مسرکشی اهوا مجموعه ای از سیبای اجتماعی

[ad_1]

قتل دردناک زن نوجوان اهوازی که به فجیع ترین شکل ممکن به دست شوهرش کشته می شود واکنش های زیادی را ایجاد می کند، واکنش هایی که در برخی موارد همراه با خشم و عصبانیت یک نفر بود اما پیام خیلی مهم داشت و آن هم نیاز به تغییر قوانین حمایت از زنان دارد. رای دورشدن از سیبایی است نه وارد می شود.

ارش رق، ل این ن اهوا از این مشکلات وانین ناقصی است نیاز به امعه را رطرف نمی کنند. سیب ناشی از ودکهمسری، ونت انگی، آنون در رابر لوگیری از ونت نسبت نان و… آنون در ورت رضایت اولیای دم اضی میم را داکثر 10 اما نکته اینجاست انت رزند مچنان ا دری است مادر را نین ل رسانده است. س ور ايد انتظار داشت اين رخه ونت ود؟

دکتر مریم رامشت، روانشناس، در اینباره میگوید: تعداد قتلهایی که بیمحابا انجام میشوند و قتلهایی که تظاهرات بیرونی بیشتر دارد، در جامعه زیاد شده و مجرمان در انجام جرمهایی که مرتکب میشوند جسورتر شدهاند. در اگر ردی مرتکب ل مید، نهان میکرد؛ اما الا رخی مجرمان لنی ن را آن منند و اهر م مینند، البته رائم دیگر م لنیتر ده است. برخی از جرائم محیط اجتماعی و اقتصادی دارد و فرد به شرایطی که دارد و حس بیعدالتی که در او رشد کرده است، تصمیم می گیرد که باید حقی را برای او قائل شود که تصمیم خود را برای گرفتن حقش بکند و مرتکب جریمه شود اما این موضوع باعث بروز مشکل می شود. مانند ل نمیشود و رشد رائمی مثل دزد را الا میرد. الارفتن رائم نی مانند ل ونت رچه ر انجام می دهد، نشان دهنده اختلالات دی در امعه است.

در لهای انوادگی لأهای آنونی ادی وجود دارد. در ند سال اخیر دیدیم رخی مردان اقدام به نان انواده میند و اتفاق اصی م نیفتاده است. ویژه دران نسبت دختران ر ونت نشان میدهند و آنون نسبت ن واکنش اطعی ندارد. این موضوع املا مشخص است مردان از لأ آنونی استفاده می کنند و رس و وحشتی از اقبت آنونی ندارند. اهی م لهای ناموسی اتفاق میافتد این موضوع نظر سیار مورد وجه رار رد. مشکل دیگر اما موزش است. متأسفانه در موزش مسائل اساسی و ریشه ای است و از ودکی روی روند ار ود، ما مشکلات س. دختران و سران موزش داده نمیود مین امر اعث میود اراد امعه م این نوع رائم را د نند. نکته ابل مل دیگر این است که مقاومت ویژه در ر محرومیت دارد نمایش ونت ناخودآگاه مکانیسم دفاعی مخرب است درت و اذب ری را مجرم می دهد. اید دید او ا واکنشایی در اطراف ودش روبهرو وده میم رفته اینطور دست ونت ند.

2 دلیل ونت لیه نان

این روانشناس می دهد: نکته بسیار این است که در جامعه ما لایحه خشونت علیه به قانونی تبدیل نشده است و این مهم زنان بسیار مهم و اساسی است که باعث می شود نسبت به خشونت بیشتر شود. نکته دیگر ودکمسری است. این ن در آن ازدواج ودهنگام است. این موضوع برای زن و آسیب های جدی دارد و فرد بعد از مدتی متوجه می شود که زمان ازدواجش نبوده است و همین امر تظاهر و ضدیتش با زندگی را بیشتر می کند و اگر ابزار فشار برای ازدواج نیز وجود داشته باشد، نارضایتی را بیشتر می کند. در رهنگا در را مجبور به مینند ا سی ازدواج ند دوست ندارند مانند ازدواج ا سرعمو. رچند در ور ما سازمانهایی رای امور اجتماعی وجود دارد اما ر نبه مدیریت دارد نه نبه مایتی. این سازمانها و امکانات و رایطی رای افراد در معرض خطر، ندارند. این سازمانها در د نصیحت و وصیه ستند و مایت

متأسفانه وانین لاق سیار سخت است و مین مسئله اعث می شود نین مشکلاتی وجود اید. درباره لق وافقی سختی ر ده است. النباید لاق را رویج رد اما وقتی که مرحلهای میرسد این موضوع اوجایی در موارد وچکی ا م اختلاف دارند، رق دارد. در زندگی ونت د الاست و محرومیت ندر اد است

رامشت ادامه می دهد: نکته سیار مهم دیگر این است که سطح نان در ایران از مردان رشد کرده است. رشد اجتماعی نان واسطه های اجتماعی، رسانه ها و دانشگاها ر ده و نها نسبت به وق و اهی را د د د مین امر اصطکاک نان و مردانی اضر ول ر نان در وجود وجود میورد. رخی مردان دلیل دم رشد اجتماعی اضر رخ رخی وق رای نان ائل و مچنان ود را محق را. اگر نی این موضوع را قبولد، مرد ابل ا او رمید و دست ونت میند نابراین اختلافات اتی و رهنگی نان و مردان دلیل دیگر روز این ونتاست. دی دیگر در این ل میوان سیب نمای ن را دید، ودکمسری است. وجه داشته اشید وقتی ردی در ودکی ازدواج میند ممکن است لوغ نسی داشته باشد اما لوغ لی لازم را ندا. روابط روابط نسی نیست. مدیریت رانهای خصوصیات است ن و مرد اید ن را لد اشند و این امر نیاز لوغ لی دارد. وقتی رد نتواند ران زندگیاش را مدیریت کند، دست ونت میند.

در ایران ودکمسری لیغ میود دون اینکه وجه داشته اند دم لوغ ری میوانند. نکته قابل تأمل دیگری است که هنگام طلاق مشاوره رایگان برای زوجین در نظر میگیرند که تا امکان طلاق مانع شود اما در زمان ازدواج هیچ مشاوری برای زوجین قرار نمی دهد تا به روانی بررسی شود. اگر مشاوره های رایگان قبل از ازدواج وجود داشته باشد، هم در موارد متعدد مشکلات روانی افراد مشخص می شود و هم از بروز حوادث میافتد و هم اینکه فرد بهلحاظ فکر می کند بررسی شود. این مسئله م ونت انوادگی را اهش می دهد و اینکه احتمال لاق را می دهد.

این روانشناس در ادامه میوید: ردی سر نش را دا میند، از سیب روانی رنج میرد. آن رفتار ناشی از اَ الل است املا میود ن را داد و اگر مشاوره از ازدواج ود، ساز این موضوع درباره ربانی وجود داشته است. این زن هم قدرت مدیریت بحران زندگیاش را ندارد، ارسال عکس برای همسر آن هم مردی که باید سربریدن اولین خشونتش نبوده است و زن پیشتر هم با خشونت هایی کمی خفیفتر از سوی او روبهرو بوده است، نشان دهنده این است که او قدرت مدیریت بحران و قدرت را دارد. سیبی راند متوجه او ود، نیست. این ن رشد اماعی ری نسبت مسرش داشته، اما رشد ری دلیل عینبودن ندا است. نابراین ا مانی وانین نفع نان ر نکند و موزش ا ایه روندان

ابور و مهارت مدیریت ران

دکتر مجید ابهری، رفتارشناس نیز دراینباره میگوید: بروز خشونت علیه و شدید از سوی مردی که همسرش را به قتل رسانده، نشان میدهد که این فرد بالاترین درجه واکنش عصبی را به نمایش گذاشته است. روس 17 ساله سفری رکیه داشته وهر ن را رنتابیده است. اما نباید در روز این ونت را نادیده رفت. لمهای ن و نمایشآتن ونت و اما مسئله ای اید ر این نکته م د کامنتم ابوری و مهارت مدیریت ران را نمی کند. ما اه در میان اقشار و متعصب اهد روز نین ونتتایی استیم. در وامع snap ن نباید و نمی تواند دون رضایت وهرش سفر ند. اینکه ل ن دلیلی اتفاق افتاده است لا مشخص نیست و من میل از جویدن از داشتن ایده ر رد؛ اما نچه از اتفا مشخص است که این وانین در مایت از نان از مهمی در میوانند است.

ابهری ادامه میدهد: در وانین لی ما وقتی احب ون اعلام در این روند نیز ا وجه احب ون موی مورد است، نظر نمی‌رسد درخواست مجازات رای می‌کند. نکته دیگر مهم و اساسی ودکهمسری است. ودکمسری مینه روز ونت در میان اوجین را الا مرد. مهارت رقراری اهم و مدیریت رفتارهای آنی در ودکهمسری وجود ندارد و موزش م داده نمیشود. نابراین روز نین ونتتایی املا ابل نی است.

دکتر ابهری عامل دیگر این حادثه را در فاصله بین زن و مرد به دلیل رشد در سالهای اخیر میداند و سرعت می دهد: با توجه به رشد و اجتماعی دختران در بسیاری از اوقات علمی تحصیلی و زوجین فرهنگی باعث تفاوت دیدگاه بین آنها و اختلافات می شود. ادی را در مشارکت مشترک رای نها ایجاد می کنند. دیل روابط ناشویی راساس اعده میوانند از دم اهم ووجین لوگیری ند. ما در این لکسیونی از سیبا و آسیب های ناشی از مشکلات امعه روبهرو استیم.

این رفتارشناس در ادامه میگوید: در جوامع دیگر خشونت به اشکال مختلف خودنمایی می کند اما در ایران که خشونت و پرخاشگری رفتار ناخوشایند است، چنین اتفاقاتی باعث آزار عاطفی و روحی جامعه می شود. را اینجا رسیدیم؟ البدشکافی اوضا نشان می دهد از دسترسی ن در اخبار ریان ونت در مجازی و نمایش اویر دون ر. فیلم و سریال های خشن، بازی های خشونتآمیز، نمایش اخبار از صحنه های خشن و پخش برخی فیلم ها و سریال های ژاپنی و چینی که خشونت عریان را نشان می دهند، به عادی شدن این خشونت کمک زیادی می کند.

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما