نکته رای واباندن ودکان


واب مهمی از سلامتی است، اما مسائل مربوط به واب رفتن نه مشکلاتی در رگسالی وجود م ودکان ممکن است در داشتن اقامت افی داشته باشد، و مانی مشکل

ارش ایرنا، مان و میوان میدان نگ دیل ود، مانی اما راهکارهایی رای لبه ر این موضوع و انس روزی وجود دارد. سعی کنید از این نکته رای ادگیری نحوه مبارزه ا نخوابیدن ودک ود استفاده نید و رنده وید!

مان واب ردی را ناظیم نید

اعلام نیاد ملی واب، ودکان در مدرسه ا ساعت واب در ر نیاز دارند. اما نوع ادی در نیازا و الگوهای واب وجود دارد. اکثر ام الگوهایی رای واب دارند ر اری انجام میدهید اد ر نمیندند.

اراد سحرخیز مچنان ود دار میوند دیرتر نها را وابانید و دهای «اشانتی وودز»، پزشک متخصص اطفال در بالتیمور، می‌گوید به همین دلیل است که والدین باید با فرزندان خود در تنظیم یک ساعت خواب کار کنند که تا آن‌ها به موقع بخوابند و بیدار شوند.

مانی را دار دن نزیم نید

مان دار دن را ر اساس میزان واب مورد نیاز ودک و مان رفتن رختخواب ناظم نید. وودز وصیه میند از مان سالهای دبستانی روال دار دن رای مک لوگیری از استرس را و اد دا اشید ا رنامه ماهنگ اشید. اجازه دادن رزندتان رای واب دیرتر در لات ر سهاوتمندانه

روال ا ل از وا ایجاد نید

روالها مخصوصاً رای ودکان نوپا و دبستانی مهم است. وودز وصیه میند د از ام، اقیمانده اید امل مانی رای ازی سبک، مام، رنامه را دف رار دهید رامش اشد و ای ایدهل از واب را ناظیم نید. لی ود، دن ودک ما ممکن است ور ودکار در ابتدای رنامه روع واب لودگی ند.

داقل ساعت ل از واب نمایشا را اموش نید

ملاتونین مهمی از رخه واب و داری است. وقتی سطح ملاتونین الاترین د ودرس، ر افراد واب لود و ماده واب ستند. ا انجام ده در سال نشان داد نور ر اساس این مطالعه در سال ماشای لویزیون،

اتاق واب را منطقهای اری از دیل نید ا داقل مطمئن وید مه ا نگام واب اریک ستند؛ و نگامی در اتاق رزندتان ستید لفن ود را عموش نگه دارید – اصلا ن را در نجا نبرید. وقت اشتن روی نمایش، دکتر

واب ودک

استرس را از واب اهش دهید

ورمون دیگری در واب نقش دارد، ورتیزول است نوان «هورمون استرس» نیز ناخته میود. وقتی سطح ورتیزول الا اشد، دن ودک ما نمی تواند اموش ود و وابد. الیتای ل از واب ودک و رامش نید. این موضوع میواند لوگیری از جایگزین اضافی ورتیزول در سیستم دن ودک ما مک ند. دکتر «سارا میچل» متخصص ایروپراکتیک و مشاور واب میوید:

محیط واب ور ایجاد نید

ملحف های نرم، سایه های اری کننده اتاق و سکوت نسبی میوانند میچل میوید: ایجاد محیط واب ور مهم است، را ا اهش واس رتی، مینه رای واب راهم میند. وقتی رام ستید، واس ما رت نمییود و میوانید سریعتر و مک متری وابید.

اتاق اتاق واب را نک نداری

رخه واب ودک ما نور (یا مبود ن) ستگی ندارد. دمام ساسه سطح ملاتونین نظیم افتی داخلی دن مورد نیاز واب مک میند. اِ این ال، میوانید ناظیم آرام ارجی مک نید. ودک ود در نگام واب اد لباس نپوشانید و اتاق را نیز لی اد نکنید. «ویتنی روبان»، دکترای روانشناس بالینی و متخصص خواب، توصیه می‌کند که لباس خواب پنبه‌ای به کودک خود بپوشانید و اتاق خواب را در شب در حدود ۱۸.۳ تا ۲۱.۱ درجه سانتی‌گراد نگه دارید.

مک اهش رس

ارواح و دیگر موجودات رسناک ممکن است در واقع در رسه نزنند، اما ای ردن رسای ل ا در وا در رسه نزنند. ار مطمئن ساده ارساز نبود، سعی کنید از اسباب ا مخصوص

روبان وصیه میند رای رفع ر ونه رس، مانی را در ول روز رنامهریزی نید و از مان واب نا ما ا. او میوید: ودکان سیار اهوش ستند و سرعت اد میرن

مرکز روی واب را اهش دهید

ودکان ممکن است از الیت انداختن مغز ود رای وابیدن در مشکل داشته باشد. ناراین، اَن اِصرار ر این که حالا وقت وابیدن است این نگرانی را ارایش سعی نید نیک نفس میق را ودک ود موزش دهید ا دن او را رام ند. روبان میوید: آنیه از ریق نی نفس د، او میوید ودکان وچکر میوانند دم و ازدمهای ولانی و میق را مرین ند.

مراقب اختلال وا اشید

اهی اوقات، رین رنامه ریزی ما نتیجه را میواهید ار نمیورد. میچل میوید: اگر ودک ما در رفتن مشکل دارد، اگر در مورد ادات واب ودک و نگران ستید، ا اطفال ود نید. نا ممکن است مشاور واب را


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم