نگرانیای دیِ رسپولیس د از ای وبن

[ad_1]

روزنامه همشهری: در مسابقه ای که به وضوح 2 نیمه متفاوت داشت، پرسپولیس برابر ذوبآهن تن به تساوی یک – یک داد تا بعد از باخت به اولسان هیوندای و توقف مقابل نساجی قائمشهر، سومین مسابقه دور از پیروزی را تجربه کند. انواع اتفاقات این دیدار و مخصوصا نمایش رسپولیس در نیمه

وجود ندارند

مهم ترین مشکل رسپولیس مانی از ابتدای وجود دا و دفعات رار ده، اما لاجی نیافته است. این مـدار ندارد و سیار سخت ل میرسد. رسپولیس در مین ازیاش در الی دد 6گل ده دام از نها را جمعان نزدهاند. ای مهدی دی در لیگ نوز لزنی نشده است. او نسبت snap و سالش رک می م دارد و این مشکل رای رسپولیسساز ده. وحید امیری م نوان مسلم سابق متر از اول سمت دروازه ربه میند. در مورد رمان رمضانی م رفی رای ن اقی نمانده. الاهای دیگر موقعیت راب ردن او ادی ده و ن عزیکنان م م وصل رای اشتن استوریای مایتی وجود ندارد.

لال ا دوام میورد؟

ا وجه snap و سال الای لال سینی، روند ارائه دادن او از ابتدای ل از د. با این حال از جدایی شجاع خلیلزاده، حسینی به ناچار در کنار محمدحسین کنعانی زادگان بهعنوان مدافع ثابت در همه بازیها به میدان رفته و روشن نیست که او تا چه زمانی بعد از این برنامه را تاب آورد. اگر پرسپولیسیها یک گزینه جانشین برای حسینی رو میکردند و در برخی مسابقات از او سود میبردند، هم به جلال فشار کمتری میآمد و هم یک یار ذخیره برای روز مبادا در آبنمک باقی میماند. رسپولیس 3 روز دیگر سپاهان ازی دارد و 10 روز دیگر استقلال. در این رنامه اعترافیت snapn لال ود، نین سرانی رای رسپولیس رقابل ران واهد ود.

ران دفاع

اراج انضباطی و رضروری سعید اعث د رسپولیس رای ازی ساس سهنبه رابر سپاهان دفاع در اداشته ر ارچه ارت ا محمد انصاری ادر ده، اما ای ازیکنی نابراین اننشین او مشکلی واهد ود. لا نزدیکرین ن، ور وحید امیری در ست دفاع است، رچند او ر ار در این منطقه. من نگاه داشتن امیری، از مین مختصر نیروی اجمی رسپولیس را م از ن واهد رد.

ار انشین

از الا د، س از ر ناکامی رسپولیس اسم ار رسن از رتکرارترین لیدواژهان رای سرخپودان واه لا م م و نوشتیم در وتبال دون ازیساز ایران، رسن مهره در مین دیدار ا وبن ای الی ازیکنی واند وپ را نگاه دارد و اسای لیدی مخصوصا احمد نوراللهی مدتاست افت رده و سابق را ندارد. رسش اینجاست این روند ادامه واهدافت؟

ریسکناپذیری

نهایتا میرسیم دمعلاقه رئیس رسپولیس ریسک ردن. سال ور لمحمدی در رسپولیس نزدیک است، اما او نوز دیدهای ودش اشد در این من رو نداشت. نه دفاعی، ن مدافع نه افبک ازیساز و نه همیشه میان مستعد. سوگواری ابتدایی ار و محرومیت سی لکثیر و… اید لاقیت ری نشان دهد. ارسال در مسابقات رفاتی ایان ل این رست را داشت و از نبرد نبرد. ا این ال نوز م دیر نشده و او اید وانان اعتماد ند.

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما