نستین نسخه نمایش اندروید منتشر د

[ad_1]

رارو-چند ماه از انتشار عامل سیستم اندروید 12 توسط گوگل میگذرد و با وجود اینکه دستگاههای زیادی در انتظار آپدیت شدن به نسخه جدیدتر اندروید هستند، این شرکت در حال کار بر روی جانشین آن است.

ارش رارو، ا انتقال از اندروید وگل نیز snap ود در نامگذاری سیستمعامل نام دسر ادامه میدهد. سال اعلام د وگل اندروید را ا نام “تیرامیسو” دسر ایتالیایی ا م وه، رمز اری رده است. س از اندروید 9 Pie وگل از انتخاب نام دسر رای نسخه های اندروید ود ودداری رده ود. این غول حتی از دادن اسم رمز به اندروید 10 فقط نظر کرد، اما با نام گذاری اندروید 11 بنام کیک قرمز مخملی و اندروید 12 بنام مخروط برفی مجدد سنت پیشین خود را از سر گرفت.

در الاضر اربران وشیا سری سل و امکان دانلود اولین نسخه دید ا ارتباط اربری ود افته و ویژگی های دید مرتبط ا ریم وصی ارائه میود. نس دید منتشر ده نس نمایش است و رای مایشی وسعه دادنگان ا استفاده از آن راحی دید”Material You”

اندروید 13 // در ویرایش

اصلیرین ویژگی Material You ابلیتی نام Color Extraction (استخراج رنگ) است. ویژگی های رنگ اندروید، رنای اصلی س مینه وشی ما را روی سایر منوهای وشی مانند نظیمات ار این ویژگی در ابتدا رای وشیای سل رضه واهد د، اما وگل میوید در المکاری

وگل مچنین در الر نحوه مدیریت امنیت و مجوز اندروید است. استفاده از انتخابگر س دید اربران وقتی سندی را با یک برنامه اندروید به اشتراک می‌گذارید، سندی انتخاب می‌شود که ظاهراً بسیار ایمن است. وگل سعی دارد امنیت این ویژگی را رند. این ویژگی اندروید را نمی‌تواند د و راه ود را دستگاه‌های دارای اندروید و الاتر نیز از و.

اندروید 13 // در ویرایش

مجوز وگل به نام “NEARBY_WIFI_DEVICES” آن را نیز میوان رای رنامه ورت داگانه ناظیم رد. وگل د دارد ابتدا نمایش وسعه دهندهگان اندروید را مدت ند ماه منتشر می کند و سپس در ما ا ندر نابراین احتمالا نسخه ایدار اندروید در وئن اُلای انتشار واهد د. در ادامه ررسی رخی از ویژگی های دیگر اولین نمایش وسعه دهندهگان اندروید میردازیم:

اندروید 13 // در ویرایش
ناظمات سریع: اندروید از ریق درخواست اختیاری رنامهایی نظیمات سریع سفارشی را ارائه می دهد
آنه ر رنامه: کاربران دو زبانه ممکن است بخواهند از یک زبان برای سیستم خود و زبان دیگری برای برنامه های خود استفاده کنند، اندروید 13 به کاربران این امکان را می دهد که زبان دلخواه خود را برای هر اپلیکیشنی که در آن تنظیم می کنند.

خط فاصله: این ویژگی رای ارتباط ای مختلف لمعه ند ار میرود. متن مانی وانایی از ن میرود، نسخه دید اندروید و ودکار سمت ناخوانا را مشخص کرد. اندروید ملکرد این سیستم را یک درصد افزایش می دهد.

به روز رسانی وگل لی: آن سیستم ا نام Project Mainline ناخته میود، گوگل اندروید این سیستم را رسترش می دهد.

منبع: gizmochina

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما