iOS منتقل نیم؟

[ad_1]

رارو-مدتی انتقال های واتساپ از اندروید iOS ار سادهای نبود. به iOS بروید این ویژگی نون رای وشیای وشمند سل و سامسونگ در دسترس ود. اما الان مام دستگاهای اندرویدی امکان استفاده از این ویژگی را دارند.

ارش رارو، از سال ول د ا وتساپ این ویژگی را معرفی می کند. در این مطلب ررسی روش انتقال های واتساپ از اندروید iOS میردازیم.

رآیند انتقال دادهای واتساپ از اندروید IOS سیار ساده است. از این، ند رکت رای انجام این ار، ابزارهای اشتراک آری را معرفی رده وندند. ا معرفی روش رسمی و استفاده از نرم افزار Move to iOS روش های snap منسوخ دند. لطفا مراحل را دقت کنید دنبال نید. را در ورت دم انجام مرحله، ممکن است به دست رفتن داده های ود اشید.

نیازای انتقال واتساپ:
– دستگاه اندرویدی (Lollipop)
– وشی ون رار داده است ن منتقل ود، اید نسخه iOS 15.5 ا الاتر را اجرا می کند.
– ابتدا اپلیکیشن به برنامه iOS بروید را روی دستگاه اندرویدی ود نصب نید.
– وشی اندرویدی اید واتساپ نسخه .33.7.74 ا الاتر و وشی ون اید واتساپ نسخه .22.10.۷۰
ماره لفن وارد ده در واتساپ، اید در ر دو دستگاه سان اشد.
– مطمئن اصل نید مقدار افی اتری در ر دو وشی وشمند اقی مانده است. در ر این ور اید در ول انجام این رآیند نها را منبع مرتبط نید.
– ر دو وشی وشمند را وایفای متصل نید. اگر نین امکانی را هدف، اید ا وشی اندرویدی اتساپ و متصل وید.

iOS
– رنامه Move to iOS را دانلود و نصب نید.
– رنامه را از نید و ادامه دهید، د Agree و سپس App Usage را انتخاب کنید. د ار مصرف ون ود را در اینجا وارد نید. (توجه: مانی انتقال از وشی اندرویدی را انتخاب کنید، این د را در واهید رد دریافت کنید.)

واتساپ
– ادامه را ار دهید و دستورات روی را دنبال نید.
– اکنون میوانید واتساپ را دا از سایر نهها مانند ارش ماس، امها و … در انتقال داده انتخا.
– شروع را ار دهید ا رآیند انتقال از ود. ادامه را انتخاب نید.
– اکنون واتساپ را از اپ استور روی دستگاه ون و نصب نید.
رنامه را از رده و ماره موبایل وارد ده در اندروید را وارد نید. سپس شروع را ار دهید. مدتی ر نید ا انتقال مام ود.
– اکنون میوانید مام ا واتساپ را در لفن دید و مشاهده نید.
واتساپ داده ما در ن انتقال در ای ابری ره نمیوند و از دستگاه دیمی دستگاه دد مشن

سوالات متداول

– نوع امها ا ایی ا این روش منتقل میوند؟
امهای منتقل میوند اما امهای رداخت منتقل نمیوند.

اَرش ماس واتساپ از وشی اندرویدی ios منتقل میود؟
ر. ارشای ماس منتقل نخواهند د.

– امنیت اطلاعات در انتقال میود؟
ل. واتساپ داده را مستقیماً از دستگاه دیمی ما لفن دیدم. این اپلیکیشن ادر نیست دادهای اشتراک اشته ده را ند.

منبع: gizmochina

[ad_2]

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تماس با ما