میقاتی: در انتخابات ارلمانی نامزد نمیومنظر میرسد دولت ن میقاتی لازم را رای گزارش

ارش گزارش روزنامه روزنامه الاخبار لبنان، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان رودخانه رای اخیر انداختن از مله نگرانی درباره مایت مالی وجود ندارد. در دوره اخیر مشکل نیاز لبنان ول مطرح د. مسؤولان لبنانی از سفرای بزرگ به منظور بررسی بودجه انتخاباتی بدون توجه به حمایت از دولت لبنان به جز هیئت های سفارت آمریکا و سازمان ملل هستند.

دو سوال اصلی این دو مطرح ردند درباره دیت مقاما لبنان رای گزارشی انتخابا و ارام از این دو رط مشخص د این دو ماده راهم ردن ول لازم استند.

میقاتی : سی نباید سرنوشت انتخابات را ول ربط دهد و لی اخر انداختن ن را وجیه ند. انتخابات در موعد مشخص گزارش واهد د و دولت ریباً در ال ایان لازم است رای گزارشی انابا

وی راساس نا ما میلیون دلاری رای گزارشی در داخل و ارج نیاز داریم. دو سوم این مبلغ است و رای نه مشکلی نداریم. رای ملی ستند ما ند ماده مایت مالی ستند

میقاتی روهای ادی ستند واهان انتخابات؛ اما رأت این را ندارد این مسئله را ورت ار اعلام نند این که ویق انتخاب اشاره نند.

وی اکید رد: من از مانی ریاست دولت را رعهده رفتم م رای انتخابات نامزد نمیوم. درخواستی از ارج و داخل رای نامزد دن وجود دارد. اما من نمیواهم در انتخابات نامزد وم. ماه رست داریم و من میم نهایی را ررسی میکنم. اما لاقهای نامزدی در انتخابات ندارم و این مسئله ربطی ا ناره ری سعد ریر نخست من و ریان المستقبل نیستم و میم ن اری ندارم.

من ودم این میم را راساس ارزیابی ارزیابی در محاسبه و مابعد ن داریم این میم را رفتم. اگر ارها ر رأی ری اکید رده و ا ریم رای ری وسط snapka مخالفت ردهام. اما نگران استقبال نها از انتخابات ستم. رای مین مچنان واهان مشارکت کنید. من و ریان من انتخابات را ریم نخواهیم رد.

سی نباید انتخابات را ریم ند. این موضع ربطی نامزدی ا دم نامزدی من در انتخابات ندارد. من از لیست انتخاباتی در رابلس ما منم. نماینده اشم و نماینده نباشم موضع من ابقا در ات سیاسی و الیت اجتماعی در رابلس است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم