نورونهای مسئول «ریاضیات» در مغزمغز دارای نورونایی است ور اص نگام انجام ملیاتای ریاضی ال می شوند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکالاکسپرس، یافته های به دست آمده توسط محققان دانشگاههای توبینگن (Tiübidagen) و بن (bone) نشان می دهد که برخی از نورونها در هنگام انجام عملیات “جمع” فعال می شوند در حالی که برخی دیگر هنگام انجام “تفریق” ال ستند. رقی نمی کند دستورهای انجام محاسبات ورت لمه نوشته ده اشد ا نتایج این مقاله در مجله “Current Biology” منتشر می شود.

اکثر کودکان دبستانی ممکن است میدانند که اگر سه سیب را به علاوه دو سیب کنیم پنج سیب می‌بینند، اما آن چه در طول این گونه محاسبات در مغز رخ می‌دهد هنوز تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. مطالعه انجام ده وسط پژوهش دانشگاهای ن و وبینگن روشن دن این موضوع مک مند.

مطالعات از ویژگیهای اص دپارتمان رعناسی دانشگاه ن ره رند. این مرکز ور راحی مغز مبتلا به بیماری رع میردازد. در رخی از ماران نج می شود از ناحیه مغز نشات میرد. آن رای ناسا این ناحیه معیوب ندین الکترود در مغز مار رار می دهند. از این ریق میوان منشا دقیق رفتگی را ن رد و لاوه ر ن الیت نورونا را اندازهری رد.

نج ن و ار مرد در این مطالعه رکت ردند. در لوب اهی مغز این الکترود رار داده ده و الیت سلولهای ود.

در مین ال، رکت نندگان اید ارهای محاسباتی سادهای انجام میدادند. روفسور “فلوریان مورمان” (فلوریان مورمان)

“استر اتر” (استر کاتر) مانی ما این لائم ریاضی را ا لمات ایگزین ردیم اثر ن ر الیت مغز مشابه ود.

برای مثال زمانی که گروه تحقیقاتی مورمان از افراد خواستند که سه را به پنج اضافه کنند، نورونهای مربوط به “جمع” فعال شد و زمانی که گفته شد “چهار کم شود از هفت” نورونهای “تفریق” فعال شد.

دستور ریاضی رای ال دن رمزگذاری می کند. الیت مغزی افراد ا د الا نشان میداد افراد مورد مایش در لحظه در انجام نوع محاسباتی استند. الگوهای الگوهای سلول ها را وارد رنامه ود موز رایانه های ردند.

نا مزمان این نرم افزار اعلام میردند در ال انجام ریق است ا مع. مانی این الگوریتم س از موزش داده های دید روبهرو د وانست ور دقیق نوع محاسبه را می دهد.

پروفسور «آندریاس نیدر» (Andreas Nieder) از دانشگاه توبینگن میگوید: با توجه به آزمایشهای انجام شده روی میمونها میدانیم که نورونهای مخصوص قوانین محاسباتی خاص در مغز آنها وجود دارد، اما با این حالات کمی در مورد انسانها وجود دارد.

این دو روه در لال ررسیهای ود دیده البی رخوردند. از نواحی مورد مطالعه مغز ر اراهیپوکمپ (قشر parahippocampal) ا این ال نگام ملیات با نورونهای انجام در ول انجام محاسبه ال دند. آن دیگر و دکمه “جمع” روی ماشین ساب دائما ای و را ر میداد. در مورد ریق نیز این موضوع ادق ود. محققان از این موضوع نوان “کدگذاری ویا” اد میند.

من موید: این مطالعه ام مهمی را درک کنید از مهم ترین واناییای نمادین ما نی محست.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم