مت ودروای ایرانخودرو و سایپا امروز نبه من

[ad_1]

رارو- مت محصولات ایران ودرو امروز نبه من نوسانی دو یک میلیون ومانی را به رد. پژو 206 هفته جاری را با نوسانی چهار میلیون تومانی آغاز کرد به طوری که پژو 206 تیپ دو با چهار میلیون تومان افزایش به 271 میلیون تومان و پژو 206 تیپ پنج با چهار میلیون تومان کاهش به 323 میلیون تومان رسید.

دنا امروز نج میلیون ومان افزایش مت داشت و میلیون ومان رسید. دنا لاس دندهای وربو دو میلیون ومان اهش افت و میلیون ومان روش رسید. دنا لاس وربو اتوماتیک م سه میلیون ومان اهش افت و میلیون ومان ود.

مت راید امروز نبه من میلیون ومان نسبت افزایش افت و میلیون ومان ود. یک میلیون ومان اهش مت داشت و میلیون ومان روش رسید. ساینا دو میلیون ومان رانتر از روش رسید و میلیون ومان ود. وئیک دندهای م امروز را یک میلیون ومان افزایش مت ا رد و در ازار اد ودرو

متودروهای ایرانخودرو در ازار اد

وانت ریسان ارزانترین ودرو ولیدی ایرانخودرو در ازار اد میود و در دسته وانترابی م ردر ارزانترین ودرو سواری ولید ده ایرانخودرو در ازار ادرانا Lx است. رانا موتور TU5 از نظر رانه ا ودروای نج، و ارس، و و و رقابت دارد. ا وجود وقف ولید رانا، نسخه جدید ده رانا لاس وسط ایرانخودرو روانه ازار د. د از رانا Lx، و و سمند LX ارزانترین محصولات داخلی ایران ودرو ساب میند.

رانترین ودرو داخلی ایرانخودور دنا لاس وربو اتوماتیک است. وربو ره میرد و مجهز به سرعت است. منین دیدترین ودرو داخلی ایرانخودرو ارا دنده دستی است و مین الا دوم رن محصول ران ران منین رار است نسخه اتوماتیک ارا ودی وارد ازار ود. و ارس خودکار نیز ارزانترین محصول ایرانخودرو است. ن مدلهای مونتا ایرانخودور و رین مت را دارد و نار سوزوکی

متودروهای ایران ودرو

ودرو مت نجشن مت امروز
وانت ریسان 204 میلیون ومان 201 میلیون ومان
سمند LX 270 میلیون ومان 271 میلیون ومان
سمند EF7 265 میلیون ومان 265 میلیون ومان
سمند EF7 دوگانهسوز 333 میلیون ومان 330 میلیون ومان
سمند سورن ELX 275 میلیون ومان 277 میلیون ومان
دنا 366 میلیون ومان 371 میلیون ومان
دنا لاس دندهای وربو 475 میلیون ومان 473 میلیون ومان
دناپلاس وربو اتوماتیک 492 میلیون ومان 489 میلیون ومان
و 405 272 میلیون ومان 273 میلیون ومان
و ارس 277 میلیون ومان 280 میلیون ومان
و ارس اتوماتیک 408 میلیون ومان 412 میلیون ومان
و 207 دندهای 358 میلیون ومان 358 میلیون ومان
و 207 542 میلیون ومان 544 میلیون ومان
رانا LX 249 میلیون ومان 248 میلیون ومان
رانا لاس 271 میلیون ومان 274
آرا دندهای 405 میلیون ومان 407 میلیون ومان
و 206 2 267 میلیون ومان 271 میلیون ومان
و 206 5 327 میلیون ومان 323 میلیون ومان
و 206 319 میلیون ومان 320 میلیون ومان
90 435 میلیون ومان 440 میلیون ومان
و 2008 میلیارد و 130 میلیون ومان میلیارد و 130 میلیون ومان
ایما S5 770 میلیون ومان 770 میلیون ومان
ایما S7 815 میلیون ومان 810 میلیون ومان
سوزوکی راندویتارا اتوماتیک میلیارد و 400 میلیون ومان میلیارد و 410 میلیون ومان
و 508 میلیارد و 560 میلیون ومان میلیارد و 540 میلیون ومان

متودروهای سایپا

راید ارزانترین ودرو سایپا است. راید وانت مت ری نسبت دیگر مدلهای آنواده راید دارد و راید وانت لاس نیز از وئیک دندهنا ا نوان آن راید روانه ازار د و در الاضر مدل ندوقدار این ودرو ارزانترین محصول ولی ارش رارو، د از اَندوقدار ساینا دندهای ارزانترین ودرو در ال ولید وسط سایپا می گویند. سایت نا دندهای در واقع نسخه جدید ده است. ا دو ا ا د از ا ندوقدار و ساینا، ارزانترین ودرو ولید ده سایپا ستند. مه ولیدات داخلی سایپا از مله ا، ا ساینا، وئیک، ساینا س، ویک در رانه سان ستند. این ودروها رانه سی سی و دنده نج سرعته دستگاه دهاند.

ارش رارو، رانترین ودرو ولید داخل سایپا در ازار آهین است. اهین دیدترین ودرو ولیدی سایپا نیز مار میرود. آهین از نظر ران دارای مان موتور است رای ران وان ناکافی وربو مجهز ده است. نها ودرو رکت سایپا ا دنده اتوماتیک، ویک اتومات است. وئیک اتومات لاس م نها رانه ولید ده سایپانی M15 مجهز ده است. ن مدلهای مونتاژی سایپا نیز سیتروئن C3 و ا سراتو مت ری دارند.

متودروهای سایپا

ودرو مت نجشنبه مت امروز
111 187 میلیون ومان 188 میلیون ومان
131 172 میلیون ومان 172 میلیون ومان
132 162 میلیون ومان 162 میلیون ومان
راید 151 165 میلیون ومان 165 میلیون ومان
راید 151 لاس 180 میلیون ومان 180 میلیون ومان
ا 181 میلیون ومان 180 میلیون ومان
ا 2 185 میلیون ومان 185 میلیون ومان
ا 2 لاس 203 میلیون ومان 203 میلیون ومان
ساینا 196 میلیون ومان 198 میلیون ومان
ساینا اس 207 میلیون ومان 207 میلیون ومان
ویک دندهای 193 میلیون ومان 194 میلیون ومان
ویک اتوماتیک لاس 282 میلیون ومان 282 میلیون ومان
سیتروئن C3 میلیارد و 50 میلیون ومان میلیارد و 50 میلیون ومان
CS35 620 میلیون ومان 620 میلیون ومان
وانت آمیاد 290 میلیون ومان 288 میلیون ومان
ا سراتو 2000 مونتاژی میلیارد و 30 میلیون ومان میلیارد و 30 میلیون ومان
ریو 420 میلیون ومان 420 میلیون ومان
اهین 335 میلیون ومان 335 میلیون ومان

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما