وزیر ارشاد: ​​ما دنبال میلِ نوعِ اصی از مدِ لباس و وشش نیستیموزیر رهنگ و ارشاد اسلامی : ما در مد و لباس مام نوعای ما مام اوتها را رسمیت میناسیم.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی که در مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر سخنانی می‌گفت: ما در مد و لباس به تمام تنوع‌های اجتماعی احترام می‌گذاریم و به نوع خاصی از لباس می‌پوشیم. ما مام اوتها را رسمیت میناسیم.

او درباره ارائه پوشاک در کشور ما را نگران می‌کند و بیان می‌کند: برخی از فروشگاه‌های ما از پوشاک مناسب خالی هستند و بعضیاً بانوان عفیف ما اظهار نظر می‌کنند که لباس مناسب پیدا نمی‌شود، این اشکال حتماً به سیاست‌گذاری ما بازمی‌گردند.

وزیر ارشاد ادامه داد: نگاه ما به موضوع مد و لباس و موضوعات مرتبط با آن، به‌عنوان یکی از سرفصل‌های مهم کاری در حوزه فرهنگ‌عمومی است و از همین رو، کارگروه مد و لباس در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مستقر شده و فلسفه اسقرار این کارگروه است. ورای رهنگ مومی واسطه ایگاه اجتماعی، رهنگی و نری این رصح است.

اسماعیلی در ادامه : اریخِ رهنگ و نر در وزه وشاک، سیار مشعشع، ابناک و نی است. ویژگی اران ساله رهنگی ما در مدنِ ایران ر ایه ا وده و د از امتزاج ا اسلام، ایرانیان مواره وششایی نرمندانه انتخاب این در الی است از مدّنها نوان رهنگی دارند و این از رهنگِ ایرانی – اسلامیِ ما دور است. وشش مواره و ویتِ اریخیِ مردم سرزمینِ ما است. در مام ار ار ایران در موزهان و ابنیه های وشش وی از ویت اریخیِ ماست و ما ن مفتخریم.

وزیر ارشاد اظهار کرد: آن اسلام در سال اخیر از سوی مغرب مین مواره ا م رهنگیِ ویدایی روبه. مین دلیل است ما ا ویتِ مغرب مین در نزاعیم نها دنبالِ ویتدایی از ما ستند. رخی در لاشاند یک نشان دهنده ابلی میان اف و وش و موفقیت و الیت در امعه رای نان وجود دارد. نا در لاشاند ا دوگانسازی رای نان و دختران ایران اما نان ایرانی در مام رصها درخشیدند ما این مسیر را در ادامه واهیم داد.

او آن رد: لاش ارگروهِ مد و لباس ا رگزار این نوار آن است در دوره‌های این کار محدود و در جشنواره می‌ماند، اما این دوره برای کمک به کارآفرینی امیدها و تسهیلات ارزان‌قیمت چهاردرصدی، این ایده‌ها را می‌توان در نظر گرفت.

اسماعیلی در ایان درباره وجه نرمندان رای مختلف نین: مهم ارِ این نواره وجه مه مناطق. مدهای از اضرانِ ازدهمین نواره مد و لباسِ ر از رستانهای دیگر ایران و این ماهات مب ما نباید این مسائل، مقوله مرکززده و رانیزه نگاه نیم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم