ورزشگاه امام رضا (ع)؛ ادمی دومیدانی

[ad_1]

روزنامه خراسان: به دنبال تفاهم نامه ای که میان موسسه تربیتبدنی آستان قدسرزوی و فدراسیون دوومیدانی منعقد شد، ورزشگاه امام رضا (ع) بهعنوان مرکز و آکادمی تخصصی آموزش دومیدانی آغاز به فعالیت خواهند کرد. درپی عقد تفاهمنامه فدراسیون دوومیدانی و آستان قدس رضوی قرار است، ورزشگاه امام رضا (ع) در شهر مشهد مقدس که پیشتر به عنوان پایگاه آموزش دوومیدانی اسلامی معرفی شد، با برپایی یک مرکز استعدادیابی و آموزشی تحتعنوان آکادمی تخصصی پیشرفته دوومیدانی، نوجوانان و جوانان مستعدی در ورزش ایه و رمدال ور، وص در مناطق محروم، ناسایی و موزش رار رند.

اهم نامه ا دف استفاده نه از واناییا و امکانات پس از حضور دهلان الحمد رئیس کنفدراسیون دوومیدانی آسیا در آذرماه سال جاری در ایران و دیدار و گفتوگو با هاشم صیامی رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران، قرار گرفتن الحمد به زودی و در اولین فرصت از استادیوم اختصاصی و تخصصی امام رضا (ع) بازدید کند. این مجموعه قرار است بهعنوان یک مرکز استعدادیابی و آموزش در رده های سنی پایه ورزشکاران را پوشش قرار داده و در عین حال با برگزاری اردوها و مسابقات از موقعیت های بالقوه مجموعه ورزشی امام رضا (ع) به بهترین نحو ممکن بهره برداری شود.

از دیگر مسابقات تفاهم نامه میان فدراسیون های دوومیدانی و آستان قدسرزوی، برگزاری مسابقات بین المللی دوومیدانی تحت عنوان جام امام رضا (ع) در این مجموعه ورزشی و حتی پیشنهاد ثبت این مسابقات در تقویم کنفدراسیون دوومیدانی آسیا بود. ورزشگاه امام رضا (ع) در سال دف از این ار رویج رهنگ رضوی در امعه ورزشی ور وص دومیدانی

رفیت وقالعاده

مدیر موسسه تربیت بدنی آستان قدسرزوی در امضای این تفاهم نامه که با حضور رئیس فدراسیون دوومیدانی انجام شد، گفت: «ورزشگاه امام رضا (ع) در حوزه دوومیدانی مشخص رشته فوتبال مطرح و شناخته شده است و در این مسیر تمام زیرساخت های موسسه را در خدمت رشته دوومیدانی قرار می دهند. ور ار میندیم. این ورزشگاه از بروزترین استانداردها قابل استفاده است و تنها پیست دارای گرید است که با بهره مندی از این قابلیت فوقالعاده می تواند از ورزشکاران دوومیدانی به خوبی حمایت کند. »

علیرضا تاجفیروز با بیان اینکه موسسه ورزشی آستانقدسرزوی با امکاناتی از امکاناتی که می تواند در حوزه موضوعات فرهنگی داشته باشد نیز تاثیرگذار باشد، افزود: «برای همکاری با تمام رشته های ورزشی در سطح کشور اعلام آمادگی و به تبعیت از همکاری با فدراسیون های دوومیدانی استقبال می کنیم و آن را بخشی می کنیم. از مامور ود میدانیم.» ویویان کرد: «موسسه تربیتی آستان قدس رضوی با دارا بودن 25 رشته ورزشی برای آقایان و 17 رشته ورزشی ویژه ورزشکاران و برخورداری از امکانات و تجهیزات مدرن و تجهیزات، مهم ترین نقش های در توسعه ورزش زائران و مجاوران شهر مقدس مشهد است.

در چند نقطه از کشور می توان مجموعه ای با این امکانات را پیدا کرد که در حال حاضر با عنایت حضرت رضا (ع) و حمایت از تولیت محترم و مدیران ارشد آستانقدس، این امکانات در شهر مشهد به بهترین شکل ممکن ارائه می شود. »

رشته های مرونق در استان

فدراسیون دوومیدانی در این دیدار عنوان کرد ورزشگاه امام رضا (ع) باعث افتخار مشهدی ها و به عنوان برندی در مسابقات ورزشی مطرح است و بر برپایی دوومیدانی معتبر با حضور دوومیدانیکاران اسلامی رئیس جمهور تاکید کرد. اشم امی افزود: عطر مشکلات مختلف در رشته دومیدانی وص در راسان رضوی، رای سروسامان دادن وضعیت نونی او ضمن یادآوری این نکته که ورزش دوومیدانی کمرونق و کمدال است، بیان کرد: «چشماندازی ما کسب سکوهای درخشان در عرصه های جهانی است و در این مسیر از سازمان تربیت بدنی آستان مقدس درخواست داریم که با نگاه ملی به این رشته ورزشی از فدراسیون دوومیدانی حمایت می شود. نند.

وجود ست ا ارتان ورزشگاه امام رضا(ع) صیامی با بیان پیشنهاد خود مبنی بر برگزاری مسابقات دوومیدانی در سطح اسلامی به میزبانی ورزشگاه امام رضا (ع)، آن را با حرکتی بزرگ و گام بلند در جهت رشد این ورزش خواند و افزود: «اجرای این پیشنهاد، به افزایش و ارتقاء سطح ورزش دوومیدانی ر مشهد و ور مک ایان وجهی واهد رد.

او متعهد از قهرمانان نام‌آور جهانی دعوت بهعمل آورده و با مجوز کسب از فدراسیون آسیایی دوومیدانی، مسابقات دوومیدانی در سطح مسابقات اسلامی بهعنوان ورودی المپیک 2021 در نظر گرفته شده است. » رئیس فدراسیون دوومیدانی با دعوت از مدیر موسسه تربیت بدنی قدسرزوی بهعنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون دوومیدانی درخواست کرد تا در زمینه توسعه فرهنگی این رشته همراه فدراسیون باشد. راکه وجه رهنگ امروز ورزش و باعث ری از سیبهای اخلاقی و اجتماعی است.

[ad_2]

Aria Coffey

مجری کل کارشناس موسیقی. الکل گیک لاعلاج ایجاد کننده. علاقه مندان به زامبی ها

تماس با ما