واکنش رئیسی درخواست مریکا رای مستقیم

[ad_1]

رارو- رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما فقط نظارت داریم، نیستیم و همه چیز ما استدلال نیست، تصریح کرد: «در زمینه خنثی کردن تحریم ها دنبال گسترش روابط با همسایگان از جمله روسیه هستیم.»

سید ابراهیم رئیسی سه شنبه شب (امشب) در گفت و گوی تلویزیونی خود با اشاره به سفرهای اخیر به روسیه، اظهار کرد: «در سیاست بین المللی در جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرده ایم و داریم. در مه وزه این سیاست ورت متوازن است و در سیاست اری و اقتصادی م مینطور است. و نوعی ماندگی داریم. ر می ویند نگاه رق و روسیه و ن مطرح ده است، ولی ما اید

او ا رح این سوال را 15 ور مسیه وجه نمی نیم؟ اطرنشان رد: «بعد از سفر اخیر اجیکستان م رویط ما 3 رابر ده است.

او افزود: «3 میلیارد روا ما می واند 10 میلیون دلار روسیه و ادرات و واردات در وزه ای نفتی و ازی، نعت، اورزی و وافضا می وانیم ا روسیه مکاری نیم. ما مزیتایی مورد نیاز روسیه است و روسیه مزیتایی دارد می تواند از ما استفاده کند.»

رئیسجمهور با اشاره به این که ما فقط در حال مذاکره هستیم، و همه چیز ما استدلال نیست، تصریح کرد: «در زمینه خنثی کردن و رفع تحریم ها در حال حاضر هستیم و در زمینه خنثی کردن تحریمها دنبال گسترش روابط با همسایگان از جمله روسیه هستند. ستیم و نای ما ا امل ا مه ورهای آن است. ا ورهایی دنبال ابول اشند، اما مقابله با نیم.»

رئیسی مچنین : نتیجه سفر اید وسعه در مه رصها اشد و در ور محسوس اشد. در سفر روسیه در سه ساعته ای وتین درباره مسائل دوجانبه و منطقه ای یک جامعه متمرکز ملت » اکران

افزود: “بعد از دیدار با آقای پوتین، وزیر خارجه این کشور به آقای امیرعبداللهیان گفته بود که آقای پوتین بعد از ملاقات با وزیر امور خارجه تا تصمیمات اجرایی را صادر کرد و بنده هم به رئیس ذیربط ماموریت دادم که مباحث و موضوعات اجرا می شود. در موضوعات پولی و مالی اتفاق نظر داریم که سلطهی دلار باید شکسته شود و می توانم با ارز ملی کار را دنبال کنیم.

رئیسی درباره مذاکرات وین نیز خواهد کرد: «درخواست مستقیم از سوی آمریکا جدید و مدتهاست مطرح شده است، ولی تا الان با آمریکا مخالف نیستم، اما در مقابل رفع تحریم ها وجود داشته باشد، جا برای توافق وجود داشته باشد. »

روز گذشته حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه احتمال اشتباه مستقیم با آمریکا را مطرح کرد و پس از آن وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آماده فوری و مستقیم با ایران است.

انتقاد از آنکا و وضیح درباره متها

وی در ادامه با اشاره به بانک ها در تولید و خدمت به مردم و وسودآوری از سوی بانک ها، تصریح کرد: «تاکنون به نقش اول و دوم بانک ها کمتر توجه شده است و بیشتر بانک ها به دنبال تامین خود بودند. نقدینگی انکا اید سوی ولید رود، اما اگر در امعه وزیع ود، نظر ما این است که سهیلات سهولت دست مردم می رسد.»

او گفت: “درباره پرداخت وام جلسه و تاکید کردم که این تصمیمات باید اجرا شود. گفته ام با هر شرکتی با تصمیم دولت همراهی نکند، برخورد شود. این نمی شود بانک یا شرکتی با میل خود و بدون توجه به تصمیمات دولت ند.

رئیسی درباره لیف وام ازدواج در سال نده : «حتما وام ازدواج رقرار است.»

او همچنین درباره ساخت مسکن افزود: “ساخت مسکن دولت و تکلیف قانونی است. در چهار سال باید چهار میلیون مسکن بسازیم و بنای عمل به وعده دارم و دولت ما صادق الوعده است.”

رس مهور دربار رنامه دولت رای نترل اجاره ای منزل ن اظهار رد: اجاره ا اش گزارشانواده است و دولت ایده مساعدت داشته است. اروه اید رنامه ود را ارائه می کند دولت ن را اجرا می کند، اما این میم موقت راه حل مسکن است. مشکل مین نداریم و ماده سازی مینا مدتی مانرده است. اساس ار این است اید مسکن سازی نیم ا مت و اجاره ای مسکن نترل ود. ام میزان ر در ساخت مسکن اطلاع مردم می رسد.»

در مورد مقاومت برخی از دستگاه های دولتی در برابر فروش اموال دولتی برای تامین بودجه مورد نیاز دولت نیز گفت: “ما براحتی اموال را از دستگاه ها می گیریم رئیس. اما آنها به سهولت اموال را واگذار نمی کنند. الان کار شروع شده است.اکنون باید مالیاتی را دنبال کنید و مودیان را شناسایی کنید. دارند اما رار مالیاتی می نند.”

او اَن انکه در سالهای بعدی اهد ورم ادی وده ایم، : «بنای ما نترل ورم است. نترل ورم در رو این است که نقدینگی را مدیرت نم، رشد اقتصادی اشیم و سری بودجه اشیم. این درصد رشد را دف رفته ایم رای مدیریت نقدینگی است و از آنک مرکزی استقراض ندارد اشیم. در این ماه ا م مینگونه اقدام رده ایم.من نا ندارم ویم الان نشانه ای رشد اقتصادی در ال نمایان دن است. دولت این مسائل ساس ده است.»

رئیسی با اشاره به وضعیت قیمت ها در بازارها گفت: “کنترل قیمت ها مسئله مهمی است که ستاد تنظیم بازار چنین مسئولیتی دارد. است، ولی ران د اند دولت موظف نترل مت این الاهاست.

وضیح درباره آرزو رجیحی و وضعیت ورس

او در اسخ این رسش ونه ات آرزو رجیحی را مدیریت می نید، ریح رد: من م افل ر را نمی سندم و نین در اموس من نیست و ووک ازار را م نمی سندم. ارز 4200 تومانی در مقطعی برای حل مشکلی ایجاد شد، اما مشکلات جدی ایجاد شده است که باید دو سال قبل از حل می‌شد، اما نشد زیرا زمینه‌های فساد و رانت در این آرزو وجود دارد. »

رئیس جمهور اضافه کرد: “در این زمینه باید اجماع نسبی میان دولت و مجلس وجود داشته باشد. نخبگان و مردم باید اقناع شوند. باید تبعات ارز 4200 تومانی برای مردم به ویژه اقشار ضعیف جبران شود. باید به مردم داده شود نه وارد کننده. در مورد حذف یارانه نان و داروها به مردم در ازای افزایش قیمت ها می شود که بهتر است به شکل کارت خرید باشد. “

او درباره وضعیت ورس و رر مردم در این ار : ده ادی ا لیغات وارد ورس ده وندند سهامداران رد وندند. من اکید ردم ورس نباید لک امین نیاز دولت ود. راهکارهای رون رفت ا وضعیت ورس مشخص ده است و مردم می دانند دد نها دغد ما م ست و ا وقتی مردم احن مدا م دولت اقتصادی نتایجی رسیده اند ردا وزیر اقتصاد راهکارهای رون رفت از مشکلات ورس را مردم اعلام مردم اعلام کرد.

او ا ان اینکه دلیل ورم وق و مزایا اف ندگی مردم را نمی دهد، : را این لایحه در ماهای ر دولت داده؟»

رئیسی افزود: «مردم می ویند وق نها اف نمی دهد. راه این است ر اداره دنبال ل مشکلات ارکنان و اشد ما م اید در دولت ما می را مأمور ردیم ا نظام ماهنگ رداخت ود، ولی نه مثل نظام ماهنگ لی ناهماهگی ن ر ود. این نظام اید اَشد. اگر این نظام دالانه را ندارد، اید نظام آن متوسل ویم. اقشار مختلف درست می گویند که حقوق آنها کم است اما من به همه اقشار و کارمندان دولت می گویم که به نظام ناعادلانه پرداخت واقف هستند و بنابراین لایحه ای در این زمینه در حال تهیه است. »

رد انتصابات امیلی در دولت

جمهور با اشاره به اینکه هوا از نظر مردم است و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که توجه به ناوگان حمل و نقل شهری را در اولویت قرار دهد، مشخص کرد: «گفته ام آسیب شناسی در این زمینه دنبال. وای اک از وق مردم است ما اید دنبال ود. استانداردان و دستگاه ای موظف اکید رادم این مشکل را دنبال نند. اکید دارم نوسازی ناوگان مل و نقل م دنبال ود.»

او درباره افکار عمومی نسبت به انتقادات بیان کرد: “دولت از انتقاد می کند، اما برخی اظهارنظرها با واقعیت همخوانی ندارد من نمی خواهم کلمه بی انصافی را بگویم.” رار ما انتقال اتوبوسی نیست.”

وی ادامه داد: «بر اعضای دولت در ابینه دیگر نادند و از ل و و روه مشترک نبودند. من م 5 نفر را نام رید درباره نها انتصاب امیلی انجام داد اما نه رسانها آن. نگاه نید دولت ای و این دولت را در مقایسه نید. از نقاط وت دولت ساسیت درباره انتصابات است راس روابط امیلی نباشد. ال اگر ری داده ود اید دنبال ود.»

رئیسی درباره انتقاد از سفرهای استانی ود، : «آقایان لذت ارتباط ا مردم را ربه ند. من لذت می رم از رملین رمان میروم. مردم این را می دانند ما مسائل لان میردازیم و روز در سطح ملی ملی ار می نیم و روز استال

او تاکید کرد: “دولت ما مردمی است و باید با مردم ارتباط داشته باشد و این روحیه در دولت وجود داشته باشد اما عدهای درباره این نقطه قوت دولت، می گویند چرا به استان ها رفتید؟ می گویند تیم اقتصادی هماهنگ نیست، اما این تیم هماهنگ است.ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما اگر تصمیمی گرفته شود همه آن را اجرا می کنند. ار رفته ود و رکسی انی وضع موجود است ار رفته است.”

او ادامه داد: «یک اعضای دولت لی در دولت ما وجود دارد ون افراد ایسته ای ستند. ما از انتقاد می‌توانیم، اما در نظر دولت در مورد چه شرایطی کار را می‌توان گرفت، من نمی‌خواهم در مورد شرایطی که دولت کار می‌کند، چرا که مردم را نگران می‌کند.»

همچنین در مورد تصمیمات دولت برای مقابله با امیکرون تصریح کرد: «امروز به لطف خدا و کمک مردم، و فوتی های بسیار کاهش یافته است. اگر قانون رعایت شود، مجبور به اعمال مجدد محدویت ها هستیم، زیرا ما احساس می کنیم می توانیم.

او در ادامه مردم و وانان اطرنشان رد: من احساس می کنم و امید می کنم. وظیفه ما م دمت مردم است. ما ا وت واهیم رفت و مانعی را رسمیت نمی‌ناسیم.»

رئیسی در ایان :

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما