ارقه امید در ویِ واداران رسپولیس

[ad_1]

روزنامه ایران ورزشی: رهنگ و مکتب و اصالت و واژه ای مورد لاقه واداران وتبال در ایران دهاند. ر اقدام وچک ازیکن ودی را ریشه و اصالت اشگاه مربوط به میداند و لی راحت ازیکنان ریف وهین میند.

دا ردن سی وید «من نیاز دارم یک سطح رهنگم را الاتر رم» افتن الماس ابان از مشکلتر است. همه ما معتقدیم که دیگران بیفرهنگ هستند وگرنه ما نه فقط فرهنگ را نمی شناسیم این مشکل نیست که زیادبود داریم و همین بافرهنگ بودنمان باعث پررو شدن بیفرهنگ شده است!

م نیست ای وجود 83 میلیون افرهنگ، راندند نکند اینها ار دم ایای رهنگ است میواهند ما رهیختها را رند ر سوال؟! د از ساوی 1-1 رسپولیس مقابل وبن رای واداران ندهایی درباره لت دن م در نیمه دوم، ویضها ​​و… ارقه امید در لمات!

حامد لک از نظر فنی در سه ماه گذشته یکی از پنج بازیکن برتر پرسپولیس بوده است، هواداران قدردان درخشش او هستند و میدانند بعید بود با رادوشویچ به فینال لیگ قهرمانان آسیا بروند اما در دو مورد تمارض و وقتکشی او به شدت حمله قرار گرفت. او یک دقیقه بدون هیچ برخوردی را روی زمین انداخت و 70 خودش را نشان داد چند دقیقه است، با این شیوه بازی وقتی را گرفت اما برداشت بلند شد، توپ را کاشت و با همان پایی که مدعی بود درد می کرد که به شدت محکمی توپ را حتی می زد. از میانه مین رد د!

در دقیقه ر این ا م او د از خوردی در نتیجه مین اخراج رسپولیس ل ساوی را ورد. عکسی منتشر شده است که نشان می دهد پای بازیکن ذوبآهن به حامد لک خورده است اما به گونه ای نبود که لک به عادت سابق در ماشین سازی و نساجی و فولاد و … به خودش بپیچد و وقت تلف کند.

در او با این کار تلاش کرد سرعت عمل ذوبآهن را انجام داد که شکی نیست اما همیشه این شیوه را نمی دهد و سعی می کند آقایی که فصل قبل با لباس سپاهان قبل از رویارویی با پرسپولیس عکسی منتشر کرد که کبوتر قرمز را در زمین توی دست گرفته بود حالا رای نشان دادن رمزها از اینور ام افتاد اخراج د، مش لورد و ازی ساس در مقابل سپاهان را از

این دو رفتار ودزنی نیست؟ داد ادی از رسپولیسیا من سین ملکرد نی آمد لک نوشته او و سعید ایی اد رند آن ر سو. بازیکنان تیم بزرگی که همیشه با جنگیدن و مبارزه تا آخرین نفس شهرت داشته اند، نباید دست به وقت تلف کردن و خلق حاشیه های غیرضروری بزنند که نتیجه اش هم صدمه به تیم است و هم اعتبار و احترام آن را در نزدیکی فوتبال مخدوش می کند.

اما در مقابل آنها هم به این عده پرخاش کرده اند که «خود فرگوسنپندار» هستند و این کارها در فوتبال لازم است زیرا فقط سه امتیاز مهم است و … این درست همان نقطه تلاقی بردن به هر قیمت با فرهنگ، اصالت و ریشه است. چیزی که ما در جامعه هم زیاد در موردش حرف میزنیم ولی وقتی پای شخص است وسط میآید چشممان را میگیرم و میگوییم ایرادی ندارد، غافل از اینکه این فرهنگ نهادینه میشود و فردا روز رقیبان هم با همین شیوهها مرا غارت میکنند و آن وقت شکایت میکنند. وده است. را؟ ون در نگا نشان دادیم

ن مین ای لبشویی داریم. که ناله و ایت و ر دن سرود ملیمان دیل ده است و س م نمیرد در وجود مدن ن سهمی دارد!

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما