ونتایی اوان دیپلماسی – وقری دارد


روزنامه توسعه ایرانی: در واپسین روزهای گذشته، فیلم انتشار از نامناسب یک مامور نیروی انتظامی با یک زن تبعه افغانستان در اردوگاه اتباع در عسگرآباد تهران در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب آشکارای پیدا کرد.

در گزارش های مرتبط با این ویدئو، زمان این اتفاق دو هفته پیش اعلام شده و گفته شده است که این زن یک «مادر افغانستانی» است که برای پیگیری کار فرزندش که در اردوگاه پناهجویان عسگرآباد است، به شهرستان پیشوا رفته بود و مامور پلیس م. او را د است.

راساس ارشای منتشر ده؛ این زن با شنیدن فرزندش به اردوگاه عسگرآباد رفته و اصرار به رهایی او کرده است، اما استوار و مأمور نیروی مدیریتی با زدن سیلی به او از ورودش به محل نگهداری افراد بازداشت شده مانع شده است.

با انتشار این ویدئو، واکنش های مردمی در شبکه های اجتماعی چنان بالا گرفت که پای مقامات ایرانی و افغانستانی را به این اتفاق باز کرد تا جایی که دستور مامورخاطی هم صادر شود.

سردار ومرث رمانده مدیریت رق استان ران، ارشنبه

غلامعباس ترکی، دادستان ایکنا التحریر استان تهران هم از این مخالفت کرد و به معاونش و سرپرست دادسرای ارتش شرق استان تهران چند دستور داد که از جمله آن بررسی دقیق موضوع، سریع مأمور خاطی، برخورد قانونی با این ماموریت و متعاقبا اعلام نتایج تحقیقات. ود.

منین س ا رسانهای دن این ماجرا، سفارت افغانستان در ایران و ند مقام ن ور م این رخداد. هیواد، وزارت امور خارجه را در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد «وزارت امور خارجه افغانستان به محض این کلیپ، به سفارت افغانستان در تهران دستور داد تا این موضوع را از طریق مقامات پیگیری کند».

ونتایی اوان دیپلماسی- وقری دارد

سفارت افغانستان در ایران در آنیهای این اقدام را اوید ل، مشاور امور استراتژیک ورای امنیت ملی افغانستان، نیز اب محمدجواد ریف، وزیر ارجه ایرانا

اما این وعده های پیگیر با واکنش برخی از مقامات در افغانستان به سمت سیاسی سوق پیدا کرد به طوری که عبدالکبیر واثق، مشاور امنیت شورای ملی افغانستان، در واکنش به این ماجرا، در توییتی با تگ کردن محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از سیلی بر. این زن به شدت انتقاد کرد و نوشت: «شما از میزبانی و مهمانداری گفتید، شما لاف از حقوق زن در اسلام میزنید، شما از همسایه خوبی بیان می کنید همین منت و ذلتتان است. ر رفتار اسخیدارد».

این سخنان ند نظر ازی د رای سیاسی دن ماجرای مده. به طوری که کیومرث عزیزی، مدیر مدیریت شرق استان تهران، که پیشتر قتل مأمور خاطی را داده بود، گفت: «احتمال اتفاق روی داده برای این زن افغان در اردوگاه عسکرآباد شهرستان پیشوا یک سناریوی از پیش تعیین شده باشد».

ونتایی اوان دیپلماسی- وقری دارد

رفتاری مسبوق سابقه

سالهاست داد ادی از اتباع آنونی افغانستانی در ایران زندگی و ار میند. ل انواده داده و رزندانشان در مدارس ایرانی درس وندهاند. این در حالی است که هر سال خیل بسیاری از مهاجران به صورت غیرقانونی از مرز میگذرند و در این گذر یا غیرقانونی دستگیر می شوند و دوباره از ایران خارج می شوند یا موفق می شوند و در یکی از غیررسمی ها به فعالیت می پردازند و با کسب درآمد در شهرهای مختلف کشور می شوند. نه انواده ود را در افغانستان امین میند. سیار از این مهاجران در ر از این مرحله سختیای سیاری اما خطرات ناشی از این شکل پیوند تنها مربوط به اتباع افغانستانی است که از مرز ایران میگذرند و اکثر دنیا با مهاجران غیرقانونی رفتارهای سختگیرانه و چه بسا ایران از سختگیرانهتر هستند.

ا این ال در چندین سال ا دیدنشهای سیاسی ن ایران

شاید در رخداد چندین بار از رفتار مأمور نیروی انتظامی از سر بیمهری با مهاجر افغان باشد، نشان از عدم آموزش درست به ماموران در مقابله با هر انسانی اعم از شهروندان ایرانی و اتباع مهاجر دارد.

ونتایی اوان دیپلماسی- وقری دارد

ا این ال نمی تواند از خوردن های راصولی ماموران نیروی انتطامی در موراد از این دست راحت . را این رخوردها مواره سیاسی و دیپلماسی روانی رند سیاری معتقدند، این رخورد ماموران نوری

ضرب و جرح یک دختر در آبادان توسط یک خانواده و نیروی حراست شرکت نفت و مرگ جوان مشهدی پس از برخورد شدید نیروی انتظامی در ماههای اخیر شاید نمونه ای از این نوع رفتار از سوی ماموران نیروی انتظامی با شهروندان ایرانی باشد.

داد امسال نیز سیه ناهی، ن سالخورده رمانشاهی در استنشاق از لفل و اشکا نیروهای. او که برای جلوگیری از تخریب کپر محل زندگیش سوار بر بیل مکانیکی ماشین تخریب می شود و با اسپری گاز فلش از سوی مأموران اجراییات شهرداری برخورد و از سر راه تخریب برداشته می شود. اما دقایقی د ر اثر ایست لبی انش را از دست می دهد. مرگ این ن ازتابای روانی در مراه اجتماعی داشت. رچه ند ماه د از مرگش آنونی اعلام رد مرگ او دلیل ماری لبی وده است.

مدتی پیش نیز ویدیوهایی از گرداندن همراهان همراه با ضرب و جرح و تحقیر توسط ماموران نیروی انتظامی در سطح شهر تهران منتشر شد که واکنش کاربران همراه در شبکه های اجتماعی را به همراه داشت.

در این ویدیوها «از جذبان با عنوان اراذل و اوباش» در سطح شهر و مقابل انظار عمومی گردانده شدند و ضرب و شتم قرار گرفتند و از آنها خواستند تا ندامت و پشیمانی کنند.

چند روز پیش آن نیز در رشت از افرادی که طی یک نزاع در بیمارستان پورسینای این شهر دستگیر شدند، در سطح شهر همراه با نیروهای پلیس گردانده شدند.

این موارد آنها را به صورت رسمی و غیررسمی در فضای مجازی منتشر می‌کند، شاید بیشتر از آن‌ها رفتار مامور نیروی غیرقانونی آموزش مدیریت از سر بیمه‌ری با مهاجران افغان باشد که نشان می‌دهد به ماموران در فضای مجازی آسیب می‌رساند. مهاجر دارد.

لا وقتی رخورد ند رخی از ماموران را مینداند

لیس و ابطان ایی از اجرای امتتا رای رقراری نظم در امعه ساب مید. نابراین رفتار وب ا د لیس میوانند نماد وبی و دی اکمیت در امعه اشد.

در ویدئوی اخیر زن افغانستانی با شنیدن فرزندش به اردوگاه عسگرآباد رفته و اصرار به رهایی او کرده است، اما استوار و مأمور نیروی انتظامی با زدن سیلی به او از ورودش به محل نگهداری بازداشت شده جلوگیری می کند.

اول ار سال 86 ود رمانده وقت نیروی انتظامی از لاش رای استانداردسا رفتار لیس ر داد. درست در مان دورهای رح امنیت اجتماعی در ال اجرا ود. از ن مان ر دورهای ند ماهه، رخورد مأموران لیس روندی ودی دارده است. اما مچنان ویژه در ردهای اینتر، رفتارهای راصولی و رحرف های مشاهده میود.

بر اساس قانون پلیس موظف است در عملکرد خود بر اساس اصول نهم (نقضناپذیری آزادیهای مشروع)، بیست و دوم بیست و دوم حیثیت عشق از تعارض، سی و دوم (رعایت قوانین قانونی در بازداشت و دستگیری) ، سی و ششم (صدور و اجرای حکم توسط محاکم و بهموجب قانون)، سی و هفتم (اصل برائت) و سی و نهم (ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتی و زندانی) که همگی در فصل سوم قانون اساسی و بر لزوم حفظ حقوق. ملت دلالت دارند رفتار نمی کنند.

از سوی دیگر قوانین قانون آیین دادرسی کیفری، مفاد احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قوانین صیانت از حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی همچنین حقوق بشری دولت به اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی. و ماده سیاسی مدنی در م انون داخلی است، نیروی انتظامی را موظف به رعایت وق مردم و آنوق مته. اما ماموران لیس رای اجرای این وانین و مقررات نیاز موزش دارند.

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبرdigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesdigital currency channel