ونه اکانت ده اینستاگرام را ازیابی نیم؟


رارو- دن ساب اینستاگرام ما مطمئناً میوانند اتفاق ناخوشایند اشد، ممکن است دلیل رعایت نکردن رخی موارد امنیتی ساب اینستاگرام ما مورد مله رار رد. در ادامه نحوه ازیابی اکانت ده اینستاگرام را ما موزش میدهیم.

رای دسترسی ساب ایسنتاگرام ده ود مراحل ر را دنبال نید:

– در ساب ایمیل ود رین ایمیلهایی از اینستاگرام رای ما ارسال ده است را ررسی نید.

اگر ایمیلی از اینستاگرام با نام مستعار استفاده شود.

– درخواست لینک ورود از اینستاگرام

در ورتی اطلاعاتی مانند رمز ما ررده اشد، از اینستاگرام درخواست لینک ورود نید.
.1 در ورود اینستاگرام روی فراموشی رمز عبور (در iOS) ا دریافت کمک برای ورود به سیستم (در اندروید) لیک نید.


.2 نه( مشکل ورود به سیستم) در iOS ا راهنمای ورود (در اندروید) ما نمایش داده میود.

ونه اکانت ده اینستاگرام را ازیابی نیم
.3 سپس روی ارسال لینک ورود (در iOS) ا بعدی (در اندروید) ربه نید و دستورالعمل ها را دنبال نید.

ونه اکانت ده اینستاگرام را ازیابی نیم
درس ایمیل امن وارد نید ما میوانید ن دسترسی داشته باشید. نگامی درخواست ود را ارسال ردید، منتظر ایمیلی از اینستاگرام رای انجام مراحل دی اشید.

– درخواست امنیت آنی از اینستاگرام
ار ا انجام مراحل الا نمیوانید اکانت اینستاگرام ود را ازیابی نید،
روی “Help Us Recover Your Account” ربه نید و ای درخواست امنیتی نه “I can’t access this email or phone number” را انتخاب کنید. رم از ده را ا مشخصات ساب ود ر نید و سپس نه “اکانت من هک شد” را انتخاب نید و روی نه “درخواست پشتیبانی” لیک نید.

ونه اکانت ده اینستاگرام را ازیابی نیم
نگامی درخواست ود را ارسال کنید، ایمیل اسخ ودکار از امنیت ا ر دو مورد ر از ماسته می شود:

• ایسنتاگرام د ما اعلام میند. ما اید ن د را روی

• درس ایمیل ا ماره لفنی ا ن نام ردهاید و نوع دستگاهی در مان نام استفاده میناد اندروید

این ن توجه داشته باشید که هیچ تضمینی در صد در صدی برای جلوگیری از هک شدن حساب شما وجود ندارد، اما می توان با دنبال کردن مراحلی که در ادامه بررسی آنها میپردازیم، کار را برای هکرها سخت کنید. ندین روشن را از اکانت اینستاگرام در رابر وجود دارد در ادامه ررسی نه میرازیم.

ونه از اکانت اینستاگرام ود در رابر رها محافظت نیم؟

مرحله : رمز ور وی انتخاب نید
ویکتور ورز، محقق امنیت نیاد GDI، رای محافظت ر در رابر گیورز میگوید: «شما نیاز دارد که پسوردهای خود را به خاطر بسپارید، اپلیکیشنهای مدیریت رمز عبور از وجود دارند که به شما امکان می دهد تا رمزهای عبور خود را در رایانه رومیزی، تلفن همراه و حتی زمانی که به اینترنت متصل هستید، دسترسی داشته باشید. .»
منین ر است رای ر از سابای ود از رمز ور رد استفاده نید. این ار دسترسی را اطلاعات ما راتر میند. س از انتخا رمز ور وی، وارد سایت رمز عبور من چگونه امن است ود و رمز ور ود را وارد نید، این سایت

ن: همیشه مشروعیت ایمیل هایی را که دریافت می کنید می کنید (نام فرستنده، آدرس ایمیل و آدرس اینترنتی که به آن پیوند داده می شود) و هرگز رمز عبور خود را برای محافظت از خود در مقابل خطری فیشینگ به کسی که نمی شناسد می کند.

مرحله : احراز ویت دو مرحله ای را النید
احراز ویت دو مرحله ای لایه دفاعی اضافی در رابر را اکانت ما اضافه می کنند. این ویژگی رآیند ند مرحله ای است اربران را ملزم مند ویت و را از ریق امنیت د ند. این رتیب، در ورتی ا دستگاه ناشناس وارد اینستاگرام وید، از ما واسته می شود

– رای الردن احراز ویت دو مرحله ای در اینستاگرام، سمت تنظیمات اینستاگرام ود روید و “Two-Factor Authentication”
– سپس روی Get Started ربه نید. در این دو ن رای انتخاب واهید داشت: Authentication App و Text Message.

ونه اکانت ده اینستاگرام را ازیابی نیم

نه اول: اپلیکیشن احراز هویت (توصیه میود)
Authentication App اپلیکیشن احراز ویت الث است. اگر این رنام را نرده اشید، اینستاگرام ما اید د را ابی نید، ن را در اینستاگرام وارد نید و احراز ویت دو مرحله ای ال میود. اگر رنامه احراز ویت انتقاد، اینستاگرام رنامه را وصیه میند ل از میل رآیند ن را دانلو.

ونه اکانت ده اینستاگرام را ازیابی نیم

نه دوم: ام متنی
اگر در ساب ما مار لفن ایید دهای وارد نشده، از ما واسته میود ماره لفن را وارد نی کرد. نگامی ماره لفن ود را وارد کرد، روی دکمه «بعدی» ربه نید. س از ننگامی از دستگاه ناشناس وارد ساب اینستاگرام ود

ونه اکانت ده اینستاگرام را ازیابی نیم

ن: مراقب DMهای مشکوک اینستاگرام اشید و رگز اطلاعات ود را اشتراک نگذارید. [email protected] درباره افزا لاشاای نگ اینستاگرام اشتراک اشته است.

مرحله : مطمئن وید ساب ایمیل ما امن است
این نکته وجه داشته اید ساب اینستاگرام ما و سیاری سابای دیگر ایمیل ما وند داده است؛ نابراین اگر سی ایمیل ما دسترسی داشته باشید، مه سابای متصل به دسترسی واهد داشت. در یک نظرسنجی که اخیراً انجام شده است 22 درصد از کاربران اینترنت میگویند که حسابهای آنلاین آنها کمتر از یک بار است و 14 درصد نیز گفته شده است که آنها بیش از یک بار به حساب می آیند.

ونه اکانت ده اینستاگرام را ازیابی نیم

ا در نظر رفتن این موضوع، ایده وبی است ایمیل ود را ا احراز ویت دو مرحله ای رمزگذاری ایمیل اد. ادارندهای ار سان ا د ادی

مرحله : دسترسی رنامهای الث مشکوک را لغو نید
به گزارش فرارو، اکانت اینستاگرام ممکن است معمول به عنوان یک حساب مجاز برای ورود به برخی برنامه های شخص ثالث مانند سرویس های آنفالویاب، بازی ها و ابزارهای ویرایش عکس استفاده شود. آیا میدانستید که حتی اگر هفتهها، ماهها یا حتی سالها از برنامههای شخص ثالث چنین استفاده نشده باشد، ممکن است به پروفایل واطلاعات حساب شما دسترسی داشته باشید و در مواردی که پایگاه داده این اپلیکیشنها مورد حمله قرار گرفتن ممکن است به پروفایل و اطلاعات حساب شما باشد. دسترسی داشته ام

رای مدیریت رنامهد در اینجا رستی از رنامه ای را اجازه دسترسی نه ها را دارید، دا واهید رد. Revoke Access (لغو دسترسی) و ا مشاهده و ویرایش (مشاهده و ویدراک)

منبع: later
تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم