وق متاهله ها را افزایش دهید!

[ad_1]

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر طی نامهای خطاب به رئیس مجلس، کلیات طرح کرامت همسران خانه دار و حمایت از ازدواج و فرزند آوری را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

به گزارش فارس، سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با عنایت بر حمایت از نهاد مقدس خانواده و زوجین به فرزند آوری در موسم تصویب بودجه 1401 توسط مجلس شورای اسلامی، طی نامهای خطاب به رئیس مجلس. لیات رح رامت مسران آن دار و مایت از ازدواج و رزند وری را ا استفاده از نهادات

انجمن های ر همین دین رح است

از آنجایی که مهمترین نقشهای جامعه شغلی ارزشمند و بیل همسرداری و مادری است و این دو جایگاه معروف است و در سالهای آخر به دلیل بی توجهی و اخذ سیاستهای ناصواب و عدم اهتمام در قانونگذاری، تضعیف شده است. ر ور در استانه رفتار دن در منکر له معیتی است، نهاد رح رامت مسران آن دار و مایت از ادفو.

1-در حال حاضر حقوق یک کارمند با سه فرزند فقط چند صد هزار تومان بالاتر از یک کارمند هم رتبه مجرد است که این مبلغ هیچ تناسبی با هزینه های فرزند و همسر ندارد بلکه خود، فرهنگ سازی و توجیهی برای جواز عدم ازدواج و فرزند آوری است.

2-ضروری است برای دادن به شغل تربیتی بانوان خانه دار که بهترین شغل یعنی همسرداری و تربیت کودک است که برای اجرت المثل کار در منزل و پرورش نسل، حقوقی با این عنوان شغلی همسر در حقوق سرپرست خانواده در نظر گرفته شود. ود.

3-هزینه فرزند آوری و نگه داری از فرزند نیز در حال حاضر هیچ تناسبی با اختصاص مبلغ حق اولاد در فیش حقوقی نیست که به ازای هزینه های واقعی فرزندان حقوق و دستمزد کارمندان و افزایش افزایش یابد.

4-اگر اجرت المثل برای یک خانم خانه دار با کمترین حقوق و دستمزد در نظر گرفته می شود مبلغ مبلغی حدود 5 میلیون تومان باشد که به تناسب تعداد فرزندان نیز مستحق شود.

-برای رزند نیز نوان اولاد رقم واقعی ر نسبت نه ا

نهادات رح

1-در بودجه کشور و برنامه 5 ساله، افزایش حقوق کارمندان و کارگران فقط برای متاهلین و به نسبت تعداد فرزندان افزایش می یابد تا طی چند سال اجرت المثل بانوان خانه دار واقعی شود.

-برای ارمندان و ارگران مجرد افزایش وق، وام ازدوا در نظر رفته ود.

-به داد رزندان ماهانه اولاد شرایط اقتصادی روز امعه در نظر رفته ود.

-اراد سرپرست انوار در اولویت استفاده و ارتقاء لی رارند.

[ad_2]

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما