وس: اجعه اخراج اسکوچیچ از ویلموتس رگر استسوت وتبال ایران : میته نی دراسیون وتبال منطقی اسکوچیچ را اخراج رده است؟ ا نها این مربی مشکل داشت.

مسائل مهم ورزش ور دیل ده است. پس از آن کمیته فنی فدراسیون، رای به تغییر تیم ملی داد، فدراسیون در آستانه جام جهانی ۲۰۲، جستجوی خود را برای هدایت تیم ملی به فردی دیگر، آغاز کردند.

رشاد وس ا اشاره به مدیریت مملکت اظهار داشت: واقعا نمیدانم اتفاقاتی در رخ دادن میدهد. از مانی میته نی در وتبال ما معنی دا رده و ار میند الان واهد در مورد مملی میمگیری ند؟!

وی افزود: افراد در جامعه دادی از رای آنکه

سوت وتبال ایران اکید رد: ا سانی رای ر سرمربی م ملی دادند، مشکل اسکوچیچ داشت. ان ویند واقعا روی منطقی رای ر سرمربی ملی دادند اسکوچیچ در رایطی مملی ا مساوی مید، دایت ملی را ده رفت و رین نتایج را م سب رد. ن مان این ایان میته نی ا وندند واهند نظر دهنده و سین ند.

وس اضافه رد: وقتی مار اسکوچیچ را نگاه نید، متوجه میوید یا رین نتایج را رفته است. کیفیت نایج او است. اسکوچیچ در ازی مربی ملی وده ازی رارده و ما را سانترین ل ممکن ن دو ازی م ارائه ردیم رفاتی و دوستانه است. واقعا ایند و ویند منطقی لیه این مار ایستاده اند.

وی : ا راهیابی مملی ام انی نشاط امعه ازگشت و مردم این امیدواری ودند. مشکل ا رایطی ایان وجود وردند، رایط را از این رو ن روند و دیگر مه نسبت.

سوت وتبال ایران اظهار داشت: از این اجعه های رقمی اسم اجعه ویلموتس؛ مربی رانقیمت را وردند و رین نتایج اریخ ایران رقم ورد. د م ن مربی رفت و ند میلیون ورو دهی روی دست دراسیون اشت. اسکوچیچ این رایط د را ود د. امید را دوباره ملی ازگرداند و اری رد مه ود این م امید داشته اند. ایان ا این میم اری اجعهای رگر از اجعه ویلموتس را ار وردند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم