وضعیت رناک رونشست مین در مناطق و ر ران

[ad_1]

نایب رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن خطرناک بودن توصیف وضعیت فرونشست زمین در مناطق ۱۸ و ۱۹ پایتخت گفت: در حال حاضر طرحی در شورای شهر تهران تدوین می شود که شهرداری آن شهر تهران را برای مصارف شهری آب از جمله آبیاری می کند. سبز، ما از ازچرخانی های سطحی استفاده ند. آرای این ر ا میوانند ا د ادی نتیجه می دهد

ارش ایلنا، رونشست مین دیدهای است مثل مب سا در مین به نحوی که به گفته‌های شهری، اگر فکر می‌کنید از تشدید جلوگیری کنید، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بروز فروچاله‌های در سطح شهر و دیدن تأسیساتی مانند تیرهای چراغ برق، خطوط خطوط برون شهری و درون شهری، آسفالت. ابانها و سیاری دیگر از رساختهای ری ایتخت واهیم ود.

ارشناسان ر مچنین معتقدند دیده شده رونشست مین میوانند ا سیب دن در حالی که فرونشست تهران می‌تواند در بلندمدت آسیب‌های فراوانی را به خطوط انتقال آب، گاز و برق شهری وارد کند و باعث بروز مشکلاتی مانند قطع برق، ترکیدگی لوله آب یا گاز از لوله‌های داخل زمین شود. این در حالی است که تبعات فرونشست زمین را به خوبی جبران نمی کند و به زمین شناسی نشان می دهد که حداقل هزار و 50 سال طول می کشد تا دشتی که فرونشسته شده است، احیا است.

در این میان با وجود این که نرخ فرونشست زمین در سطح شهر و دشت‌های اطراف تهران بسیار متفاوت است، اما آخرین آمار رسمی سازمان زمین‌شناسی کشور می‌دهد که نرخ فرونشست در دشت‌های اطراف تهران بین ۱۷ تا ۲۴ متر در سال است. میزان نرخ رونشست در سطح ر وص مناطق مرکزی و مالی ران متر از این مقدار است.

نکته مهم دیگر این است که بخش عمده ای از زمین در مناطق اطراف پایتخت بخصوص در بخش جنوب غربی تهران بزرگ رخ داده و سرایت این فرونشست به سطح شهر تهران باعث شده است که مناطق جنوب غربی پایتخت نیز در معرض این پدیده شوم قرار داشته باشند. به نحوی که پژوهش‌های سازمان زمین‌شناسی نشان می‌دهد که مناطقی از جمله جنوب شهریار، شرق شهریار، شرق شهریار، اطراف اسلام شهر، اطراف احمد مستوفی، جنوب تهرانسر، جنوب شهرک استقلال و اطراف نسیم شهر از مناطق مهم حاشیه تهران بزرگ هستند که بالاترین حد خود را دارند. نرخ رونشست را ردهاند.

در همین راستا، مهدی بابایی، نایب رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن تایید بالا بودن نرخ فرونشست زمین در جنوب غرب تهران به خبرنگار ایلنا گفت: بیشترین نرخ فرونشست زمین در محدوده جنوب غربی تهران بزرگ، یعنی در حریم شهر تهران و تهران. در مجاورت شهریار اتفاق افتاده است که برخی از فرونشست در بالای ۲۰ سانتی متر در سال در این منطقه ثبت شده است، اما در سطح شهر تهران به دلیل کوهپایه‌ای بافت خاک پایتخت، نرخ فرونشست زمین از این مقدار کمتر است.

وی افزود: با توجه به این که نرخ فرونشست زمین در جنوب غرب تهران بزرگ که در حریم شهر تهران قرار دارد، از سایر مناطق پایتخت بیشتر است، در داخل شهر تهران هم بیشترین میزان فرونشست در جنوب غرب پایتخت یعنی در مناطق ۱۸ و ۱۹ را دارد. رخ داده است؛ نحوی وضعیت رونشست مین در این مناطق ران رناک ارزیا

لزوم ازچرخانی یک سطحی رای اهش نرخ رونشست مین در ران

بابایی در مورد دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر عدم صرفه جویی در مصرف آب برای جلوگیری از تشدید نرخ فرونشست زمین در تهران گفت: با توجه به اینکه بخشی از آب شرب پایتخت و آب مورد نیاز مصارف شهری از منابع زیرزمینی تامین می‌شود، حتما ما را تامین می‌کند. هرچقدر بیشتر از مصرف آب شرب استفاده کنید از آب چاه‌های پایتخت برای اموری مثل آبیاری فضای سبز صرفه‌جویی کنیم، میزان برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی خواهد شد و نرخ فرونشست تهران نیز پایین‌تر می‌آید.

نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر طرحی در شهر تهران تنظیم شده است که برای مصارف شهری آب از جمله باز آبیاری فضای سبز، حتماً از آب‌های سطحی استفاده می‌شود، زیرا این مقدار بسیار زیاد است. از ا در ویا و رودخانهای ران ریان دارد، رفا ارج از ر دایت

وی در ادامه اکید رد: رح الزام رداری آده از سطحی ران ا ما معتقدیم ا اجرا این رح، ا ادی از مصارف رزمینی زیرا اگر این طرح شود، شهرداری ملزم می‌شود بخشی از آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز را با استفاده از فرآیند بازچرخانی تأمین می‌کند و به این صورت، آب از چاه‌های تهران به شکل محسوسی کمتر می‌شود.

لزوم مدیریت مصارف اورزی در نوب ایتخت

بابایی درباره سایر فواید طرح الزام شهرداری به بازچری آب‌های سطحی تهران توضیح داد: در حال حاضر شهرداری تهران برای آبیاری فضای سبز از آب خانه‌هایی استفاده می‌کند که با برداشت آب از چاه‌ها، آب‌گیری شده با استفاده از یک شبکه لوله کشی عظیم. لای موصی میرسانند مورد نیاز رای اری ای سبز ران را امین منند. اما اگر شهری‌خانم آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز را از طریق بازچری آب‌های سطحی تامین کند، با کاهش هزینه‌های انتقال آب در شبکه لوله کشی، خانه‌های اطراف پایتخت می‌تواند حجم بیشتری از آب تولیدی خود را در بخش کشاورزی اختصاصی تولید کند. این ورت، رداشت اورزی از اهای مجاز و رمجاز واقع در دشت رانی اشیه ران نیز متر ود.

وی در پایان توضیح داد: با توجه به اینکه آب از سفره‌های زیرزمینی در بخش کشاورزی جنوب و غرب تهران برداشت می‌شود، نقش مهمی در تشدید نرخ فرونشست زمین در حریم شهری پایتخت دارد، مدیریت منابع آبی مصرف کشاورزان این منطقه و کاهش حجم به طور مستقیم برداشت می‌شوند. نا از اهه های اورزی میوانند ا د ادی اهش نر رونشست ران مک ند.

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما