وزیر ارشاد: ​​دشمن در اب دنبال القای درگیری مردم ومت است

[ad_1]

وزیر رهنگ و ارشاد اسلامی : امعه ایرانی امعه و دین مدار است

به گزارش ایرنا، محمد مهدی اسماعیلی، صبح امروز، چهارشنبه در اختتامیه جشنواره ملی گوهرشاد که در باغ کتاب تهران برگزار شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی در اوج اقتدار منطقه ای است. اهد ودیم سردمدار مدن مغرب مین منطقه مد و مام راهبردهایش ست انجام شد.

وی با بیان این که همه شبکه های وابسته و قدرت دشمن فرهنگی با استفاده از فناوری های نوین به مصاف با هویت تاریخی مردم ایران آمده اند افزود: می خواهیم ما را از همه ریشه ها جدا کنند و این اقدام یک جنگ عیار فرهنگی است. امعه ایرانی امعه و دین مدار است و دو مجموعه افکار منر دمین نکته را نشان داد. س از انتشار این نتایج مین ریان مرعوب و وابسته دت رآشفت. نتایج نشان میداد نسبت به مردم

اسماعیلی یک اشاره به نکته مردم وجود مشکلات محکم یک نظام اعتقادی دشمن می واهد القا ند وضعیت اف و اب مسئله اول مردم است و در این مینه مردم و اکمیت درگیری وجود دارد.

وی ا اکید ر این دشمن دنبال دوگانه سازی است وضیح داد: در این میان میروند ما نباید دوگانه سازی دشمن دمیم. دولت منتخب اراده مردم است. مردم این مسیر را انتخاب می کنند و اکمیت را این رویه ملزم می کنند.

وزیر رهنگ نان و مردان ایرانی را و آناد دوست نوان رد و ادامه داد: مرکز اصلی وانه اری ما اعتقادات و ریشه ای رهنگی، اریخی این مردم است. نمایندگی از مردم دنبال اعمال انون ستیم. دشمن دنبال ایجاد ویش وارهایی رای مخالفت ا ریشه ای رهنگی ود مهاش ست انجام شد.

وی ن ده لومتری دیر را اتفاق رگ واند و : این مردم امامت و ولایت لاقه مندند، مثل اقیانوس رگ روش مدند. ار رهنگی سلام رماند اعث د نویسنده مسیحی لبنانی وید ما مه دیم و داریم این ر را مزمه این منبع لایزال متکی ایمان و snap و اریخ این مرز وم است و دشمن میواهد این ریشه ها را ند.

اسماعیلی افزود: در دولت و در مه نمایشگاها می واهیم این نگاه ایجابی و ر راگیر را نشان می دهد. مخالف ر نوع دوقطبی سازی استیم. نان و مردان ایران از سیستان و لوچستان رفته ا راسان و ربایجان و رایجان ما نوع رهنگی و اقلیمی ودمان را اید در سطح امعه دیل مد و لباس الب نیم.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما