نوع ویروس رونا نام NoCov ست و ای اید نگران اشیم؟


رارو- NeoCov در سرتاسر آن رساز ده است و رخی ن را ویروس SARS-CoV- اما این مقایسه واقعاً دقیق نیست و مطمئناً این گونه نیست.

نر رارو نقل از الجزیره، ویروس NeoCov این وجود، نوز ری رای انسان از سوی NeoCov وجود ندارد؛ نابراین NeoCov ست و دلیلی رای نگران وجود دارد؟

ویروس های SARS-CoV-2، MERS و NeoCov

مگی متعلق به روهی از ویروس ها ستند نوان رونا ویروس ناخته میوند. دهها ویروس رونا وجود دارند رخی از رونا ویروس ها میوانند انسان را لوده رده و لائم سرماخوردگی ایجاد ند.

تنها سه عامل باعث ایجاد علائم جدی در انسان می شوند: سندرم حاد تنفسی شدید (شهریس) که در سال 2002 میلادی ظاهر شد و منجر به یک نوع بسیار مسری و بالقوه تهدید کننده از ذات الریه شد. ور میود نوعی از ویروس رونا معمولا در استانداران وچک افت میود افته و ن امان از امان می باشد.

ا وجه سیاست داسازی افراد مشکوک این ماری و ربالگر مه شهروندانی

ادرم نفسی اورمیانه (MERS) ابتدا از ر انسان انتقال افت. این ویروس اولین ار در سال میلادی ناسایی د و م نان اعث و راکنده و موضعی میود. مرس میواند ا و سرفه روع و امکان دیل دن ات الریه و مشکلات نفسی را دارد.

ویروس کووید-: ویروس SARS-CoV-2 اعث ماری روناویروس (یا COVID-) میود. این ویروس اولین بار در دسامبر

ویروس NeoCov اولین ار در سال میلادی ناسایی د و مشخص د NeoCov رای لوده شده انسان ناخته شده است. ا این ال، در پژوهش ن در ال مطالعه ر روی ن ودند نگامی وهش در مورد ویروسهایی انسیل انتقال ن وانات

این مطالعه نشان می دهد NeoCov ACE2 روتئین رنده روی سیاری از انواع مختلف سلول است رندها ACE2 روی سلولهای انسانی نیز وجود دارند اما متفاوت از رنده رهای ACE هستند

ا این وجود، استدلال ده ا NeoCov NeoCov به دلیل شباهت های ژنتیکی آن به مرس، این امر باعث شد تا این هراس در افکار عمومی ایجاد شود که اگر این بیماری انسان ها را آلوده کند، نرخ مرگ و میر مشابه یک در سه خواهد داشت، اما همه این موارد تنها در حد فرضیات هستند و در فعالیت واقعی مشاهده نشده است. وهشگران م نین دریافتند نتی ادیای MERS ا COVID- ویروس NeoCov را نثی نمینند.

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکورکانادابهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channeldigital currency tutorial