ونه ا ال راحت از مه میلی ود استفاده نیم؟

[ad_1]

در نگام سویه ساب دمات اولین سوال مسئول ندوق میرسد این است: ا مه میل دارید؟ اگر اسخ ما این رسش مثبت شد ادی از نههای درمانیان م میود. مه درمان در دو دسته ایه و میلی رضه می شوند. رای مه وصی دمات مه میلی را ارائه می دهند. الیت این رکتا نظارت سازمان مه مرکزی است. مه مرکزی وظیفه نظارت و نظیم ازار مه ور را ده دارد. این سازمان رای انجام وظایف آنونی ود دادهای ماری رکتای مه نیاز دارد. این اطلاعات از ر ان الاعاء مود. اگر مایلید در این اره ر مشاهده کنید ما مراه اشید.

مه میلی درمان ست؟

مه میلی درمان رارداد دو رافه ن مهگر و توان است. این رارد نهای درمانی توانایی در ازای رداخت مه وسط مهگر ران مود. رط اکثر رکتای مه رای ارائه دمات میل، داشتن مه ​​ایه است. اما رخی رکتای مه در ازای دریافت مه ر این رط را رای ارائه دمات مه درمان مکمل رداشتهاند. مه میلی سه ورت ر روش میرسد:

  • مه میلی انفرادی: معمولا نیاز مهگر نیست.
  • مه میلی انواده:
  • مه میلی روحی: رکتا، سازمانها، ادارات و… رای ماه ویژه روهای الای 1000 نفر رایطای ون دوره انتظار و… ارائه می دهند.

وشش ای مه میلی اعث اهش نه درمان می ود.

ونه ا ال راحت از مه میلی ود استفاده نیم؟

دول وششا، دوره انتظار و رانشیز مه درمان میل

وشش نههای درمانی رکتا ا م رق دارد. اما ور لی اکثر مهران دمات را می دهند:

رد

نوع و

رانشیز

دوره انتظار

وضیحات

1

نای مارستانی

% 10 – %30

3 ا 6 ماه

ستری، راحی، می درمانی، رادپوتراپی، نژیوگرافی لب، اماناییف، انواع ن در مارستان و مراکز راحی محدود و مراقبت روزانه

2

نای راحیهای

% 10 – %30

3 ا 6 ماه

سرطان، مغز، اعصاب مرکزی و نخاع، امانایف، لب، وند ریه، د، لیه و استخوان مغز

3

نهای راحیای مجاز سرپایی

% 10 – %30

،

ستهندی، ری، نه، رایوتراپی، اکسیزیون، لیپوم، وپسی، لیه ست و لیزر درمانی

4

نای

ویزیت و دارو

% 10 – %30

،

ران داروهای ایرانی ،مطابق با رست‌مجازات ور و رفا سهم مازاد مهر اول- در ورت نداشتن مه‌ایه 10% در داروهای ارجی ملاک مت دارو الاترین نرخ داروی مشابه ایرانی است. اگر دارو مشابه داخلی ندارد نه 50% ن وسط مه مکمل رداخت میود.

5

نای آراکلینیکی

% 10 – %30

3 ماه

سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، دنسیتومتری، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، سونوگرافی، ام‌آرآی، استرس اکو، نوار عضله، نوار مغز، شنوایی سنجی، آنژیوگرافی چشم، بینایی‌سنجی، تست تست، ورزش، نوار مثانه، مانیتورینگ قلب

6

نهای دمات مایشگاهی

% 10 – %30

،

مایشای اتولوژی، نتیک انواع رادیوگرافی، نوار لب و وتراپی

7

نای مبولانس

% 10 – %30

،

درون ر و رون ر

8

ران نهای ایمان

% 10 – %30

6 ا 9 ماه

،

9

وشش نها درمان نازایی و ناباروری

% 10 – %30

،

نای مربوط به اعمال راحی نازایی و ناباروری امل: ITSC، آی یو آی، IVF، هدیه و ZIFT

10

درمان وب انکساری دو م

% 10 – %30

،

نهای مل نقص نایی 4 دیوپتر و الاتر وشش رار میرد.

11

نای دندان

% 10 – %30

،

دن، روت آنال، رمگیری، رکردن و

12

وش رید سمعک

% 10 – %30

،

،

راهای دریا اطلاعات امل مه درمان میلی

رای اطلاعات دقیق ا وششای درمانی، سقف دات، دوره انتظار و رانشیز مه میلی میوانید. در سامانه مانند مه دات ام لاوهر اطلاعات امل رکت، میوانید مت مهنامه را م آکندا.

مقایسه مه میلی در رکتای مختلف

در نگام مه میلی از موارد مختلف رکتای ر دقت نید:

رانشیز مهنامه:

درصدی از نههای درمانی توانایی اید رداخت ند.

دوره انتظار مهنامه:

مدت مانی رکت مه توان درمانت درمانی ارائه نمی دهد. مانطور در دول وششا مینید، دوره انتظار مهنامه وشش انتخابی ستگی دارد.

مت مهنامه نسبت وششا درمانی

مت مهنامه را به نسبت وششا و سقف دات درمانی ررسی رد. مه میلی رخی رکتا متینتری دارد مان نسبت م نههای درمانی متری را وشش میدهند.

سقف دات مهنامه

در نگام مقایسه مه درمان مکمل ما سقف دات سالانه در ر وشش دقت نید.

مراکز درمانی رف رارد

رخی رکتا ا مراکز محدودی رارد دارند. در این صورت امکان پذیر نیست. ما این مورد را از انتخاب رکت رسی نید.

اسنپکام

snapkom مخفف سامانه نظارت و دایت الکترونیکی مه است. در این سامانه اطلاعات و دادهای ماری رکتهای مه معآوری و ردازش میود. ما موانید از ریق این ایگاه داده اصالت مهنامه ود را ررسی نید. در حال حاضر امکان بیمه خودرو و درمان در سامانه سناب ارائه شده است.در سامانه سنهاب، می‌توان اطلاعات مهم بیمه نامه ای را مانند سایر موارد، درصد تخفیف، مبلغ پرداختی و موعد انقضای سامانه بیمه نامه را مشاهده کرد. در سامانه سنهاب بیمه مرکزی، بیمه نامه های بیمه ای میسر و بیمه نامه های معتبر با اطمینان خاطر در کوتاه ترین زمان، بیمه نامه های خود را بیمه نمی کنند. منین ما ا ررسی اطلاعات نمایندگان مه میوانید از اصالت نها مطمئن وید.

سامانه استعلام انواع مه نامه است.

ونه ا ال راحت از مه میلی ود استفاده نیم؟

استعلام از snapa

در نگام رفتن استعلام از الا الاعات ر را لازم دارید:

  • اطلاعات رکت مهر
  • ماره مهنامه
  • ماره لفن مراه
  • دملی توانایی

استعلام مه میلی درمان از snapa

اکنون امکان استعلام مه میلی درمان رای توان از ریق snapa راهم نشده است.

سخن ایانی:

ادی از نههای را میوانک مه میلی درمان وشش داد. این مهنامه در رکتای وصی روش میرسد. در این مقاله معرفی مه میلی، وششه ها و مقایسه رایط ن در رکتهای مه رداختیم. منین درباره اسنپاب و نقش آن در ردآوری و ررسی ملکرد رکتهای مهگر ردیم. امیدواریم اطلاعات ارائه ده، در انتخاب مه میلیون مناسببه ما مک ند.

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما