(ویدئو) لگدپرانی رافه در محاصره رماده


در دنیای انسانها، میوانیم ا ن اگر ارچی واند وان م الجثه را عین اورد، دون وجه اندازه، ن را واهند .

ارش رارو، این دقیقاً موردی است له از رها سعی می کنند ا این ال، رافه دون نگ سلیم نمیشود و رای دفاع از ود رها را لگد میند!

وکوزانی اکاتی از ارک ملی روگر در ور ریقای نوبی ازدید رد و اویری از این لحظه رده است. او میوید رگز ر نمیرد نین را ا مان ود ند.

وی در این باره گفت: ما در حال رانندگی به سمت جنوب در H4-2 بودیم، در راه بازگشت از کمپ پل کروکودیل، دیدیم که یک زرافه توسط یک گله از شیرها متشکل از 8 شیر زن محاصره شده است. وقف ردیم ا نیم ار ونه انجام میود. نا ندین ار لاش ردند ا رافه را ایین اورند اما رافه در ال رتاب لگدهای اسنپن ود ود.

رها سیار محتاط وندند و نمیواستند سیب نند ا میرن. مخصوصاً این دلیل مه نا ماده وندند و این واقعیت رزنان معمولاً سانی ستند ا را مین می. این نها را دارایی ارزشمند رای له دیل می کند. نظر میرسد از استراتژی نها این ود

را نوبت رای ند دقیقه رافه را میدادند میرساند و میردند. وقتی نوبت ر ر ود، مدتی دراز مید و نفس نفس مید و سپس ار را از اول روع میرد. این رآیند مین میرا راه رای رای رافه وجود ندارد، را نا در دیوارای محکم اطران ن ن ن را. ما میوانستیم ا ر را ماریم، را نا در اطراف و ن وتها راکنده وندند.

دلیل دلیل مبود مان، ما مجبوریم دیم ماشای نفس را رها نیم و نتیجه نایی را ندیدیم. دیدن اینکه رها و استراتژی ود را رای رساندن، نامیدند و ردن مه ماهنگ می کنند آنود. من معمولاً نین رویدادهایی را در نشنال گرافیك میدیدم، اما رگز ر نمیردم نین اتفاقی را ا م.

آن دیدنیا اد ماندن مانند اینها است ارک ملی روگر را

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial