ونه سرعت مودم وای ای ود را افزایش می دهد؟


رارو-وضعیتی را ور نید در اتاق ود نشسته اید و میواید ویدئویی را از ریق لفن وشمند ورت نیااین. دستگاه ما وایفای انگیتان متصل است و ما اصله ادی از مودم ود سند. ویدئو در ن مدام میود و ما موفق ماشای ن میوید. ارگذاری ویدئو نباید نقدر ول د؛ ویدئو ا نمیشود ا در ن و وصل میود و ا ایین روع میند. اما آره این مشکل ست؟ در این مطلب ررسی روشهای ویت و افزایش سرعت مودم وایفای میپردازیم.

ارش رارو، مانی در این وضعیت رار می رم معمولا اولین اری در صورتی که پهنای باند و کشش خط (در صورتی که سرویس مانند ADSL روی خط تلفن باشد ) شما مناسب بود و همچنان مشکل کندی داشتید، مشکل بعدی می‌تواند به دلیل ضعف ارتباط بین دستگاه و روتر شما باشد.

?، انتخاب روتر مناسب رای ویت وای ای
ناوری روتر اولین امل ایجاد ارتباط وی ن دستگاه و روتر است. روتر راحت میوانند نیاز به اتصال ایدار در محیط وچک و ا داد اربران م را رطرف ند. در این التسته نای اند متوسط ​​​​نیز راحتی از رفع نیاز ما ر مید. اما ممکن است این ونه نباشد. در اکثر مردم را مردم اینترنت در مکان هایی که ندیک روتر مخالف، در این درمندتر نیاز نیست.

?– دام روتر را انتخاب نیم؟
در رآیند انتخاب روتر، لازم است رخی از نبههای مهم را در نظر رید. والکام ولید ننده راشهایی ا اتصال ایدار و وی، و منظور از تجهیزات، روترها و تلفن‌های هوشمند از فناوری‌هایی مانند وایفای 5 با ورودی و خروجی چندگانه (MIMO) 2 در 2 برای ارائه پهنای باند تا 300 مگابیت بر ثانیه. منظور از ورودی MIMO و روجیای متعدد است.

این ناوری در مل دو نتن رای می دهد و دو نتن رای دریافت می کند ارائه می دهد. MIMO ود.می روترهایی ا این مشخصات، لاوه ر درتمندتر ودن، ادرند ا ارائه اتصال ایدارتر، در مصرف انرژی دفه دا.

وایفای

– مکان رارگیری روتر
استفاده از روتر درتمند نهایی اتصال اینترنتی ایدار را می توان. وجه محل نصب دستگاه نیز روری است. موقعیت مکانی میواند اوت ادی در ملکرد وایفای ایجاد ند. واضح است ر از روتر دورتر وید، دتر واهد د. این است که ما روتر ود را در منطقه مرکزی رخی از تأثیر و اشیاء نیز میواندهای وایفای را ور ابل وجهی اهش دهنده. نه، نجره، و واریوم ممکن است انتقال دادهال را مختل نند.

مصالح دیوار باید داشته باشند ر اعث انسداد متوسط، در الی دیوارهای نی مشکلتری رای ور سیگنالها ستند. لزات نیز ور امل لوی وایفای را میرنند. لازم ر است روترهایی ا نام «مش وایفای» نیز در ازار وجود دارند در مکان های مختلف منزل ا محل ار رار مرند استفاده می کنند. اربر میوانند نزدیکرین Node Connection ده و الاترین سرعت از اینترنت استفاده ند.

وایفای

دستگاه ما استانداردهای لی وایفای کامپیوتری است؟
رای رطرف ردن مشکلات مربوط به اتصال وایفای ویژگی های دستگاه ود را ررسی نید. والکام وصیه میند نگام رید وشی وشمند، وای ای ن وجه نید. رین نه وایفای و E ستند استاندارد 802.11ax اسخ می دهد. وایفای نیز اخیرا ارائه ده است لا ورت اری در نمی پذیرد.

منبع: gizchina

Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial