واکنش ازه لایی لم اساز: سفر رفتهام; ایرادی دارد؟

[ad_1]

و اسبق ورا ر ران

ارش ران نلاین، ای مهم سخنان سردار مرتضی لایی نا رئیس اسبق ورای اسلامی ر ران و رئیس لیس :

-نوز اوت در مورد ورای م ود است ولی ا اینجای ار ن وعده ایی دوستان ورای منابع ارزشی ستند لازم است ودشان ایند و از این وضعیت انفعالی

-زاکانی به جهت پتانسیل، انگیزه و … مدیر توانمندی است و شناخت خوبی از مسائل تهران و مسائل اجتماعی تهران را می فهماند و از سرمایه های انقلاب و کشور است ولی آقای زاکانی نیاز به مشاورانی دارد که در تصمیم گیری هایش به آن نیاز دارد. اوک نند ا میمتش امع، و اجرائی اشد. رست ایی در اختیار نباید از دست رود. رست وبی در مدیر ری وجود دارد و این است که رابطه ورا و رداری، مدیریت ری و مجلس سیار وب با قوه قضائیه و دولت هم رابطه خوبی دارند و فرصتی ایجاد کرده تا بخشی از چالش ها و مشکلاتی که در ادوار گذشته به دلیل تفاوت نگرش ها در شورا و شهرداری و … از دست رفته است به خوبی استفاده می کنند.

-بزرن اشتباه اصلا الا لبان می وانستند ا رامش ورود نند اما ر سر و دا ورود ردند در ور اید مستندات را بررسی کنند . درگیر دن الش ای سیاسی از نقاط آن ود. در مورد رح افیت، مقابله با رانت واری و دم راکم روشی ارهایی می کردند اما این ونه نبود. ارها اب و دهن ر ن ود. ارنامه دوره نجم ورای ر ران نقطه ابل دفاعی ندارد و رصت ای وبی از دست دادند.

-محسن اشمی وقتی در سوت رئیس ورای ر ران ملا ابل وجهی از ایرادات وارده ر ده ات رئیسه ود. وراها اید ریح و اف موضع ری ند و را مع می رد اما ا وخی و عرف نمی وان اقدامی انجام دهن. در سطح رداری این اتفاق می افتد. نجفی رای ردار دن ساخته نشده ود. ایشان رد ا اخلاق، ا اسود و وش ری ود. ای نجفی ر وزه ستادی، رنامه ریزی و ر و اندیشه می وانست نیرومندی اشند اما در اجرا رایط snapi و نس م ا. اری را رفتند موقعیت اجتماعیشان ربه د

-تخلف هزینه ا م ار است.وقتی ودجه 3 ار میلیاردی سال 86 روژه ا و الیت ا سترده ده و افراد ری ورود دا می نند. اید وییم مینه ای لفات مین نسبت ر می ود. اگر میلیت مالی ورای ارم م ورای سوم رده بندیم لفات مان نسبت وچک می ود. نکته دیگر این است رخی لفات را سیاسی ردند. ردار ران اهم نامه ای یک نهادی منعقد می ند ار 20 ار میلیاردی انجام دهد. دیل مسائل دیگر می ود و سویه ساب سیاسی ار ورود دا می ند واشی دارد. بزرگنمایی کردن اشتباهات از موارد دیگر است.در دوره آقای کرباسچی که با آنها در جامعه هیاهو ایجاد شده و می‌شوند که در شهرداری فساد است ولی در بررسی ها به تعداد ناچیزی رسیده است. امعه ما تجربهستر ا و مینه ای رگنمایی مسائل وچک را دارند اجتماعی است. نده رگز در رداری منکر وجود لف نبودم ولی رگنمایی و سیاسی ردن این مشکلی را ل نمی ند. منکر لف نخواهیم ود. در اجرای املاک سر و دایی ا آخر وهائیه ورود دا رد و سیاسیون از رچسبی دند. اینها امعه را اذیت می ند و ار سویی دارد.

رونده ای رای من درست نکردند. ای ناچی اظهار نظری رد مان مان واب ندی دادم. مین روزها م مناسبتی مین ام را م. من اینجا نشسته ام. وه ائیه در رخورد ا و اده نشان داد اهل مماشات نیست. مان مان ا ای ناچی ردم. اری ندارم اما م ریخته ده مع نمی ود.

-مساجدی در دوره سوم و چهارم برای استان های مختلف با همکاری شهرداری و به صورت امنایی ساخته شد تا پایگاهی برای اجتماع شهروندان تهرانی باشد بدین ترتیب انسجام و همبستگی حفظ شود. لی اها آن اماکن د و از این اها مجموعه ائمه اطهار است و نها مجموعه ای است وجبی ای ای ای. امنایی م است و رداری ریال ودجه ندارد و ا مک مردم اداره می ود. مین الان اعلام می نم رداری ر مان می واهد سینیه را ویل رد. د ملکی را در رگراه مت دراختیار رفته ام. ن ملک سینیه است و snapd و مالکیتش رای داری است و رداری منطقه از ن استفاده می ند. انصاف نیست در سویه ساب سیاسی، رقیب و رچسب نید.

-بنده در هیئت نظارت، استان و شهرستان تائید شدم ولی برای اولین بار هیئت نظارت عالی که مرجع رسیدگی به ردصلاحیت شدگان به ردصلاحیت ورود پیدا کرد و بدعت در قانون ایجاد کرد.

-من لاحیت نشدم و ودم م رفی در این وص نزدیک نها نده د انتخاباتی ندادند. من در وئیتی اعلام ردم رئیس مجلس نامه می نم و می ویم در ای انون نین رخوردهایی وجود دارد. منظور و نیت من از آن توئیت اعتراض به عملکرد هیأت عالی نظارت بود که بر حسب قانون می خواستند هیئت نظارت را بر آن داشته باشد که در حقوق موکلین خود از جایگاه دفاعی نشسته و را به چالش بکشد.

-من ده سال در ورا و رداری وده ام و نوعی نفرات مطرح و اول ستم. اگر سی در ول این ده سال اسنپدی راحت می ویم ماس لفنی رید و نید. از سه داماد من دو نفر ار ستند. دخترم ا دکترای وهش نر ار است و در رداری نه را ار نگرفته ام. داماد دیگرم رکت لیغاتی دارد. ر لبورد رای دامادم رکت لیغاتی دارد از رداری رفته اشم ر می واهید وید. احتیاط ردم اموال مومی رض نکنم. از اختیاراتی دارم سو استفاده نمی شود. راحت می ویم اگر سی ر از این از نده سراغ دارد وید. که در مجادلات سیاسی و مکش و سویه ساب ا افراد دا وند و رفی نند درست نیست. snapd ارائه دهید. مگر نمی شود من رفیق در آنک سرمایه رستاده ام. من اگر نفوذ داشته ام وید. لیغات انک را مثلا رای دامادم رفته ام؟ ام؟ من سو استفاده کردم. رخی در سادت و و سیاسی ردش ایی ور اتفاق می افتد را ولد می کنند. دادگاه اید اوت ند و درباره ن رف ند. ارائه دهد.

-شهروندان ران می داند نام لیس مهربان را نده. دم رخورد اعتراضات و معات سیاسی و نفی در دوره های مختلف در دوره نده ود. ما ر روز ران داشتیم. ور و ارتباط ا مردم در دوره نده رخ داد. اعتراف دوست و دشمن لایی رین دوره لیس ران مان الیت نده وده و سابقه من روشن است. اگر ویری از من باشند ایی ا سی رخورد رده ام بدهید. سانی مسائل اشیه ای می ردزد سی و اینترنشنال. لیف این روشن است. من ر می م م ملشان ا من و امثال من نست لکه مشکلشان یک نظام است. ر ند اقامت رفته ام. من اینجا ایستاده ام و ایی نفته ام. الا اینکه سفر رفته ام ایرادی دارد؟ افکار مومی ممکن است در پاسخ به واکنشی داشته باشند ولی دا ا رام د اوت واهند رد.

-در دوره بنده پلیس با مردم به قدری نزدیک شد که شاید برای اولین بار درتاریخ رئیس پلیس پایتخت خود را درمعرض افکار عمومی قرار داد و در انتخابات یک میلیون وششصد هزار رای آورد ونفر دوم شد. چگونه است که کسی به ادعای مدعیان از حقوق بشری که فاقد اطلاعات هستند و بیانیه می دهد و اورا باز می کنند، دفاع کند، بعد از انتشار درانتخابات شرکت شهری می کند و این میزان را می آورد. در واقع اکید می نم مشکل این ماعت نده نیست.

من مانند اران رد دیگر ر سب اری داشتم دوستان ما آیا وجه نند وقتی سی و منوتو و اینترنشنال ما در ورمان انون و ابطه داریم و مه سر ای ودش است.

-دختر من دکتری وهش نر دانشگاه الزهرا است. نمی وانستم ا ارتباطاتم او را و ات لمی نم ا در رداری استفاده نم؟ مسر او م در آن ار است. من اگر از ر در اختیارم رای رزندانم ارم لم در دیگران است.

-هرگز ورا ر نمیردم. ا اری الزام می ود ما انجام می دهم اما اید در وانم اشد ولی رای ار و ست این رف و ن ا رف . در ولندگی ام انجام نداده ام و انجام نمی دهم.

-توصیه مردم و روندان و وانان دشمن لام ل میلیون لام می ند ا مردم را نا امید ند و ن اختلاف ایجاد ند. اید وشمندانه رخورد نیم. ما مخالف ا رانت واری و ساد استیم. اسخگویی را مسئولین می دانیم و معتقدیم افیت رورت دارد. آنون ارض رای ورمان نیاز است. آنون افیت مسائل ادار و مالی رای ورمان رورت است. این است می واند امعه ملتهب رام ند. اد رست اموال اید در سامانه اشد نابراین راهکار ال وجه سیب ا در آنون ارض توجه ا .

-در ایان م لایه وانتظاری از نیروهای متدین، انقلابی، مسجدی، سوال نند. سوابق فرد را ببینند وبعد وارد فضایی می شوند که خواست دشمنان است.بنده قبلا شماره تماس خودرا داده ام بازهم می دهم 09121123690 هر شهروندی حق دارد از دوره مسئولیت بنده در پلیس وشور شهر در حدود وظایف واختیاراتم سوال کند .وبنده مکلف به پاسخ دادن هستم.

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما