مژده رهای وش دروازهان استقلال واداراندروازهان م وتبال استقلال میوید در ورت داییاش از مع وشان ایتخت، میواد ا مالی ا ا ا ا ا ا ا.

درار درا درواان م وتبال استقلال، در و ای ایسنا ا ور رشید مظاهری و سیدحسین سینی، متر سی ر میرد من رکیب اصلی رسم. اِ لطف واداران و رخی از ارشناسان و نمرات سایتای ارولوژی، من و عزیزان وب مار مدم. رای لیها رقابل و ود سال اول ورم در استقلال اینطور رود. ابت این مسئله از داوند ر منم. وشحالم در سال اول ورم، وانستم وشحالی واداران را ابتدا رمانی نم و امیدوارم ل نده، ل ری اش اش

او ادامه داد: ا می رمان میود، نهاد ابل وجهی ازیکنانش میرسد. من م ند نهاد وب ایرانی و نهاد ارجی دارم رای ر سی وسوسه ننده است. ایی ا اشگاه ده است الان مثبت و ده است و ر منم رهای وبی دست مه می رسد و اتفاقور وبی .

دروازهان استقلال در اسخ این سوال یک اولویت لیرضا رضایی ماندن در استقلال است؟ : من معتقدم رفتم من رفتم وابسته است و این دو اهم مسو ستند. م ما سال رمان ده است و این در دیده دن من اثیرگذار است. دوست دارم اگر من در استقلال نباشم، رین اتفاقات رای من دوست دارم در رایطی از استقلال دا وم رایط مالی و رای م وجود اید و رفتن من دا ر می، ا.

رضایی درباره ریکاردو ساپینتو، سرمربی جدید آبی‌پوشان پایتختان کرد: مربی اروپایی در سال اول حضور خود در لیگ ایران، کار راحت‌تر است، چون فوتبال ما با کل دنیا متفاوت است و ما این را می‌دانیم جو سنگینی در تیم‌ها دارد. اگر من در استقلال ور داشته اشم، لاش مینیم مثل ل

دروازهان استقلال، درباره رایط ملی امید ایران و سری ات و مشکلات از وجود وجود دارد اعث می شود ملی سیب ند. اگر شرایطی وجود داشت که من بار دیگر لباس‌های تیم ملی را می‌پوشیدم، شاید شرایط متفاوتی می‌شد، چون من قبلاً این کار را کردم و تیم ملی افزایش یافت و در تیم کلین شیت کردم و با کل بازی‌های هماهنگ بودم و مدافعان را می‌شناختم. انان ما وری نبود ملی امید در مرحله روحی ود. من این ملی مطمئن را داشتم اگر در م امید داشتم، من نتیجه م میدانند رایط من در من ملی و آشگاهی ونه است. من آ ازیکنان ماهن ودم و مه ازیکنان د از ورنمنت من دوست داشتم ملی مک نم و از ناراحتی دم و امیدوارم اهد نین اتفاقاتی نباشیم. و ملی سیب نبیند.

در وتبال، سی موفق است و رین لاش . وقتی دن الیتش متر ود، ما ر مینیم. ما میدانید من سعی می کنم لی مصاحبه نکنم. من لاش ردن را ر از ردن دوست دارم. سی نمیداند من ند لسه مرین منم. ر در وانم است، میارم. سقفی رای رزوهایم نگذم، ون رای رسیدن به هدف، سقفی وجود ندارد. ا مریناتی انجام میدهم، مطمئن هستم که مام هدف را واهم د و روزی رویایم وهم رسید. راهی که می‌روم، به نظر من راه درستی است و از هواداران می‌خواهم به من انرژی مثبت بدهند و من را دعا کنند که می‌توانند به عنوان فرزند استقلال، نماینده خوبی باشند و پرچم استقلال را هر کجا هستم، بالا ببرم.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم