وری دیدی وضیح معمای مهاجرت رندگان مک میند – ومیت


سسک نیزار اوراسیایی ممکن است رنده وچک دیگری نظررس؛ اما در وا ارقالعادهای انجام می دهد. این پرنده هرسال بیش از یک هفته از کیلومتر را بین اروپا و آفریقا طی می کند، از صحرای بزرگ آفریقا عبور می کند، تا ارتفاع ششهزارمتری پرواز می کند و گاهی اوقات بهمدت سی ساعت بیوقفه در آسمان میماند.

سسک نیزار اوراسیایی از نظر ابی سیار دقیق است. رسال داد ادی ا این رندگان دانش اهی نا دقیقاً در مان وریا میرن سال ل رفته وند.

نی است این وانایی مختصر سسکها نیست. چراکه گونه های متفاوت از کبوترهای شهری گرفته تا کوکوها می توانند در موقعیت دقیقی باشند و مانند این هستند که آن را در چیزی مانند نقشه های داخلی گوگل ذخیره کرده باشند.

رندهناسان رندگان را در وریای رگ و ابتدایی و نامرئی دام میاندازند. رندگان مهاجر جمعیت رسال دقیقاً در مان ورها دام میافتند. در اینجا، وهشگری رنده مهاجری را از دامی در ماهوری ارج میند.

ر روشهای کار ابی و ازطریق س نایی و ویایی و ستاره راهشان را دا میند. نر میرسد رندگان نوعی نمای ستی داشته اند نا مک مند ا میدان مغناطیسی میدان مغناطیسی مین میدانی نامرئی است دلیل ردش سیاره و ردیف لزی مایع ن ایجاد میود. اسرار ادرا مغناطیسی در رندگان ندین دهه است دانش را مجذوب ودرده و اکنون سرنان آن داد.

مطالعه ای که در مجله Science منتشر شده است، نشان می دهد سسک نیزار اوراسیایی و احتمالاً پرندگان آوازخوان مهاجر جنبه دیگری از میدان مغناطیسی زمین را احساس می کند که «زاویه ای انحراف» نامیده می شود. اویه انحراف این رندگان مک میند ا متوجه وند این ویژگی نوعی درس مغناطیسی ا لامت ایست مل مند رندگان میوید مقصد رسیدهاند.

رندگان ونه میدان مغناطیسی مین را احساس میند

اگر رندهای ستید رای ولیدمثل مهاجرت مینید، ر است محل ولدتان را اطر اسپارید. محل ولد ما رای رورش وجه ما ایدئال است. را ما (پرندهای نده مانده)، در اینجا رورش داردهاید. رای سسکان مهم این است که از اران مایل دورتر این نقطه رسند.

سسک نیزار اوراسیایی / Eurasian reed warbler

سسک نیزار اوراسیایی وجه های ود ا می دهد

انسان انسانها از نما و جی پی اس رای ود مسیریابی استفاده مینند، رندگان سختافزاری درونی ره می. دیمیتری نفور و ارشناس رفتار در دانشگاه ل، رای مثال، اگر از رهاکردن وتر مسابقه، او نمایش از منظره را نشان دهید، یا از مسیر دقیق س.

رندگان وصاً رندگان دریایی وس نزون رودریگزوهشگر دانشگاه لاند افزودن میرسد رندگان مهاجر دون نشانها محیطی شناخت ا میرون

رندهناسان دههان ا رارددن رندگان در سای دون وقتی رندگان سعی می کنند رار نند، دنبالهای از وهر را در رواز ودرجای میاشتند. رندگان مهاجر سعی می کنند در ار سمت مال و در اییز سمت نوب رکت نند ا مهاجرت درا دان . نون رودر نها میدان مغناطیسی مین را س میند.

رخی از اوریا دربار که احساس می کنند ونه این مغناطیس نامرئی را میند، سیار دهاند. یکی از تئوری ها می شود مکانیک کوانتومی پیشنهاد می کند که تغییرات ظریفی در میدان مغناطیسی زمین می تواند باعث واکنش شیمیایی درون نوری به نام کریپتوکروم شود که در چشم پرندگان وجود دارد. ن این واکنش مثل ری رمه موند و نوعی

املن رای ن رواز رنده / Emlen funnel

وهشگران از سی نام املن رای روا رنده استفاده مینند

مقاله های مرتبط:

از وریا دیمیای این است رندان در منقار ود مواد مغناطیسی دارند نوان اما مطمئن ن است وجود لاشا سیار، دانش نوز این مکانیسم رانداند. ایده سوم رن نوزدهم رامیرد، این است که ازطریق ساختارهای این مان است وانات از ن رای الا و آیین و س اب استفاده مینند. ازهم، اینها وری ستند؛ ولی دون وجه مکانیسم ن، مطمئن اطمینان دارند

لامتای ایست مغناطیسی

این معما مانی میقتر میود علم این موضوع را در نظر میدان مغناطیسی میون ابت ندا. در واقع از سال مال مغناطیسی از د مایل ابها ده است. ناگفته نماند ای مغناطیسی مین ارها وارونه ده است.

ویننویسنده اصلی آن مقاله و وهشگر مؤسسه ای ات رندگان در لمان، آن رد رکت اندک مناا مغنااطی در ار رندگان ا میدان مغناطیسی مین رای ازگشت سرزمینای ولیدمثلی ود استفاد

وین داده مربوط به سسک نیزار اوراسیایی را وتحلیل رد. این داده مربوط به دود سال ود و نشان میداد این رنده رسال در ولیدمثل میند. او سپس ن اطلاعات را ا ر میدان مغناطیسی و ورخاص ونگی ر ویژگی میدان، ازجمله دت و انحراف. انحراف اویه اویه میان میدان مغناطیسی و سطح مین است.

وین متوجه می شوند معمولاً رسال وین، این نشان می دهد سسکای اوراسیایی ممکن است رای یابی این انحراف را دنبال نند. وهشگران مبستگی محکمی را در ویژگیهای دیگر میدان مغناطیسی دا نكردند.

رنده وکوی معمولی / فاخته معمولی

وکوی معمولی، رندهای مهاجر در الرواز

وهشگران، اویه انحراف را میوان لامت وقف در سفر رنده سوی مال رای ولیدفتر ر. آنها احتمالاً پرواز خود را در مسیری ثابت شروع می‌کنند و وقتی زاویه‌ای انحرافی را احساس می‌کنند که با احساس قبلی از آن همخوانی دارد، چیزی درون مغزشان می‌گوید که فرود بیایند، جفتی پیدا کنند و خانواده‌ای تشکیل دهند.

وین ازآنجاکه میدان مغناطیسی رکت میند، دقیقین نقشه نیست. اما در سراسر آن دادن است و در ر مسیرها و اید یک دقت ند و مهاجران را دایت میند. نامی نا در نزد محل رار میرن احتمالاً از واس دیگر،

میدان مغناطیسی مین / میدان مغناطیسی زمین

میدان مغناطیسی مین درحال ر است

وهش وین درباره وای انحرا داستان امل این موضوع را آن نمیند پینزون رودریگز گفت که داده های دنیای از مجموعه عظیمی از مطالعه جدید استفاده واقعی، یافته ها بر اساس مدلی کامپیوتری و باید در آزمایش کنترل شده بررسی شود.

وهش نف و دیگران نشان دادند رندگان انراف سیگنال می دهد رندگان مانی ایدیند و این وهش نشان مید

نزن رودر انسانها ممکن است داکردن راه رای رندگان سخت ند. کشف میدان مغناطیس زمین کل سیاره را دربر می گیرد، گمان می کند که انسان ها به صورت محلی ازطریق تجهیزات الکتریکی و برج های رادیویی و فناوری های دیگر آن را به هم می زنند. رای مثال، در مجموعه ای از سال در مجله

نریتسنستناس دانشگاه اولدنبورگ و دایتننده این مطالعه : «ارهای این میدانهای الکترومغناطیسی اد مثلاً ملکرد سیستم سی مهرهداران رتر سالم را مختل میند.» باتوجهبه اینکه پرندگان از ابزارهای دیگری نیز برای جهتیابی استفاده می کنند، مشخص نیست که آیا این تداخل واقعاً به پرندگان مهاجری مانند سسک نیزار اوراسیایی در طبیعت آسیب میزند یا خیر; ولی نشان می دهد انسانها ر میقی ر مین میارند و اهی رشان نامرئی است.

Cole Rasmussen

متخصص ترم بیکن عاشق معمولی قهوه. علاقه مند به مسافرت هاردکور ماون اینترنتی جذاب و ظریف. دانشجو.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial