نچه نان در مورد مردان آشنا!

[ad_1]

راروـ دکتر اربارادی نجلیس، روانشناس، مشاور روابط و نویسنده در مینه رشد است. ار این نویسنده از ر روشین ابای روانشناسی است در سراسر جهان در ست ان مختلف ر ملف رج ما از مهمترین کتابهای این نویسنده دو کتاب «رازهایی درباره زنان که هر مردی باید بداند» و «رازهایی درباره مردان که هر زنی باید بداند» است که در ایران با ترجمه خانم سمیه موحدی فرد منتشر شده است.

به گزارش فرارو، دکتر آنجلیس در مقدمه این کتاب میگوید: «یکی از اهداف من برای نگارش این کتاب بهتر است خودمان را بشناسیم تا این کار را انجام دهیم تا به فردمان در داشتن احساسات احساسی افتخار کنیم و از آنها استقبال کنیم و عشق و علاقه و بی چشمی داشته باشیم. و مدلی را ایگزین دایی و دورت نیم.» در این مطلب رشی وتاه از اب

تصور غالبی که میان زنان وجود دارد، این است که زنها همیشه و در طول تاریخ برای ایجاد رابطه با مردان با مشکل رو به رو هستند و به هر زبانی که صحبت می کنند، مفهوم سخن آنها را متوجه نمی شوند. رای ارتبا رقرا ردن ا مردان اید از ونگی ر و روز افکار

رازایی اید رای رقراری ارتباط درست یک مردان

مردان مانی میوانند ارتباط وبی رقرار نند روی مکالمات مرکز داشته اند

ر است د مردان رای ر اریف دارند و مانی نها در این ور است روی رفتار ود نترل دارند و وقتی ما میندند، میوانند روی ای دا ما. مردان میواهند دف ما از و ست. در این میان اشتباهی نا مرتکب ن میوند، این درخواست مبهم و نامشخصی رای و دارند. رای مثال میویند: «بیا م نیم» ا

ر است این نوع درخواست سیارهم است و میوانند در این الت ور میند اید نچه را ما میواد و او نمیداند مردان در این الت ود را ار و اجبار ما میند و سلطی ر و نخواهند داشت و ممکن است اج باشد. این رایند مرور مان اعث میود مردان از و ا ما راری وند. منشأ روز این مشکل اینجاست نان عکس مردان ای دف محوری ر رآیند کانونی لاقه دارند.

راه ل

وقتی د روع و را ا مسرتان دارید، ابتدا در مورد دف وی و او نید. این معنی او ویید موضوع آن است و می خواهید نتیجه ای برسد و از او انتظاری دارید. ما رای ما است وقتی درحال آن افکار و احساسات ود ا دای لند ستید، وهرتان آن ر. این مله اصلاً این معنا نیست مرد زندگی ما نیدن رفهایان لاقه ندارد و رای را مردان در ر وی نها اصل مطلب ر میند.

ر است رای روع مکالمه رای مثال وید: «عزیزم! دوست دارم امشب ا م نیم. رمینم از ل مادرت آنه ما مده است، می رفتی. در این مدت م نکردیم. اول و و د من نظرم را میویم.» وجه اشید رچه وسته های ما اص و وصیتر اشد، ر است. نا معمول از مستقیم ردن ا مردان راس دارند. ای لی وی ر است رک و وست نده رف ود را نید و ا مسرتان نید. ا این روش مردان دف از وی ما را میمند و امنیت ری رای و ا ما ماده میوند.

ن نا را آن منند

ما این نکته وجه ردهاید مردان در مقابل وهای ما وری واب میدهند نابراین ردازش نی منند و در ن ود نتیجه میرسند و ن را آن میندند. اگر نتیجه مناسب نرسند، اسخی ما نمی دهند؛ نابراین راموش نکنید مردان در جامعه راه دارند. به این معنا که وقتی مردان راه حل مناسبی برای شما داشته باشند، با شما نشان می دهد که آن را می بینید و در سکوت و آرامش این کار را انجام می دهید، می گویند: «صبر کن در مورد آن فکر کنم.»

این است نان ا دای لند ر میند و مراحل ردازش ری را ا دای لند میویند. نانی دون ر مدام ا دای لند در ال له و ایت ستند، اعث میوند مردان نا را ر آن. را مردان درون ریز ستند و مامی له و ایتهای ود را درونشان نهان میند.

راه ل
مسرتان وید اگر ا دای لند درباره مشکلاتتان همچنین وقتی در مورد مشکلی با همسرتان گفتگو می کنید، برای پیدا کردن راه حل مناسب به هر فرصتی که می دهید تا فکر کنید و از اینکه نکند پاسخ اشتباهی بدهید، با دقت کافی فکر کنید. وقتی مسرتان این انتخاب را میدهید موقعی از دست ما نخواهند د. ل از روع نوع له و ایتی از موقعیت وهرتان اطلاع دهید

مردان نمیوانند سانی نان احساسات ود را بیان نمی کنند
ر است این راز مهم را دربار مردان نشان می دهد رای مردان دنیای درونی مکان و رسن. دنیای احساسات رای نهارب و ناآشناست. ویی مردان رطی دهاند مواره رو ل ود اشند و نه لبشان. نابراین ادت ندارند مانی را رف لیه احساساتشان نند. این نکته مهم وجه نید انسانها ا ایی ر راحت رایان ر ناست. ورود دنیای احساسات باعث میود مردان از احساس سلط و نترل ود ارج وند. اگر مردی در کار خود احساس توانمندی نکند، تصور می کند که آن کار را کنترل کند و به این نتیجه می رسد که نهتنها کنترل کنترل در دستش نیست، خودش هم تحت کنترل و نفوذ قرار دارد.

این احساس مردان را میرساند و اه نها را راری میدهد نابراین مردان مایل ندانی رای و درباره احساساتشان ندارند. را مهارت افی را در مقابل ن سب نکردند. مردان در ول و درباره احساسات از ود مقاومت نشان می دهند و اه در ول و از ودشان دفاع می کنند. را توان افی را در این مینه ندارد. نابراین ر و دربار احساسات مردان اسرار نید اعث ایجاد رس و نگرانی در نا و رای ممکن است وقتی از مسرتان رسید: «الان احساسی دارد؟» از رس احمق لوه ردن اتراف ندیستن لوی ما وید: «هیچی»

در این را نان این ناآشنایی مردان را درباره مشکلاتشان این راز مهم را برایتان فاش که مردان را به اندازه زنان بشناسد و بیشتر از آنها احساس می کنم، با این تفاوت زنان که به سادگی نمی توانند به احساساتشان دسترسی داشته باشند. نان وقع دارند مان سرعتی ا احساسات ود ماس رقرار مردند، مردان نیز اینگونه هستند اناتظال. در این رایط وقتی مسرتان را احساس می کنم

در این الت ممکن است:

روع مله نند و رند.
اضر و ا ما نباشند.
زمانی که مردی از واقعی خود آگاه نیست، تصور می کند از همسرش جانب تحت فشار است و سعی می کند با او وارد گفتگو شود و ممکن است حالت شورشی به خود بگیرد تا به این ترتیب با احساس خود ارتباط برقرار کند.

راه ل
ر است ا روز احساسات و واطف ود اره ر سر مسرتان وم نیاورید و او را د. افی است می او رصت دهید، ور اشد و ریز و سر نکنید. احساساتتان را مرده مرده آن نید ا مرد واند متوجه نا ود و د سکوت نید ا او رصت آن د. وقتی مسرتان ساکت است، رگز این معنا نیست، رفای ما وش نمی دهد و ا وجه است. لکه ن او درگیر ردازش اطلاعاتی است ما او در ایان داده است. سعی کنید در حین حرف زدن با مرد زندگیتان و بروز احساسات خود او را در آغوش بگیرید، دستش را بفشارید و سرتان را روی بازشوید تا از توسل به ذهنتان خارج شود و به قلب و احساس خود رجوع کند.

این نکته مهم راموش نکنید سیاری از مردان ویت وشخصیت ودشان را از دنشان میرند. نابراین ماس سمانی میوانند او را از الت منطقی، لیلی و نی رون اورد و دنیای احساساتش نزدیک. مانی ور مینید مسرتان احساساتش را سختی روز می دهد ا وش دادن ا این روش و را از نگ ر درت سمت التی دوستانه و اطفی دایت میکنید.

در ایان مطلب این نکته وجه نید د واقعی در لقه ازدوا دنامه ا داد سالهای شرکت مشترک نیست. لکه نحوه رخورد ما ا مسرتان در روز این را ایجاد می کند.

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما