وفون: اگر دوست داری، نازهام ایید!

[ad_1]

وفون در روز ولد سال ود و در مصاحبه ا اتزتا دلو اسپورت درمورد مسائل مختلف رداخت.

ارش ورزش سه، ان لوئیجی وفون دروازه در افسانه های ایتالیا امروز دم در سال اشت. او ابستان دوران ورش در ووه ایان داد و ارما اشگاهی وتبال را در ن روع رد، ازگشت.

بوفون 17 ساله بود که در ترکیب ثابت پارما برابر میلان قرار گرفت و به قدری خوش درخشید که تبدیل به دروازه بان اصلی تیم شد و در واقع آن بازی شروع شد برای دوران فوتبال پرافتخار او.

وفون ا ازی در سری و ازی رای ملی ایتالیا، رکورددار است. یک دقیقه لین م او رکوردی دست نیافتنی دارد و وانسته ام نیز سب ند مهم آن ام آنی و ا

وفون: اگر دوست داری، نازهام ایید!

وفون در مصاحبه ا اتزاتا دلو اسپورت :

«در ازی رابر لچه نیمه ل دریافت ردیم و ارهای وفون «بازنشسته و» را نیدم. انتقادات ادی د، ولی مگر ما ازی ساب است؟ درخشش در دیگر ازیا ساب نمیآید

من در دوران وتبالم ارها مورد انتقاد رار رفته ام و الا از نازه من است. کریستانتانم مویم اگر دوست دارید مراسم من ایید، ولی مرا نخواهم دید. من دوست دارم این روزها من ازی نم.»

وفون در نیم ل اول سری B ایتالیا سه نالتی توانایی رده، ادامه داد: «زندگی سالمی دارم. رگز مواد مصرف نشده ام و دیسکو م نمیروم. رط ندی منم، ولی نه در وتبال. میدانم رای وتبالیستها این ار واقبی دارد. مراقب ودم ستم و این رمز ماندگاری در وتبال است.»

وفون در مورد وستن دوشان ولاهوویچ وونتوس :

«این رید سیار رگ و ارزش است. دوشان مراه ا امباپه و الند از رین ازیکنان وان دنیاست و سیار وشحالم او را راهن ووه و وان.

وفون: اگر دوست داری، نازهام ایید!

من معتقدم دوشان لاوه مدید ا دیبالا میوانند اقدام وقصرا از سوی سران اشگاه اشد. ووه ا ولهوویچ و دیبالا میوانند توانایی اشد. امیدوارم دیبالا مدید ند و اگر ای او ودم، دستمزد مترم در ووه میماندم.»

ام انی و دایی احتمالی از ارما:

«باید نیم ل را در ارما ور ایان میرسانیم. من احساس مسئولیت می کنم.

ار ایتالیا ام آنی ود نکند، اید در امای انی دی ازی نم، نمینم اگر در سال م در مایکل وردن دوست داشت یک سال ازی ند و او را درک می کنم. ر اشد، رف ایم را در مین مسابقه مینم.

دیگر ور در این ام انی امیدوارم نیستم. جام جهانی را همیشه بهانه های میکردم برای پاسخ دادن به کسانی که میپرسیدند چرا هنوز بازی می کنم، اما حقیقت این است که به بازی کردن ادامه میدهم، چون در حال انجام کاری هستم که دیگران انجام نمی دهند، ولی شرایط جوری است که باید حضور داشته باشم در ام آنی ررمکن است.

من مشکلی ندارم و اید میمات وشمندانه روبرتو مانچینی احترام ارم. او اید رین نها را انتخاب ند و مراقب مش اشد. دروازه انهای وبی داریم.»

وفون: اگر دوست داری، نازهام ایید!

[ad_2]

Brendon Rice

نادر موسیقی لاعلاج. خالق تایید شده متعصب تلویزیون پیشگام غذا. یک قهوه ساز به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما