نیکای مختلف درس وندن

[ad_1]

آموزش تکنیکهای مختلف خواندن و استفاده از آنها به دانشآموزان بسیار مهم است، بهویژه در دوره های امتحاناتی که در مورد آنها به مهارتهای حافظه، خواندن سریعتر نیاز دارند.

ار نوع اصلی نیکهای وندن ارتند از:

نکات اصلی (Skimming)
نگاه اجمالی (اسکن)
تخصص (فشرده)
اد (گسترده)

ن نکات اصلی

نیک نکات اصلی مانی ار میرود میواهید نگاه سریعی مطالب ساخت ایده اصلی را دریابید. رای اربردن این روش، اولین و رین اراگراف را وانید و مام ناوین ررنگ نگاه نید.

این نیک رای دانستن موضوع متن در ابتداییرین سطح ن مناسب است.

از این تکنیک معمولی برای خواندن مجله یا روزنامه استفاده می‌شود و به فهرست سریع‌تر و ذهنی آن دسته از مقالاتی که ممکن است برای خواندن درکترشان علاقه پیدا کنید، کمک می‌کند. رای نمونه، ممکن است از این نیک رای استوجوی نام در دفترچه راهنمای لفن استفاده نید.

اگر این روش اص را وب مرین نید میوانید مارش سرعت واژه در دقیقه رسید. رای رسیدن به این دف میوانید از دورهای snap و رفته ندخوانی مک رید.

نیک نکات اصلی در مان ما رفهویی می کند. ون ما ایدهار الی رآن را میوانید میده، آنحال، اگر دفان دیدن

نل از َت وایمِن (Pat Wyman) نویسنده و ارشناس ادگیری،

این روش ادآوردنِ نچه رای واندن رو دارید سیار سانتر می کند.

نخست رست مطالب نگاهی انداخت.
ناوین ر ر ل را مرور نید.
اولین اراگراف مان را سریع وانید.
رچیزی را ور ررنگ ا مورب نوشته ده ررسی نید.
اگر لاصه لی وجود دارد، مانی وبی رای مرور ن است.

این نج ن مغز ما را رای مرور موضوع ل ماده میند. س از ن، رای افتن ایدهای مهم و مخصوص میوانید از روش نگاه اجمالی (Scanning) استفاده نید.

ن نگاه اجمالی

ور نید ازدید از ر خی ستیدنی اب راهنما در دست دارید. احتمال اد را افتن مکانی

ناه اجمالی مانطور نامش دست معنی دنبال ردن ملات ا نگاه سریع م رای افتن اطلاهاات در این الت ما دنبال واژها ا ارات اصی ستید اطلاعات ری دهنده و اسخی رسشهای احتمالی

الب است راساس ات، وندن از روی ی امپیوتر درواهای نگاه اجمالی مسیر را مختل مند. ازاینرو، وندن از روی اب ا مان اغذ رای درک سریعر متون سیار ر است.

اهیاوقات دانشموزان مهم افی نمیدهند، اویر است. در ارگیری نیک نگاه اجمالی اید اویر، مینطور مقدمه و نتیجه گیری وجه نید.

نیکای مختلف درس وندن

نیک تخصص

رای استفاده از این نیک ایدی دقیق روشنی در نه اشید. اد اشید این نیک درمقایسه ا نیکهای نکات اصلی و نگاه اجمالی سیار منبرتر است.

اگر نیاز دارید رویدادهای اهماری را در متن ولانی رست نید، از نیک استفاده کنید.

این نوع واندن رای آموزان سیار مفید است، راکه در درک واژگان و دریافت معنای نا در متن من نه. ونبراین، اطلاعات رای مدت ولانی مک رده و دانش دستآمده از وندن

این دلیل ن نبودنِ مطالعه ای م اد اطلاعات، درست در امتحان است. دانشموزان این ار مایل دارند و نوع رایند مطالعه را ور پزشکی ار نمرند و نر م. اید اسخخای امتحان را اطر اورند اما لی ود مه را از اد میند.

نیک مطالعه اد

مطالعه اد نوعی ریح است. ازآنجاکه امل لذت در وجود ندارد، د دانشآموزان از این نیک رای وندن متنی این نیک نیازمند رمزگشایی و لیل روان متن و روست. اگر متن باشد و شما هر چند دقیقه یکبار مکث می کنید تا بفهمید چه گفته شده است یا در جستجوی معنای واژگان جدید هستید، شما را از دست می دهد و افکارتان منحرف می شود.

نکته: از نیکهای نکات اصلی و نگاه اجمالی رای ویت لی مهارت واندن ویژه رای امتحانات استفاده نید.

ا وانایی ادگیری و لیل اطلاعات م نتیکی است؟

نیست اگر وش ا را مسان والدینشان دانست. در رموارد، رزندان والدین اغل از وش الاتری رخوردارند.

بااینحال، پیش از همه اشاره به این نکته مهم است که هوش آکادمیک تنها یک نوع از هوش است و حتی یک استاد دانشگاه با نمره هوش آکادمیک بالا ممکن است بیدستوپاترین آدمی باشد که از پس حل مشکلات ساده و روزمره برنیاید.

مفهوم وش سیار ده و متنوع است و محدود نمی شود واژه

دانشمندان نهای ما و وانایی ادگیری و وشمان میان رابطه ابولقبولی نیافتهاند.

مون DNA نتیکی وجود ندارد واند وش را ن ند، را وش محیط زیست است. مین دلیل، والدین اغل نظر رزندان اهوشری دارند، را مستقیماً رمستقیم نها را به سمت و سوی و سمم دارند.

احتمالاً، این نیز بدیهی است که والدینی که به فرزندانشان بیتوجهی می کنند و آنها را در انجام دادن درسی زیاد نمی کنند، عمکلرد تحصیلی فرزندانشان خوب نیست، درنتیجه این کودکان بهظاهر از هوش کمتری می گیرند.

منبع: رادید

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

تماس با ما