(ویدئو) لگدپرانی رافه در محاصره رماده


در دنیای انسانها، میوانیم ا ن اگر ارچی واند وان م الجثه را عین اورد، دون وجه اندازه، ن را واهند .

ارش رارو، این دقیقاً موردی است له از رها سعی می کنند ا این ال، رافه دون نگ سلیم نمیشود و رای دفاع از ود رها را لگد میند!

وکوزانی اکاتی از ارک ملی روگر در ور ریقای نوبی ازدید رد و اویری از این لحظه رده است. او میوید رگز ر نمیرد نین را ا مان ود ند.

وی در این باره گفت: ما در حال رانندگی به سمت جنوب در H4-2 بودیم، در راه بازگشت از کمپ پل کروکودیل، دیدیم که یک زرافه توسط یک گله از شیرها متشکل از 8 شیر زن محاصره شده است. وقف ردیم ا نیم ار ونه انجام میود. نا ندین ار لاش ردند ا رافه را ایین اورند اما رافه در ال رتاب لگدهای اسنپن ود ود.

رها سیار محتاط وندند و نمیواستند سیب نند ا میرن. مخصوصاً این دلیل مه نا ماده وندند و این واقعیت رزنان معمولاً سانی ستند ا را مین می. این نها را دارایی ارزشمند رای له دیل می کند. نظر میرسد از استراتژی نها این ود

را نوبت رای ند دقیقه رافه را میدادند میرساند و میردند. وقتی نوبت ر ر ود، مدتی دراز مید و نفس نفس مید و سپس ار را از اول روع میرد. این رآیند مین میرا راه رای رای رافه وجود ندارد، را نا در دیوارای محکم اطران ن ن ن را. ما میوانستیم ا ر را ماریم، را نا در اطراف و ن وتها راکنده وندند.

دلیل دلیل مبود مان، ما مجبوریم دیم ماشای نفس را رها نیم و نتیجه نایی را ندیدیم. دیدن اینکه رها و استراتژی ود را رای رساندن، نامیدند و ردن مه ماهنگ می کنند آنود. من معمولاً نین رویدادهایی را در نشنال گرافیك میدیدم، اما رگز ر نمیردم نین اتفاقی را ا م.

آن دیدنیا اد ماندن مانند اینها است ارک ملی روگر را

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم