نرخ ارز، دلار، سکه، لا و ورو دوم مرداد

[ad_1]

رارو- مت رکناس دلار مریکا در رافی ملی نیمه اول معاملا مت رکناس ورو در نیمه اول نسبت ا اهش ومانی رین نرخ روز نبه ار و ومان ر رم لای ار م امروز میلیون و ار ومان روش رسید.

ارش رارو، مت سکه امامی امروز نبه دوم مرداد میلیون و ار ومان رسید. ر سکه رح دیم در نیمه اول امروز میلیون و ارومان روش رسید. سکه رمی ا ار ومان افزایش نسبت رین نر روز نبه در نیمه اول امروز سه میلیون س میلیور و اش

مت ر رم لای ار

مت ر رم لای ار در نیمه اول شهر امروز نبه دوم مرداد ماه میلیون و ار ومان ود.

ر رم لای ار نجشنبه ر رم لای ار نبه ر رم لای ار امروز
میلیون و 344 ارومان میلیون و 357 ارومان میلیون و 356 ارومان

مت سکه

مت ر سکه رح دیم امروز نبه دوم مرداد ماه در نیمه اول میلیون میلیون و ار ومان رسید. ر سکه امامی م در نیمه اول امروز میلیون و ار ومان پول د. ر سکه رمی سه میلیون و ار ومان روش رسید.

مت انوا سکه در روع رفتار

انواع سکه مت نجشنبه مت نبه مت امروز
سکه امامی 14 میلیون و 850 ارومان 14 میلیون و 990 ار ومان 14 میلیون و 980 ار ومان
رح دیم 14 میلیون ومان 14 میلیون و 100 ارومان 14 میلیون و 100 ارومان
سکه رمی سه میلیون و 50 ارومان سه میلیون و 30 ارومان سه میلیون و 50 ارومان

مت ارز امروز نبه دوم مرداد ماه

مت دلار مریکا امروز نبه دوم مرداد ماه ا ومان نسبت مت ورو ا ومان اهش نسبت رین نرخ روز نبه، ار و ومان روش رسید.

مت آرزو در روع

ارز مت نجشنبه مت نبه مت امروز
دلار 27 ار و 846 ومان 27 ار و 811 ومان 27 ار و 785 ومان
ورو 28 ار و 867 ومان 28 ار و 839 ومان 28 ار و 811 ومان

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما