ون مالگرا استم؛ ازدواج نمینم

[ad_1]

رترینها: از اجازه ازدوا نکردن وانان، مالگرایی است. اگر شما گرفتار کمال گرایی یا بی نقص بودن هستید، می توانید فقط افراد بسیار موفق یا بسیار منظم یا افرادی که جایگاه و جایگاه بسیار بالایی دارند را افراد مناسبی برای ازدواج و ارتباط بیشتر و کمتر از آنها به چشمتان نمی آید.

گرایی در ازدواج به این صورت است که بهدنبال فرد میگردید که یا از جهت شهرت یا ثروت یا منزلت طرح موقعیتی داشته باشید، بنابراین افراد معمولی برای شما جذاب نیستند.

ون مالگرا استم؛  ازدواج نمینم

وهشا نشان داده اند رحواره مالگرایی ا ودشیفتگی مبستگی الایی دارند. در ازدوا مهم است، این احساس امنیت و اعتماد نیم و اندازه ای از نر دت نیاز ما ا د ما است.

اول مسر را انتخاب کنید

رحواره مال رایی باعث میود ما دوست داریم سی ازدواج نید ا ندتا از ویژگی های رادارد.

رواره مال رایی در ازدوا باعث میود ما دنبال شخصیت اشید سیار موفق ا دارای مرتبه اشما

ا م مال را در ازدواج سبب میود ما دنبال سانی اشید سیار دقیق و منظم و مانند اند

از مراجعینم م: لت ابیت مسرم رای من این ود سیار دقیق و اندنگر ود.

ممکن است که شما به دنبال افرادی باشید که بسیار ایده آل گرا هستند، کمال گرایی در ازدواج باعث می شود که کسانی که عاشق کار و تلاش هستند و زندگی نمی کنند، برای شما بسیار جذاب هستند.

گاهی هم می‌خواهید با شما پایین‌تر باشد، از نظر مالی و حرف‌های مربوط به کسانی که ازدواج می‌کنند یا وارد رابطه می‌شوند، می‌توان نسبت به آنها فخر فروشی و احساس ارزشمندی کرد.

ون مالگرا استم؛  ازدواج نمینم

ا م مال را در ازدواج باعث میود افراد نظم و لخته ستند رای ما سیاراب ستند، اد و

اهی م دوست دارید ا سانی ازدواج نید ا وارد رابطه وید وش رف ما دهنده و ن

ا م اثیر مال رایی در ازدوا آن ور است سانی

اگر رفتار مالگرایی اشید، باعث می شود افراد لات الایی

گاهی اوقات هم تاثیر کمال گرایی در ازدواج برای شما به این صورت است که به دنبال کسی میگردید که به شما کمک کند، به عنوان مثال از مراجعین من که مدیر یک شرکت بود با خانمی ازدواج کرد که یکی از کارهای خود را انجام داد. اوک ند.

راستی که در دام مکانیسم مقابل اشید رحواره ما در ویژگی های انتخاب مسر لی اثیر دارد. اشکال این کیفیت است؟

ما نیاز داریم

. نیاز و لق اطر

. نیاز ادی

. نیاز ا و امنیت اطر

. نیاز درت و ارزش

. نیاز ریح و نده

ون مالگرا استم؛  ازدواج نمینم

و شخصی که برای ارتباط و ازدواج انتخاب می کنیم باید این را داشته باشم که به همه نیازهای ما توجه داشته باشیم و ماهم باید به همه نیازهای خود و همسرمان توجه کنیم، اما وقتی که طرحواره هایمان را بگیریم به یک نیاز بیشتر از نیازها به توجه می کنیم. در نتیجه نیازهای دیگر ما ا مسر ما رآورده نمیود و این باعث میود که رف ما ا از رف مخاطب

مثلا رحواره مال رایی در ازدوا باعث میود

دوم؛ نوع رفتار ا مسر

و اگر در این جا از طرحواره جان سالم به در بردن و بنا به هر دلیلی با فرد سالم آشنا بشویید، طرحوارهی کمال گرایی در ازدواج باعث می شود یا انقدر عیبجویی می کنید که مخاطب را از دست شما خسته و فراری می کند، یا آنقدر ایراد میگیرید. خودش از حالش به هم می خورد و به همین دلیل از شما که این همه از او یاد میگیرید هم خوشش نمی آید، یا آنقدر او را کنترل می کند که عرصه برای او تنگ می شود، یا آنقدر به موفقیت و کار میچسبید که هیچ توجهی به مخاطب خود نمی کند. .

رواره مال رایی در ازدوا اعث میود ما این رفتار را انجام دهید و این روش را انجام دهید.
و رابطه را رب نید.

خانواده خود را فراموش کنید و برای روابط صمیمانه خیلی خودتان را نمی توانید، کارکردن هستید، آرامش خود را به دست می آورید، خودتان فکر می کنید که اگر به اندازه کافی پول، جایگاه اجتماعی، خانه عالی، ماشین گران قیمت باشد. را راهم نم، ن وقت رام میوم. در الی زندگی در ریان است و ما و محبت واقعی را دریافت نمی کنید.

ون مالگرا استم؛  ازدواج نمینم

شاید رابطه شما و همسرتان برای الگوی دیگران و آرزو باشد، اما شما زیاد راضی نیستید، یا ایراد و عیب جذب و کنترل زیاد میکنید و به این شکل اگر هم رابطه ای خوبی گیرتان بیاید آن را خراب میکنید و این باعث می شود که دیر یا زود همسرتان یا زودتر همسرتان را کنترل کنید. نامزد ما را رها میند.

موضوعی امروز درباره اش دم، این معنا نیست یک ایده لهایتان رید، اما نقص د ا ا ا ا ا. نهادمینیم اگر احساس مینید دچار مالگرایی دهاید و در ازدوا ردن مشکل وردهاید، ما مشد.

منبع: رگرفته از ادداشتای ارسطو رضایی در اجتماعی ویرگول

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما