ور در وانی ده سال مر ودید!رارو- مطالعه در مریکا نشان می دهد این رژیم اصلاح شده امل وبات، لات امل و میزان لرمان ا م ردن مصرف وشت رمز رآوری ده. ا وجه اینکه سایر موارد اخیر نشان می دهد

به گزارش فرارو، بر اساس مطالعه‌های صورت گرفته، اگر رژیم غذایی جوانان از سبک غربی به رژیم غذایی حاوی حبوبات، غلات کامل و تغییر دهنده، می‌تواند یک دهه به طول عمر خود اضافه کند. مان مچنین اطرنشان ردهاند مسنترها نیز میوانند این روش میزان متوسطی مرشان را ولانی.

مواد غذایی با استفاده از ماشین‌های حساب مدل‌ساز مواد غذایی که امید به زندگی را با تعداد زیادی از غذاهای انتخاب‌شده تخمین می‌زند، دریافت می‌کنند که این غذاها را به‌طور خاص و از گوشت قرمز می‌افزایند و می‌توانند یک تأثیر را در سلامت و طول عمر مردان و زنان داشته باشند. است.

رین ایده ای افزایش وردن وبات دست مید امل اهایی مانند لوبیا، نخود و دس مود. این انتخابها دارا جایگزین ای مانند ر محلول، روتئین اکیفیت و ریزمغذیهایی مانند روی،سیم و نستند. نا مچنیننشاستهای مقاومی مار مروند نظیم ند ون مک میند.

ر اساسات ن، رژیم غذایی ورمعمول امل مصرف میوه و سبزی ا، الری الا، وعده ا اد اد

در واقع پیام اصلی تحقیق این است که در رژیم غذایی نه‌تنها می‌تواند تأثیرگذار باشد برای سلامتی شما در طول زندگی، بلکه می‌تواند به طور قابل‌توجهی طول عمر شما را نیز افزایش دهد که این نتیجه را حتی برای افراد مسن، یک نفر کوچکتر می‌کند. داشت.

ا وجه این نظر میرسد آمریکامتحده در الاضر در مسیر اشتباهی رکت مرکز داد امید زندگی در دو سال گذشته در ایالات متحده آمریکا در سال 2020

وامل این امل افزایش ادفات و دمات ر مد، مصرف ازحد مواد مخدر، ل، مصرف، ماری مزمن د. اهش امید زندگی در این ارش ر ردید، رگرین اهش ا مان نگ آنی دوم است، مانی

این بدیهی است که رژیم غذایی را تغییر می دهد، برای مسائلی مانند مصرف بیش از حد دارو یا تأثیر منفی، تغییر تغذیه می تواند تأثیر مستقیمی بر بیماری های مزمن مانند بیماری ها و بیماری های مختلف داشته باشد.

گزارش و ماریای دی نوان رایطی مرتبط با سبک زندگی در نر رفته در رخی موارد میوان نها را از ریق اصلاحاتی مانند مغذی معکوس رد.

مت اینتایر، مدیر رنامه NASH ورزش منظم و وب ویژه رهیز از مصرف ازحد میوانند رای سلامت د مفید اشد.

چند مطالعه اخیر میزان مصرف قند را مورد مصرف قرار نمی‌دهد، اما می‌گویند که مصرف بیش‌ازحد قندها با افزایش مصرف دارو در چند دهه گذشته و همچنین با مشکلات متابولیک مرتبط است.

موضوع نا میویند ائز دیگر افزایش ادات رکی است امل ر رای ماریا متابرولیک گزارشی که در سال 2019 منتشر شده است اشاره دارد که کم‌تحرکی بین مردم آمریکا به مدت 15 سال بالا بوده و با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های متعدد و مرگ‌ومیر زودهنگام همراه بوده است. مهری ووید-19 نیز وص در میان وانان، رایط را وخیمتر رده است.

مک اینتایر نوان میند الیت دنی رای محافظت از د و مچنین سلامتی ورکلی سیار مفید است. منین ورزش ارتقای لی سلامت روان مراه است رای این رات ارغ از اینکه در اسنپی ستید، سبک اندگی است.

منبع: verywellfit


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم