ورزش ردن در مستان؛ رفند رای ازه ارها


مجله دیجیکالا – مهدیه اکبری پارسا: ورزش کردن در روزهای سرد سال نسبت به روزهای دیگر کار سختی است و حتی ورزشکارترین افراد هم برای خواب و ورزش از بیدار ممکن است به مشکل بخورند. سردی و دی وا در نارهای ولانی میوانند انگیزه ورزش ردن در مستان را در دم مرنگر ند. اما ممکن است راهلهایی وجود داشته باشد این انگیزه را در ما دار نگه دارد. مراه ما وید ا ما وییم ور ا رعایت ند ن میوانید ناسب

را ورزش در مستان از دیگر لها سخت است؟

ل مستان میوانند رنامهایی رای ورزش ردن ریختهاید را م ریزد. مطالعاتی در این مینه انجام شده است نشان می دهد روع ل سرما، اعث میود سطح الیتای دنی م و د و نور م امل دیگری است میوانند روی ورزش در مستان اثر ارد. اگر در منطقه ای ند مینید نگام ازگشت آن وا اریک میود،

این نها در نار سردی و دی وای رون، از واملی است ورزش می کند در مستان را سخت تر می کند. اما مانطور مه میدانیم ورزش در مام ول سال رای در ادامه نکاتی میردازیم میوانند انگیزه ما را در ول مستان رای ورزش ردن ند.

. دنبال ریک ا روه ورزشی اشید

مانی نهایی ورزش مینید نها سی اید او رای انجام ندادن لسه مرینی متقاعد نید وه اما اگر همراه با یک شریک یا گروه ورزش بر روی شما فشار بیاورید برای کنسل کردن جلسات تمرینی وجود دارد و باید به خاطر آنها هم که شده است، در جلسات تمرینی خود حاضر شوید.

دوستان مرینی مچنین میوانند امی ما رای ورزش ردن اشند و اعث وند ا وجود وای د، اضر د و د و منین مراهی و دوستی ا روحی از افراد، مانند ما ر میند ما دیگری م دارد. حتی اگر ورزش کردن را به خانه محدود کنید، باز هم سعی کنید این کار را با سایر افراد در یک کلاس آنلاین (که در اینستاگرام یا برنامه زوم برگزار می شود) انجام دهید. طریق از ورزشهای کلاسهای آنلاین برای ورزش در انتخابی عالی می شود که نیازی به سردی یا در شرایط سختگیری (پاندمی، دیگر مانند هوای زمستانی) در سرتاسر یا هر شرایطی، از خانه بیرون بزنید و شجاعت خود را به شما نشان دهد. رخ د.

. ور در لسه مرینی را نوان دف در نظر رید

ورزش ردن در مستان؛  رفند رای ازه ارها

روی لباس وشیدن و رفتن بعد از آن چند دقیقه دیگر نیست که بعد از چند باشگاه یا کلاس های آنلاین ورزشیتان را ترک می کنید (البته از افراد زیادی که این کار را نمی کنند.) زمانی که در محل تمرین حاضر هستند، مشکلاتی را تنظیم کنید و آماده کنید. وقتی لباسهای را میوشید و اولین دمها را رای مرین ورزشی ر میدارید، تان س در مرحله اول، روی لباس وشیدن مرکز نید.

. در من ناهارتان ورزش نید

لی از افراد نگامی و نگام ازگشت آن وا اریک است، احساس نامیدی میند. راهلی این افراد میوان نهاد داد این است در ول روز ورزش نند، مانی

اگر وای رون ابل مل است، میوانید از مان نهارتان را ادهروی ند اختصاص دهید. ا این ار از وای میز و ازه رون م لذت ردهاید. ال ورزش در وا اد در رای رگ و لودهای مانند ران، ویژه در مستان مانی

اگر م رف ادی سر راه ادهروی ما رار دارد میوانید مهم این است که ممکن است سر راهتان رار رد را راهلهای ابتکاری نار ارید.

. روی واید سلامت روان از ریق ورزش مرکز نید

ورزش ردن در مستان؛  رفند رای ازه ارها

لی از افراد وقتی روع ورزش میند و ری در وزنشان ایجاد نمیشود، احساس نامید دست میدهد. اما فکر می کنم این رای اینکه وانید را در دنتان احساس نید، نیاز به مان دارید.

ود در سلامت و روان از ریق ورزش، سرعت ودش را نشان می دهد. اراد د از ر لسه مرینی س و ال ری دارند استرسشان م ده است و رامش ری احساس می کنند. در مستان، مانی معمولا افراد در مبتلایان به میوند،

از احساس وب داشتن لذت رید و درباره داری رای ودتان

. از لرناژریزی اشید و نید

اگر میواهید رای ورزش رون روید اید ما نای واشناسی را دنبال نید و مشاهده روز آن ا د لباسهای مناسب این فصل را تهیه کنید و تمام وسایلتان را برای ورزش در کیف ورزشی خود آماده کنید تا زمانی که نوبت جلسه تمرینی باشد، بدون هیچ معطلی و بدون اینکه دنبال چیزی بگردید، تنها لباس بپوشید و از خانه بیرون بزنید.

این ار ا نظر روانی مک رگی رای ماست؛ را وقتی میدانید روی ماست و رار است اتفاقی د دیگر مسئله لی ما را اذیت نمی کنند. عاملی که پیشتر به شما گفتیم، سعی کنید از هر طریقی که می توانید به دست خودتان ندهید و با آمادگی که از قبل ایجاد می کنید، انگیزه های خود را برای ورزش در زمستان بالاتر ببرید.

. مانی از سرکار آن از میردید، لباسهای ورزشی نید

این ار ساده اعث میود دون لاش ادی، در مسیر درست رار رید. ایده هایی که پشت این کار وجود دارد این است که حالا به یکی از اهدافی که برای خود تعیین کرده بودید، رسیده اید و خیلی سخت می شود اگر نمی خواهید این لباس ها را دربیاورید ورزش کنید.

. لباس ورزشی وابید

ورزش ردن در مستان؛  رفند رای ازه ارها

این، ورژن سختگیرانهر دف لی است. مزیت انجام این کار در این است که به محض بیدار شدن از رختخواب از خواب و بیرون آمدن، برای ورزش کردن حاضر و آماده هستید و می توانید خیلی سریع به جلسه تمرینیتان بروید.

از رف دیگر، مین مراسم لباس وشیدن رای ورزش میوانند انگیزهای رای انجام ندهد. مهم این است که دم اول را داشته باشد و لباس ورزشی وشید، الا ا استفاده از ر رفندی میواهد اشد. ون محض انجام این ار مغزتان رای ورزش ماده ده است و ما را به سمت ورزش ردن ل می دهد. مانی لباستان را ن مینید، لبتان سریعتر میند و آن ری رای انجام این ار دارید.

. در استخر نا ند

اگر اصلاً لاقهای ورزش در وای سرد مشکل، نا در استخرهای سربسته نمی تواند الی سرای لبتا باشد. ناردن از رین ورزشا رای زندگی ولانی و سالم است. استخر گرم سربسته رین مکان رای ورزش ردن در ل سرد سال است.

. ن مناسبی رای ساعت دارباش انتخاب نید

ورزش ردن در مستان؛  رفند رای ازه ارها

از نگی استفاده نید ما مک میند از واب دار وید و ربان لبتان را الا میرد. مثل نگ مسابقه دا در مده اشد و ما نبایستی فشار دهید ویق ا اموش ردن ن را نید.

اگر گزینه های احتمالی برای به تعویق انداختن ساعت بیدارشدن داشته باشید، زمان زمان ورزشتان از دست میدهید و از خیلی کم و کمتر می شود، چرا که دلتان نمی آید در هوای سرد رختخواب نرم و راحتتان را ترک کنید.

در انتها

نوان ورزش ردن را نار نگذارید! متخصصان میویند رای داشتن زندگی سالم اید داقل روز در و ر روز نیم ساعت ورزش نیم.

آنهایی مانند سردی و لودگی وا، اریکی و احساس احساس آ رونا را نار ارید و مین الان دست . رای ر دام از این انهها راهلی وجود دارد. ا استفاده ا نکا الا میوانید آنه ایی

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial