نرخ ارز، دلار، سکه، لا و ورو ر

[ad_1]

رارو- مت رکناس دلار مریکا در رافی ملی نیمه اول معاملا امروز نجشنبه مت رکناس ورو در نیمه اول اختلاف ناچیزی از رین نا روز ارشنبه ار و ومان ود. ر رم لای ار م امروز میلیون و ار ومان روش رسید.

مت سکه امامی امروز نجشنبه ر میلیون و ارومان رسید. ر سکه رح دیم در نیمه اول امروز میلیون ومان روش رسید. سکه رمی مشابه رین روز چهارشنبه در نیمه اول امروز سه میلیون و ارمان روش رسید.

مت ر رم لای ار

مت ر رم لای ار در نیمه اول امروز نجشنبه

ر رم لای ار سه نبه ر رم لای ارشنبه ر رم لای ار امروز
میلیون 395 ارومان میلیون 386 ارومان میلیون و 357 ارومان

مت سکه

مت ر سکه رح دیم امروز نجشنبه ر ماه در نیمه اول میلیون میلیون ومان رسید. ر سکه امامی م در نیمه اول امروز میلیون و ار ومان پول د. ر سکه رمی سه میلیون و ار ومان روش رسید.

مت انوا سکه در روع رفتار

انواع سکه مت سه نبه مت ارشنبه مت امروز
سکه امامی 15 میلیون و 200 ارومان 15 میلیون و 150 ارومان 15 میلیون و 100 ارومان
رح دیم 14 میلیون و 400 ارومان 14 میلیون و 250 ارومان 14 میلیون ومان
سکه رمی سه میلیون و 80 ارومان سه میلیون و 50 ارومان سه میلیون و 50 ارومان

مت ارز امروز نجشنبه ر ماه

متدلار مریکا امروز نجشنبه ر ماه ا ومان افزایش نسبت رین نر روز ارشنبه در رافی ملی م اع مت ورو ا سه ومن افزایش نسبت رین نرخ روز ارشنبه، ار و ومان روش رسید.

مت آرزو در روع

ارز مت سه نبه مت ارشنبه مت امروز
دلار دلار 27 ار و 802 ومان 27 ار و 828 ومان 27 ار و 855 ومان
ورو 28 ار و 722 ومان 28 ار و 751 ومان 28 ار و 754 ومان

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

تماس با ما