نای ایگزینی «بوریس انسون»

[ad_1]

اوریس انسون، نخستوزیر انگلیس در استعفای دستای دستا دستا آنونگذار

به گزارش فارس، دومینوی استعفاها پس از افشاگری‌هایی آغاز شد که نشان می‌دادند جانسون علی‌رغم بود که با خبر «کریس پینچر» بابت ادعاهای سوءرفتار جنسی در سال ۲۰۱۹ به یک سمت از ارشد حزب محافظه‌کار گماشته شد. نر ود د از نکه افشا د از دو ن در اریخ وئیه سوء استفاده نسی رده از سمتش استعفا رد.

این اتفاقات دیدترین رسواییای ود انسون را رفتار رد. چند ماه پیش هم گزارش‌هایی در رسانه‌ها مبنی بر این که دفتر نخست‌وزیری انگلیس در اوج تعریف‌های گزارش‌هایی بود برای مردم، تصمیم به برگزاری جشن‌های می‌گساری کرده بود.

در میان سانی ممکن است ایگزین اوریس انسون وند نام رخی از نها در ر ورده دهاند ر ایو .

ن والاس

نای ایگزینی «بوریس انسون» سانی ستند؟

وزیر دفاع دولت اویس انسون، از نهایی است مانهنیای ادی درباره احتمال نشینی او مطرح می شود. والاس دلیل مایتش از مردم در نگ لیه روسیه از محبوبیت مقبولی در انگلیس رخوردار است. نایج نظرسنجی وب سایت دستراستی «صفحه اصلی محافظه کار»

ریشی سوناک

نای ایگزینی «بوریس انسون» سانی ستند؟

وزیر دارایی دولت بوریس جانسون که دومینوی استعفاها از روز سه شنبه با کناره گیری آغاز می شود گزینه های دیگری است که درباره اش گمانه زن برای جایگزینی جانسون وجود دارد. نامه استعفای او انسون م مورد وجه واقع ده نوشته است:

ا ین ال واملی م ستند او رای احب این سمت را م منند. محبوبیت سوناک دلیل واکنش ند او ران افزایش متها در انگلیس در ماهای اخیر اهش دارده است.

دومیک راب

نای ایگزینی «بوریس انسون» سانی ستند؟

نام راب در دورهای وزیر ارجه انگلیس ود م در میان نههای مطرح نیده مود. او ورت موقت در سال اوریس انسون اطر رونا راهی مارستان د ور موقت سرپرستی دولت را

با این دومینیک راب به بوریس جانسون وفادار بوده و از تصمیم او برای دادن سمت به پینچر دفاع کرده است اما در انگلیس این برداشت وجود دارد که هدف اقدام چند ماه پیش جانسون در انتقال دومینیک راب از وزارت خارجه به وزارت دادگستری برای تنبیه او بوده است. انتصاب راب وزیر دادگستری د از ن ورت رفت به د او لاتش را د از رف ابل وسط البان، .

ن موردانت

نای ایگزینی «بوریس انسون» سانی ستند؟

موردانت در دولت انسون در ابینه او نبوده است. او از آمیان سرسخت رگزیت است اما انتقادهای ندی م از دولت انسون ابتدا رسوایی موسوم است.

مشاور وزیر انگلیس در امور ملی است و رهبری

ساجید اوید

نای ایگزینی «بوریس انسون» سانی ستند؟

وزیر داشت دولت انسون او م مراه ا سوناک روز سهشنبه استعف راایش دیم انسون رد. اوید م در نامه استعفایش نوشته ود مشکلات دولت، از الا نشأت میرن.

ساجید اوید از رفداران سرسخت مارگارت اچر است و س او را در اتاق ارش نصب رده است. او از رفداران سلوف مریکایی ن راند در مینه ازار اد، ردگرایی و دولتای وچک ایالتی است.

رمی انت

نای ایگزینی «بوریس انسون» سانی ستند؟

رمی انت سابقاً وزیر ارجه و وزیر داشت انگلیس وده است. دیدگاها او ر مرکزگرایان محافظهار مسوی دارد. رمی انت در رفراندوم رگزیت از ماندن در اتحادیه اروپا مایت رده ود.

رمی انت دلیل نکه از اصلی بحرانان دولت انسون

ل راس

نای ایگزینی «بوریس انسون» سانی ستند؟

این وزیر دولت بوریس جانسون به عنوان دلیل انتخاب خودش را به عنوان یکی از رهبران بالقوه حزب محافظه‌کار مطرح می‌کند چهره‌ای سرشناس و یکی از گزینه‌های بالقوه جانشینی جانسون می‌شود.

او از رفداران سرسخت رگزیت است و در سمت وزیر ارجه نقش مهمی در مراهی انگلیس در نگ داشته است. لیز راس مچنین وگوها اتحادیه اروپا ر سر رگزیت را رد.

ریتی اتل

نای ایگزینی «بوریس انسون» سانی ستند؟

اتل دلیل مواضعش در مینه مطرح است. او دت ا وفق رای رستادن ناهجویان از انگلیسی رواندا انتقاد رده است.

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما