نگاهی «اونیروکریتیکا»؛ از دیمیرین ابای ر واب


رارو- در مام ول اریخ و در مه ای دنیا، سانی ودهاند رای م راز رویاها لاش میکردهاند. دیمیرین متن افت ده موضوع ر رویا دمتی از سه ار سال دارد و مدن مصر استان مربوط می شود. در نالنهرین و ونان و سایر مدنها م نشانهای ادی از این لاکۀ استانی را میوان افت. ال اری از این های دور دست ما رسیده اند، ولی وشبختانه ما املا م محروم نماندهای.

ارش رارو؛ اب اونیروکریتیکا (Oneirocritica) در رن دوم میلادی الیف رده است. نوشتن کتابهای تعبیر خواب در یونان سابقهای بسیار بیشتر از این دارد و خود آرتمیدوروس هم در کتابش به دلیل آنها اشاره کرده است، اما آن آثار قدیمی در گذر زمان از بین رفته اند.

این کتاب در قرن نهم میلادی (قرن سوم هجری) و در زمان خلافت عباسی توسط حنین ابن اسحاق به عربی ترجمه شد و به خاطر روش خاص و شرح و بیان مفصلی که تأثیر بزرگی بر نویسندگان مسلمان در حوزۀ تعبیر رویا گذاشت.

رتمیدوروس اب ود را در نج نوشته است. اول ر رویا و وابای اختصاصی انسان دارد. در این شیوه رفتار و دن انسان مربوط به اشد، مثل ولد و مرگ و اندامهای مختلو دن موتف اد. در دوم معنی واب مربوط به اشیاء و رویدادهای مثل دیدهای وی و وانات رح داده میود. سوم نمادها را در دسته بندی اصی رار نمی دهد و معنی انواع آن از امور را ارم یک راهنمای ر رویاست و نهایتا نجم داد رویا و ر نا را ر میند ا مکملی رای راهنما اشد.

در مقدمه وتاه اب ند سیمبندی از انواع وابا مده است. آرتمیدوروس در این دو نوع کلی رویا را از هم تفکیک می کند که یکی از آنها (اونیروس) به اعتقاد آنها می تواند پیشگویی حوادث آینده را در بر داشته باشد و یکی از آنها (انهوپنیون) فقط به حوادث روزمره و حالات بدن مربوط می شود. در ود وابهای وانه م سیمبندیایی ست. مثلا واب و رویایهایی مستقیما وقایع نده را نشان میدهند از وابا ر اب «تعبیر رویاها ررسی مین وابهای نمادینی مربوط به ر از وادث میدهند.

رتمیدوروس معتقد است نوع نگاه وابهایی دیده شده است در نتیجه و ر میوانند اثیرگذار اشد. مثلاً اگر کسی خوابی دیده باشد که خبر از حوادث بدی در آینده بدهد، اگر خودش احساس خوبی به آن داشته باشد و فکر کند که این خواب خبر از وقایع خوشایند می دهد، تأثیر منفی خواب از بین خواهد رفت و تعبیر بد آن خواهد شد. از نظر او ر س این الت م میوانند در مورد واب وبی د ر میود اتفاق می افتد.

یکی دیگر از ریزبینیها و ظرافتهای کتاب آرتمیدوروس این است که او برای هر رویا فقط یک معنی بیان نمیکند بلکه آن را در نسبت با افراد مختلف به صورتهای متفاوتی تعبیر می کند. نی مثلاً اگر واب واحد را دو ر و روتمند نند این مواند معنی متفاوتی رای نها داشته است.

او ریبا رای ر ری ر میند خواستی را مطرح می کند. این مدتا از سزمینهای رهنگی رفته دهاند. به همین خاطر آرتمیدوروس گاهی خوابهای مختلف را برای مردمی که فرهنگهای متفاوت دارند (مثلا مصریها و یونانیها) دارای معانی متفاوتی میداند، زیرا امور مختلف در این فرهنگهای مختلف میتوانند معانی مختلف داشته باشند.

از این ا ر روها او رای ر نماد معنی میشه و مه ا ابت اشد ر نمیند لکه ا د ادی اوت ای و رن و رنگی

این معنا اید ود اب رتمیدوروس راهی سمت نوعی ر رویای است. ن رکس دلیل اینکه ودش را ر از دیگران مناسد و اعتقادات و من ا رهنگی ودش ا دیگران و دیگران است. البته این رتمیدوروس راحت نیست، اما روش و نوع نگاه او از نین دیدگاهی دو.

رای این ویر ری از وۀ رتمیدوروس دست اوریم، میتوانیم نمونای از رهای او را ر نیم. او در اول اب ود میوید آن مام ردن در واب را نشان می دهد رویدادهای وب و مفید میدانسترد و ن اما کسانی که در این زمان (یعنی معاصران آرتمیدوروس) هنوز هم حمام را نشانهای مثبت میدانند اشتباه می کنند، زیرا شیوۀ حمام در زمان قدیم با امروز متفاوت بوده است.

در افراد ا لگنای رگ رای مام ردن استفاد میداند، مامه های مومی لوغ ستند و رارت ادی اما در مین مان م رق میند محیط مامی در وا دید میود رام و اَشد ا نه د اَش د در وا دید. را ماماهای مخصوص روتمندان ستند و این نشانۀ مثبتی است و مام ردن

رمیدوروس ات لی ری را در مورد این موضوع ر میند و ربیات ودش را م ر میند. مثلا میوید ورزشکاری را میناخته و میند مام رفته اما نمیند. او دا مسابقۀ مهم راه دا رد، اما لت رداخت رشوه از مسابقه اخراج د. در اینجا مام نشان میدان مسابقه وده و نشدن معنی نرسیدن مقصود اصلی وده است.

در مین مال مال موان دید رتمیدوروس املا نسبت وجه او اهمیت ر م در این مثال مشخص است. او ا ان استفادۀ ادی از ار نیان ودرده اما د و التزام متعصبان.

کتاب حدودا دویستای آرتمیدوروس (که البته هنوز ترجمۀ فارسی ندارد) با نگاه جزئینگر و ظریفی که دارد، مثل سفری باستانی و جذاب در قلمرو رویاهاست و می تواند مخاطبش را به مسئلۀ خواب تا حد زیادی تغییر دهد و به این جهان رازآمیز توجه کند. و ناشناخته را در او دار ند. اید سی موافق این دیدگاه نیست وابا میوانند از وادث نده ر دهنده. اما حتی چنین کسی نمی تواند انکار کند که رویاها قلمرو نمادپردازی های ذهن خود ما هستند و بنابراین شناختن این نمادها می توانند مسیری جذاب و ماجراجویانه برای شناخت خویشتن باشند.

این معنی ابی مثل «اونیروکریتیکا مجموعه ارزش از رافهای دیمی نیست لکه وششی رای ناخت آن درو. وششی از اران سال و در استانیرین مدنها وجود دارد و نوز م ادامه دارد.

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبرdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorial