نه دید و ارجی رسپولیس؛ رزیلی و ساله

[ad_1]

مصاحبه رضا درویش، سرور رسپولیس س از ست این م رابر اولاد در سوپرجام نکات البتوجهی داشت. ا ا دربار عزیکن ارجی اضر در لیست رید لمحمدی ود او رای دمت رفتن این عزیکن اید میلیون دلار اشگاهش و میلیون دلار م ودش رداخت میشد. ا نین متی آه ایرانیای ادر رید نین ازیکنی نست و معمولا نین نفراتی راه لیگارس ا ا. در نشست خبری پس از بازی، اما یحیی گلمحمدی این موضوع را تکذیب کرد و گفت این پول معادل بودجه دوسال باشگاه است و اگر پرداخت چنین مبلغی بود بازیکنی مانند گومیس میرفت. اما واقعیت ماجراست و را ای مدیر و مدیریت رمزا این د ناقض دارد. ممکن است در این میان نوعی سوءتفاهم ا اشتباهی رگ ورت رفته اشد.

ریا از نزدیکان اشگاه و مچنین اطرافیان محمدی اطلاعاتی را از نام و ملیت این عزیزان مشخص کرده است. از ضعف اخباری که به دست ما رسیده است این بازیکن هنری که به دست ما رسیده است، نام دارد که بازیکنانی جوان و برزیلی دارند که قابلیت بازی در پست وینگر را نیز دارد، اما نکته مهم در این میان است که با این نام سه بازیکن مختلف در دنیای فوتبال حضور دارند که دارند. ا ر سه رزیلی، وان و توانستند. از این نفرات لوئیس نریکهای در مرسی رانسه ویت دارد و ا این بازیکن درحالحضر در ترانسفرما 6 میلیون یورو ارزش دارد و 15 بازی در فرانسه (با یک پاس گل)، 3 بازی در جام حذفی (یک گل) و 2 مسابقه هم در لیگ اروپا انجام شده است. چگونه این عزیزکن در این ل نها لوئیس نریکه دوم نوز در رزیل ازی میند و در م لومینزه این ور ویت دارد. او است و لاوه ر ست اصلیاش وینگر است در افبک و راست، راست سال و وینگر نیز ابلیت دارد. او فوتبالش را از تیم های پایه همین باشگاه آغاز کرده و در دو فصل بعدی مجموعا 59 بازی برای این تیم در لیگ انجام می شود که البته با 8 گل و 4 پاس گل آمار بسیار درخشانی هم ندارد، اما به نوشته ترانسفرمارک فعلا 5 میلیون یورو ارزش دارد. دارد و نظر میرسد ازیکنی اشگاه رسپولیس و مدیر ن رزومهاش را ردهاند مین ودریکه سالهاست.

لوئیس هنری سوم از دو همنام قبلی خود بزرگتر است و در فوتبال اروپا شاغل است، اما قیمت بالاتری ندارد و ممکن است گلمحمدی هم این بازیکن را در لیست خود قرار داده باشد. وایله، تیمی که با خرید سعید عزت اللهی در ایران شناخته می شود، باشگاهی است که هنری را در اختیار دارد و پیش از بازیکنانش از این نیز یکی دیگر یعنی آرتور یامگا را به فوتبال ایران و باشگاه رقیب قرمزها فروخته است. هنرهای در دانمارک حضور دارند 23 سال و یک ورزش نوک است که با وجود اینکه در برزیل متولد شده، اماگه ایتالیایی برزیلی است که دورتر از دوسال است که به وایله پیوسته است، در این مدت بیشتر در تیم های فنلاندی بهعنوان بازیکن قرضی بهمیدان رفته است. او س از رشد در مهای ایه وتافوگو و لامینگو راهی وتبال اروپا د ا رای رنسه رتغال ا من د در سال را دوم ار راهی وتبال اروپا د، اما این ار مال ار رفت ا رای لسینکی ازی ند. او در این م مجموعا ازی انجام داد ل و اس اصل ملکردش در این مدت ود. انتقالش وایله ندان موفق نبود و س از نها او در نیمفصل نخست امسال م در م ونکا نلاند ازی رده ازی و دو ل اصل ور مت این وجود رزیلی در رانسفرمارکت ار ورو شده ازیکنانی الا اید دید لمحمدی دنبال دام نریکه وده است. واقعاً در دال لفظی مدیر و سرپرست ر سر متعزیکن رزیلی، ابه اسمی و اطلاعات اشتباه وسط وده است؟

رهیختگان

[ad_2]

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

تماس با ما