مرگ و زندگی رای والیبال ایران

[ad_1]

سومین مسابقات لیگ ملتای والیبال از امروز روع میود و ایران اید این رقابتا در رایطی ری میود اگردان روز ایی وستاندازی رده و ا رکیبی حول شده ا لان مان اید وانی و البته نداشتن ربه لازم اعث ده ا ایران ات وبی در این رقابتها الان نیست. نا از می مثل اپن ست ورده، اولین رد این عزیا را لغارستان دون رد دیم رده؛ ولی در وض م دون ست مریکا را ردهاند.

مین نتایج ا ده ا والیبالیستای ایرانی لا د ا انجام اینجا رایط ندان نیست؛ اگر این م واهد واز ور در معم رتر را دست اورد، اید داقل مین ایگاه نونی را. ولی روی اغذ ار رای ایران در سوم ندان راحت نیست. لهستان و ایتالیا مهای دوم و سوم دول ردهندی ا از روع ازیهای این ستند. مین نکته وبی درت این دو م را نشان می دهد. من که از این میزبانی لهستان لهستان خبر میار میود و این م از میزبانی م ره میرد.

ار رار اتفاقات دولی اشد، م وان ایران انس ادی رابر این دو رقیب نخواهد داشت. رند رتری اگردان ایی مقابل م درتمند مریکا، مچنان مادلا را م ند. ر از لهستان و ایتالیا، ایران نزدیک و دیدار ریبا ساده م در این روه دارد. اسلوونی رف ادی الان رای نه و سادهرین رقیب ایران رای این مرحله از رقابت ها میش را می گیرد. در وضربستان ما انگيزهاي است ارنامه هاي ملي ايران در اين رقابت هاست. نا امتیاز ایران اصله دارند و ساسترین دال روه

ازیای ایران از امشب روع میود و روز نبه ایان میرسد. ملیوشان ورمان در اولین مسابقات از ساعت : ۳۰ امشب مقابل لهستان میدان میروند. این م روزی و نها در رتبه دوم دول ردهندی رار دارد. ایران در دومین دیدار از ساعت :۳۰ نجشنبه، مصاف ایتالیا میرود. این م وضعیت وبی در دول دارد و روزی سوم است. از رفی ایتالیا نها ست لهستان را م رقم ده است. اسلوونی سومین ریف ایران است دیدار در این دو م از ساعت :۳۰ معه از میود. اسلوونی در ازی ود نها سه رد سب رده است و اکنون امتیاز در آیگاه دهم دول ردهندی اس. رستان رین ر ایران در سوم است مچون ایران ار رد دارد و امتیاز متر در ایگار نهم د د ر دیدار این دو م از ساعت :۳۰ نبه گزارش واهد د.

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

Digital currencyبهترین مشاور کنکورکاناداخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاه
تماس با ما