[ad_1] رارو- علم اولین واهد از ونت نفسی را در ای سیل ده این واهد مربوط به سیل دایناسور از ونه سوروپود اهخوار ردن دراز است پژوهش، سانورغ. ارش رارو، معلم بقایای یک دیپلودوسید نابالغ – یک دایناسور سوروپود گیاهخوار گردن دراز، مانند «برونتوزاروس» را بررسی کردند – که قدمت آن به دوره ژوراسیک پسین عصر مزوزوئیک باز می گردد. این دایناسور به نام مستعار «دالی» این سرپرست سرپرستی ری ودراف از موزه Great Plains Dinosaur در این ررسی این

[ad_1] رترینها: در ل مستان دلیل سردی وا، لبا ر از رموقع رک میورند و ا وسته وسته میوند. ا رای ل این مشکل از رژلب استفاده میادر اما در اکثر مواقع، رژلب مکی در این مشکل نیست. رین راه، استفاده از الم لب است. الم لب ا رندهای متفاوتی در ازار وجود دارد، اما ر از الم لب انگی نیست. امروز در این مطلب، د داریم ما رز ند نوع الم لب انگی را موزش می کنیم. ا ما

تماس با ما