«گنجِ لیج ارس اروپا را نجات واهد داد؟

[ad_1]

رارو، پایگاه خبری “میدل ایست مانیتور” در گزارشی ضمن پرداختن به تنش های جاری در قره اروپا و احتمال وقوع جنگ در میان روسیه و کشور و همچنین سفر سریع امیر قطر به آمریکا و رایزنی وی با مقامات ارشد آمریکایی جهت تامین نیازهای انرژی اروپا در فصل زمستان، به ور اص ررسی این سوال رداخته ا ور ر ادر است در ورت در واقع، ا ر میواند اثیر سلاح انرژی

در این راستا میدل ایست مانیتور در گزارش خود مینویسد: «وقوع جنگ و درگیری احتمالی میان روسیه و منطقه، تا حد زیادی به امنیت انرژی قاره اروپا، آسیب خواهد زد. بر اساس آنچه نهاد موسوم به “زیرساختهای گازی اروپا” اعلام کرده است، منابع و فرآیندهای جاری تامین انرژی در قاره اروپا ناکافی هستند و تنها قادرند 38 درصد از ذخیره سازی انرژی اروپا را تامین کنند. با این حال، کسری انرژی قره اروپا در شرایط فعلی در مقایسه با زمستان های سال های قبل، رو به کاهش است و در عین حال، قیمت های انرژی از رکوردهای تاریخی که در مدت زمان نیز ثبت شده در حال عقب افتاده است. در این راستا، اخیراً «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا از امیر قطر دعوت کرد تا به این کشور سفر کند و دو طرف در جریان دیدار با همین موضوع، راهها و فرصت هایی که به قطر اجازه می دهد تا نسبت به مصرف گاز طبیعی خود به اروپا اقدام کند. ورزد را مورد ررسی رار دادند.

به گزارش فرارو، دوشنبه گذشته، جواد رئیس جمهور آمریکا در یک نشست مشترک در دفتر بیضی شکل سفید با «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر اعلام کرد که «قطر یک شرکت و شریک راهبردی برای آمریکا، در خارج از کشور. از ارچوب سازمان ناتو است». از این رو، این کشور عملا از جایگاه مهمی در عرصه سیاستخارجی آمریکا است و در مسائل مهم بین المللی که به نوعی قطر در آنها قدرت کنشگری داشته باشد، روی این کشور و توانمندی های آن حساب می کند.

در این راستا، در شرایطی که هر لحظه بیم آن میرود که روسیه بخواهد به آن حمله کند، مسئله امنیت انرژی به یک موضوع مهم تبدیل می شود و برخی ناظران و تحلیلگران بر این باورند که باید از روسیه جدا شوند که تامین کننده اصلی گاز اروپا است. , بازیگر جدید مانند قطر را نیز یک معادلات انرژی این قره کرد تا از شدت و آسیب پذیری انرژی اروپا در صورت اقدام در قطع روند گاز مسمومیت خود را به این قره در صورت اجرای آن تبدیل کنید از متقابل اروپا و غربی در واکنش مله (احتمالی) روسیه اوکراین استه ود. مسئله ای ملا میوانند وزن و ایگاه ابل وجهی را رای دوحه در رصه معادلات ملی ایجاد ند.

ر اساس نچه ارش بعدی “شورای لانتیک” از این رو، سیار رور این سوال رسیده است: در پاسخ باید گفت در شرایط فعلی مسئله یکچنین غیرمحتمل به نظر میرسد و دولتهای اروپایی صرفا می تواند انتظار صدور مقداری محدود از گازطبیعی و منابع انرژی را بهشان از مبدا قطر داشته باشد.

در این راستا، وزیر انرژی قطر «سعد الکعبی» این نکته را به صراحت اعلام کرد که «اگر روسیه روند صدور انرژی به اروپا را قطع کند، هیچ کشوری قادر نخواهد بود که این شکاف و خلا را بر کند». این موضع ری وزیر انرژی ر نشان می دهد ر نوز در مرحله نهایی ردنِ انتخابِ رکا اری ود را در ن راستا، این ور مذاکراتی را ا و سرمایه دارد و از نا را امین ند. مشتریانی انگلستان نمیوانند نام نا را نشان می دهند.

در آخر سال ر در واکنش ران انرژی اد در ریتانیا ار ر امل از سمت این ر ر ر ر. افه ر این، روابط انرژی ر و انگلستان ویژه در وزه ادرات از ا د ادی دوران نخست وزیری «تران د. سال 2008، بریتانیا اولین محموله گاز طبیعی خود را از قطر در پایانه “هوک جنوبی” واقع در نزدیکی “میلفورد هیون” که یکی از بزرگترین پایانه های گاز طبیعی اروپا است (و قطر مالک آن است)، دریافت کرد. ر از ریق ایجاد اینهای از در انگلستان، در این ور دست سرمایه اری ده است. دای از این ا ر رکتا آنر رتیانیا نیز راردهای ولانیمدتی را ا دولت ر وادات انرژی دارد. از این رو، کاملا محتمل است که گاز طبیعی قطر در انگلستان، بدون اینکه در آینده در اروپا چه اتفاقی بیفتد، مصرف نیازهای انرژی این کشور را به طور کامل تامین کند.

از سوی دیگر، چندِ وخیم دنران انرژی در اروپا، لمان ود را ماده اِعمال ریمها لیه روسیه میک. در صورت جنگ در میان روسیه و آلمان، آلمان به احتمال زیاد راه هایی جز خط لوله انتقال انرژی “نورد استریم 2” نخواهد داشت (خط لوله ای که انرژی را از روسیه به قره اروپا و به طور خاص آلمان منتقل می کند). این مسئله به واسطه راهبرد ریمی اتحادیه اروپا در میانه های سیاسی و نظامی لیه روسیه ال . این اریو در ورتونی، میوانند ا د ادی ران انرژی در اره اروپا را میق ند.

نحوی مشابهی، احتمال راوان راهبرد لند مدت شکی نیست که از ولادیمیر پوتین استفاده می کند از سلاح انرژی و در عین حال اشتباههای رهبران اروپا در تامین نیازهای انرژی شان، همه و همه آسیب های جدی را به مسئله امنیت انرژی قره اروپا وارد کنند. آمریکا و اروپا در شرایط کنونی هیچ راهی ندارند که بیشتر گاز طبیعی قطر راضی کنند تا قطر چشم از دریافت انرژی خود از بخشی از آنها را پوشش دهند تا این میزان مقصدهایی در قره اروپا شود. در این می گفت که به ثمر می توان توافق گازی را در جریان دیدار نهایی “جو بایدن” رئیس جمهور آمریکا با امیر قطر، به همین مسئله ارتباط دارد و در صورت محقق نشدن آن، قطر از نیروهای دریایی جهت محموله های انرژی که به انرژی ارسال می شود. نحوی نیازهای انرژی اروپا را امین نند، رخوردار نخواهد ود.

در نهایت امید مریکا راهی رامت دهی انرژی ر ندارد این مسئله سخت است، اما نباید رامکن م دانست. در این راستا شاهد بودیم که در سال 2011 و در پی خودرو سونامی در ژاپن، قطر اقدام به ارسال قابل توجه منابع گازی به ژاپن به صورت فوری و اضطراری کرد. . در این راستا ا د میوان روی ر ساب رد ا اروپا را در ورتینگ نگ احتمالی مان مان

[ad_2]

Howard Gaines

مزاحم عمومی کافه قهوه. موسیقی نینجا. طرفدار فرهنگ پاپ

تماس با ما