مردی سیگاری نیست، اما ار ریت دارد


ساله ود اولین ریت را رید و اکنون ار ریت در انهاش دارد. رشان را اَرده و آن و دل از نا نگهداری میند. ر میند از واژه های مثل اولین، رگرین و دیمیرن مجموعه دار ر و…

به گزارش همشهری، پدرش سیگار می‌کشید و «مهدی غیاث» هر از گاهی برای سیگار و کبریت می‌خرید، اما هیچ وقت به این موضوع فکر نمی‌کنم که روزگاری ۱۲هزار کبریت بخرد و در خانه‌اش نگه دارد.

سال۱۳۵۲ در ادان، ا دیدن ریت اپنی اویر ن ا رکت دادن وطی ر میرد، مجذوب این ار د. س از ن، وطیهای الی ریت در اطرافیانش را مع رد و الاخره مهر سال و رفهای وارد آن .

ن مان نمایشگاه ملی ران رفته و از ریت از رفهداران لندی وشش مد. دستوپاسته او ماند از ریتش وشش مده و رفهدار م ریت ود را اث دیه داد. الا مان ر را ا ماره در مجموعه اش نگه داشته است.

سختیای ابهجایی ر

لی مایل نیست در آره مت ریتایی دارد رایمان رف ند. را ارزش معنوی نها را اد میداند. این وجود میوید: می شود دنبال ریتایی ودم اویر، اندازه اخصیت اص داشت اشد. وقتی ریتی را میدیدم این ویژگی را دارد، ن را میریدم و ادم مید ا ریال ریت ایرانی و ا ر ا ا ر. رین ار م وطی ر را ار ومان ریدم.»

اث م مثل لیها رای میل مجموعه سختی ده و باید ده دیا و ول وجیبیایش را این ارگان اختصاصی میوید: «طبیعی است ر سی دنبال و لاقه ود میرود، ایدیایش را ملند. لیوقتا م من رای رید ریت سختی دم و ولفی نداشتم. مین دلیل، ول معروف داغ نها روی دلم ماند. مین اطر، در این سالها سعی کردم ریتایی دوست داشتم و نتوانستم رم،

او ادامه می دهد: «ا نظر من، مجموعه دار ویژگی نی مر نوح، نج ارون و ر ایوب داشته است.»

وقتی از او می‌پرسیم کبریت‌ها را از کجا می‌خرند، می‌گوید: «جای خاصی برای خرید کبریت وجود ندارد و در سفرهای داخلی و خارجی، به صورت اتفاقی آن‌ها را می‌بینند و می‌خرند. ر ا ریت میدیدم، ا دقت نگاه میردم و اگر در مجموعه ام نداشتم، ن را میریدم. در سفرهای اری م ارج از ور داشتم، مین ار را میردم.»

البته اث رای ما از سختیای رید و مل ریت داخل ور م نین موید: نوان مثال، اکنون مه نوع نس نی در ازار وجود دارد، ریت نی نها نیست. رفه مرکی ریت درصد و مل ن واپیما مشکل ساز است. به همین دلیل، به‌آسانی نمی‌توان کشور را وارد کرد و گاهی اوقات مجموعه‌داران باید تعداد کمی کبریت لابه‌لای وسایل شخصی یا کالاهای خود را وارد کنند و کشور را وارد کنند.»

ر از ریتای اث م دیه دوستانش و رخی رام از مجموعهداران دیگر ریده است میوید: در این اوقات، ریتایمان را مدیگر معاوضه مینیم ا از مدیگر میریم مجموعه ود را املر»

نمایشگاه رپایی از وطی ریتا

اکنون اث از مجموعه داری است در ورمان رایت معآوری میند. از این دادشان ساکن رانند و او رای این انجمن از وزارت ور مجوز رفته و ر نظر وزارت میراث رهنگی، ردشگری و نایع دستی الیت میند.

اث م و دبیر انجمن است و لاش او و امنای این انون انتشار اب و لين نامه نلاين م، از اليت هاي ديگر اين انجمن وده اث در اجراي نها مشارکت داشته است.

یک نون نمایشگاه م از ریتایش رپا رده اولی سال۱۳۸۸ در اخ نیاوران و دومی سال۱۳۸۹ در اخ سعدآباد و. در این نمایشگاه ا ور مشارکتی رپا ده، وطی ریتا را نشان می دهد راشته و سال 1392 م نماسیاهی ا ا ا.

دنبال درآمدزایی نیستم

اث ساله و ساکن محله ادقیه است و وق لیسانس متالورژی از دانشگاه ران دارد. رزند و نوه دارد، اما دختر و سرش لاقه ندانی این را ندارند. لبخندی ر لب میوید: «همسرم موافق این ار نیست. من می شود سعی کنید ردهام رایتام را در مدام نگه دارم مزاحمتی رای او و ایجاد نکند.»

صحبتی که به اینجا می‌رسد، از او می‌پرسم تا کنون به فکر فروختن کبریت‌هایش افتاده است یا خیری که می‌گوید: «چنین قصدی ندارم، چون برای تهیه و نگه‌داری کبریت‌ها بسیاری از افراد کشیده‌ام و به آن‌ها علاقه‌مند هستند. من وشبختانه ول نخواهم نداشت، و در ند رکت مشاوره و وهش دارم.»

غیاث در ادامه به دلیل خرید و فروش کبریت در برخی از سایت‌ها و مراکز اشاره و عنوان می‌کند: «متأسفانه برخی از اسنادی که در مجموعه‌داری ندارند، از این راه کسب درآمد می‌کنند. ال این وه در مجموعه داری ریت دیده نمیود و ما افراد ادی میوانید دا نید در رشته ما هم، بعضی‌ها از این راه می‌برند، اما اگر مجموعه‌ای را می‌بینید که در حال فروش کامل باشد، ممکن است مجموعه‌های فوت کرده و خانواده‌هایی که علاقه‌مند به این کار باشند، درحال فروش مجموعه هستند.»

ورشید انم آرین ریت من

اث در اره آرین ریتی در مجموعه دارد، میگوید:

ورشید

او ا ان این ریت رتنوعرین مجموعه داری است، میوید: از مبر، ر سکه و اسکناس رفته ا لوازم التحریر و وری. این وجود، ریت نوع سیار ادی نسبت مجموعه های دیگر دارد و د از مبر، رطرفدارترین مموعه.

اث ادامه می دهد: «با اینکه وطی ریت وچک من که ای ریت میوان رهنگ و مدن ور را دیگران معرفی رد؛ را امکان معر ار استانی، داب و رسوم،

او در ادامه به مجموعه‌داری در کشور اشاره و عنوان می‌کند: «مجموعه‌ها در کنار ارزش مادی خود، گنجینه‌های نفیس به شماره می‌روند و هر چه مجموعه‌داری را گسترش می‌دهد و نوجوانان و جوانان را به گردآوری مجموعه‌های مختلف می‌پردازد، برای معرفی و نگاه زنده نگه‌داشتن. رهنگ، مدن و داب ورمان دمها تکنیکی رداشتهایم. این وجود، مجموعه داری در ورمان و بیفتاده مجموعه داری از مشکلات و خطراند. نوان مثال، ا رای نگهداری نمایش مجموعه ارزشمند ود

ای اث ا اشاره او لی رکتای ریتسازی در ورمان ایان مابد. میوید: «روزگاری در این ور نزدیک ارخانه ریتسازی وجود دارد اکنون دود ارخانه رسیده است. متأسفانه از این داد م، ارخانه ساخت ریتای اص از نظر رح، اندازه و…


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم