واید اورنکردنی انجیرتازه و انجیر

[ad_1]

راروـ ل ابستان، مانند دیگر ول سال، میوه های رنگارنگ و وشمزه ود را دارد. میوه های آبستانی سرشار از ویتامینا، مواد معدنی و ستند. مصرف این میوها دن رای ملندگی در ل رم مقاوم مند. از محبوبین میوه های آبستانی، میوه انجیر است. این میوه رخاصیت در ایا ویژه دارد. داوند در رآن ا سم وردن انجیر ن را میوهای ارزش دارد و ا نیت معرفی کرده است.

ارش رارو، دانش درمانی درمانی انجیر را از نظر لمی ایید مند. انجیر ملین، معرق و مسکن رارت و نگی است. این میوه را درمان واسیر، سرفه، دل و مشکلات نسی درمان است. میوه انجیر واید سیاری در ادامه نها میردازیم.

اهناسی

انجیرها ا وسها از انواده رگ Moraceae و از درختان اندار نیمه رمسیری ا رمسیریهستند. در دنیا از ونه انجیر وجود دارد دود ونه از نا، میوه دار استند و ارزش ایی و اری دارن. انجیرها ممکن است ورت درختچه ا درختان رگ در دیده وند. ساقهای درختان انجیر سیار نومند و محکم رنگ سفید است. رای ن این درختان دارای سه ا نج لوب است رخی ونها رگای ن، رمی و دون لوب و ریدگی. انجیر میوه های اذب ا اصطلاح لمی میوه سیکونیوم ولید میند. این دان معناست روی میوه نهنج وخالی اوی لها وچک وجود دارد دیواره درونی میوه مل ست. در این ل مدانهای ل ماده س از لقاح ندقههای دانه داخل میوه دیل موند.

انواع ونهای درخت انجیر

انواع انجیر

دها ونه انجیر در دنیا وجود دارد. ر از نا درختان رگی میوند و رخی دیگر ورت درختچه رشد میند. سیاری از ارقام ا وای رم و سازگاری دارند و رخی در مناطق سرد و وهستانی نیز وبی نشیمن می کنند. ور لی درختان انجیر، ومی مناطق نیمه رمسیری، رمسیری و مدیترانه های ستند. این درختان در مناطقی ا ابستانهای ولانی، رم و مستانهای معتدل رین رشد و مردهی را دارند. سیاری از ونهای انجیر نبه ن دارند و از نا نوان اه ارتمانی استفاده می کند. اما ارقام میوه دار و وراکی در ایران و مناطق دیر دنیا میوند، از نوع Ficus Carica استند. درخت انجیر معابد ا “لور”

اریخچه اشت درخت انجیر

اهلی دن انجیر احتمالا ا ار سال از میلاد (دوره نوسنگی) رامیردد. اهلی دن این درخت ا از اورزی مراه ود. اشت و رورش در انجیر اولین ار در رق مدیترانه ورت رفته است. در ول اریخ درختان انجیر مراه سه درخت مقدس در درختان اصلی در اغبانی وابسته در ابای دینی نام درخت انجیر را ارها ر ردهاند و ن را درختی مقدس رشمردند.

ارزش ایی میوه انجیر

انر سرشار از ر و منبع مهمی از نتی اکسیدانها، ویتامینها و مواد معدنی از مله لسیم، از مهمترین مواد مغذی میوه انجیر، ندها (گلوکز)، ویتامین A، ویتامین K، ویتامین E، ویتامین B6، ویتامین C ویتامین ویتامین C ویتامین C

ا انجیر ر است انجیر ازه؟

انجیر

راساس منابع مختلف واید انجیر سیار ر از انجیر ازه است. ر انجیر اندازه انجیر ازه ا دارد.

انجیر

میوه انجیر ازه ا ده رم وتر دارد. رم مزاجا ممکن است ا از مصرف انیر دچار ارش وست، دهان و لو وند شود لائم لرژی در مصرف انجیر ازه ر اتفاق میافتد. این ارضه دلیل وجود ره ا لاتکس در افت میوه های ازه است.

رآوردهای میوه انجیر

موه انجیر را میوان ازه ا ده مصرف رد. رخی انجیر ده را مغز ردو، ادام و نجد سیاب میندند. از میوه انجیر میوان مسقطی، ربط، مپوت، مربا، سرکه، رشی، رینی، لوچه ا نیز رد. ره انجیر از مهمترین رآوردهای این میوه وشمزه است. داروها و ربطهای ملین (شربت ولاکس، ربت لاکس، ربط آن)

واص میوه انجیر ازه و انجیر

مان رسیدن و انجیر ازه ا اواسط رماه ا اوایل ل اییز است. ا این ال این میوه وشمزه ابلیت دن را دارد. میوه انجیر میشه در میاشد. میوه انجیر در امیت الایی رخوردار است. در انجیر رای درمان واسیر، نقرس، وست و وکی استخوان مفید است. مصرف منظم این میوه سردی مزاج دن را رفع و رم را ایگزین میند.

واص انجیر

• سلامت دستگاه وارش مصرف انجیر ازه: از دیم مصر انجیر را نوان درمان snap وست وصیه میردند. وردن روزانه دو دد انجیر میوه انجیر ا اثر وی ملین، سرشار از ر است. اثر ر میوه انجیر لاوه ر درمان وست، اسهال دید را نیز رطرف میند. بر اساس یک مطالعه که بر روی 150 فرد بیمار به سندروم روده حرکت پذیر و یبوست انجام می شود، مشخص می شود که 4 عدد انجیر را دو بار در روز مصرف می کنند، در مقایسه با گروه شاهد، کاهش قابل توجه در درد معده، نفخ. و وست داشت.

• انجیر ازه سرشار از ناکسیدان: انجیر، وص انجیر ازه سرشار از رکیبات اهی نام لی نول است. این دارایبات های واص نتیانی اکسیدانی محافظ ستند. آنتی‌ان‌های موادی هستند که از انجام آزمایش‌هایی در بدن می‌کنند و رادیکال‌های آزاد مضر را که عامل پیری زودرس، آسیب‌های پوستی، آسیب‌های بافت بدن و فعال شدن ژن‌های معیوب در بدن را بین می‌برند. اِ مصرف انجیر اِ انجیر ده لاوه ر وانیست، اهش ر رَد

• مصرف انجیر ازه رای نترل ار ون: مطالعهای درمانی را انجیر در وانات ررسی مصرف از د نمک و دم رک از محل مهم افزایش ارون است. مصرف اد سدیم ا نمک میوانند مبود اسیم ود و این دم ادل ممکن است ار ون را الا . رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات، از مله انجیر ازه ور سطح اسیم دن را افزایش می دهد. نابراین رای نترل ار ون مصرف انجیر لازم است.

• سلامت استخوان ها ا مصرف انجیر : انجیر منبع وبی از مواد معدنی مورد نیاز رای استحکام استخوانهای دن از مله: لسیم، منیزیم و سفر است. میزان لسیم موجود در میوه انجیر سیار ابل وجه است. مطالعات نشان می دهند لسیم انجیر رابر ر از لسیم سایر میوه ها است. س از کم، استخوانها رامی لسیم ود را از دست می دهند. در میانسالی اهش راکم استخوان میرد. این رایندواند نتیجه و ننده دن استخوانها (پوکی مجج استخوان) ود.

تشکیل اهش راکم استخوان در نان ایعر است، میوان مردان را نیز ر رار دهد. مصرف میوه انجیر، از نیاز روزانه دن لسیم ران مود. ا وردن روزانه انجیر دم از وکی استخوان در میانسالی دور واهید د. رای این منظور میوانید انجیر

• اهش وزن ا وردن انجیر : سلامت دستگاه وارش و ود سیستم م و ا نترل وزن در ارتباط است. ا مصرف اای ر دار رعایت رژیم غذایی سالم و ورزش مدیریت وزن دن ود مک واهید رد. میوه انجیر دلیل داشتن ر افی و ند ماده ایی مهم رای رار رفتن در رنامه ایی است. مصرف این میوه ملکرد دستگاه وارش را ود مید. ا وردن نها دو عشق از ودر انجیر ا وردن دد انجیر ازه ل از احساس سیری واهید رد. من اصیت دلیل ر روان میوه انجیر است میوانند

واص انجیر

• انجیر میوهای د جلب: از دیم مصرف مواد ایی ا رم وتر ا رم و رای اهش لائم ماران مبتلا به روماتیسم تاثیری مد م انجیر از مواد وراکی ود متخصصان snap وردن ن رای درمان روماتیسم مفصلی وصیه میردند. امروز مطالعات نشان می دهند میوه انجیر اصیت د ابرازی دارد. ماکسیدانهای موجود در میوه انجیر لاوه ر محافظت از سلولها در رابر رادیکالهای اد، مطالعات سیاری اکنون وجود لاونیدها و لینولها را در میوه انجیر اثبات می کند. ان رکیبا ا ا د آموزی، در اهش مفاصل ماران مبتلا می شود

• انجیر اصیت د سرطانی دارد: مطالعات متعدد، رگ انجیر و ره ا لاتکس درخت انجیر دارای وصف سرطانی است. رات نتیاکسیدانی لاتکس درخت انجیر رشد سلولهای سرطانی روده رگ، سرطان سینه، سرطان دهانه رحان ر انجیر دارا سرطان سیتوتوکسیک ر سلول سرطانی است. الر است اثیر د وموری اره انجیر در لظت نسبتاً الا نیز مشاهده ردید؛ نابراین میواند در مطالعات نده از نردن سلولهای سرطانی مورد وجه رار رد.

• ویت سیستم ایمنی دن انجیر : میوه انجیر، معادل سول ویتامیندارای انواع ویتامین ها و مواد معدنی است. اوردن روزانه انجیر، وسیعی از نیاز دن ویتامینها امین میود. از ویتامین های اتی در میوه ده انجیر وجود دارد، ویتامین C است. ویتامین C اصلی ویتامین های ویتامین درتقویت سیستم ایمنی دن می شود.

• مصرف انجیر ازه رای سلامت مها: رای درک مام نور وارد ده م، لازم است رنگدانه اصی در سلولهای ارود را وبی انجام دهد. در ورت مبود ویتامین A، این رنگدانه ملکرد ود را وبی انجام نمی دهد و نمی فهمد وص در مواقع. این ارضه در ر افراد ماری وری را ایجاد می کند. ر از در سمت دیگر م ویتامین A مهم ادی دارد. از مله رنیه. اگر دن ا مبود ویتامین A اشد، رنیه م دچار مشکل ده و دیدم اتفاق میافتد. میوه انجیر اوی ویتامین A است. مصرف انجیر میوانند از نیاز دن ویتامین A را در ول روز امین ند و لوی ماریا می را رد.

از واید دیگر انجیر

· اگر نوع دارید، میوانید از رگ درخت انجیر استفاده نید. مصرف ای ر در انجیر رای اهش سطح آن در افراد مصرفی مفید است.

وارض انجیر

• رای درمان ل از ره درخت انجیر استفاده نید. ره ا لاتکس درخت انجیر دون ایجاد وارض و ریک وستی ود ل مک میند.

• انجیر اوی ماده معدنی ن است. مصرف انجیر ورت روزانه میوانند از نیاز دن ن را امین ند.

• میوه انجیر اصیت بیماری ور دارد.

• مصرف انجیر سانده ا و دارچین ا نجبیل ود سرفه و لودرد مک میند.

• انجیر سرشار از روی، مواد معدنی، منیزیم و منگنز است مگی رایتقویت و نسی مفید استند.

• مصرف انجیر اعث افزایش انرژی دن و رفع و رسنگی میود.

• میوه انجیر ازه اوی نوع ر اهی نام ن است. راساس ات انجام ده، مصرف وراکی ن اعث اهش لسترول ون میود.

• در اسنپ وردن انجیر و سل رای درمان م معده مفید است.

• وردن انجیر اَسته و ادام رای ویت افظه و درت ل و ر سودمند است.

• ابتدا ده است انجیر سطح ریلیسیرید را در دن اهش می دهد و از مله لبی و سکته مغزی لوگیری میکد.

وارض انبی مصرف انجیر و رآوردهای ن

مربای انجیر

·

• مرف انجیر میواند باعث نفخ دید معده ود. انجیر میوه های ملین است؛ اما وردن از د این میوه ممکن است وست ود.
• ر است انجیر را ا میوهای اسیدی مانند رتقال، وی و لیمو نخوریم.
• میوه انجیر ازه و ند ادی دارد. غذایا در مصرف انجیر احتیاط نند.
• رم مزاجا و سانی لظت ون الا دارند از مصرف د انجیر ریزند.

[ad_2]

Kellen Odom

مدافع رسانه های اجتماعی گیک غذا. کاوشگر. علاقه مندان به تلویزیون پیشگام بیکن افراطی. کل نینجا اینترنت. تنظیم کننده.

تماس با ما