مت ودروای ایرانخودرو و سایپا امروز نبه ررارو، مت دنا امروز نبه ر میلیون ومان رسید. دنا لاس دندهای وربو امروز میلیون ومان و دنا لاس اتوماتیک وربو م میلیون ومان ود.

و ارس امروز ا مت میلیون ومان و ارس اتوماتیک م ا مت میلیون ومان روش رسید. سمند EF7 امروز میلیون ومان و سمند EF7 دوگانه سوز م میلیون ومان روش رسید.

مت راید امروز میلیون ومان، مت راید امروز میلیون ومان و مت راید امروز ران میرود میرو ملیون ا امروز میلیون ومان ود. ا دو میلیون ومان و ا دو لاس م امروز میلیون ومان روش رسید.

متودروهای ایرانخودرو در ازار اد

ارش رارو، وانت ریسان ارزانترین ودرو ولیدی ایرانخودرو در ازار اد می شود ارزانترین ودرو سواری ولید ده ایرانخودرو در ازار رانا LX است. رانا ا موتور TU5 از نظر رانه ا ودروای نج، و ارس، و و و رقابت دارد. ا وجود وقف ولید رانا، نسخه جدید ده رانا لاس وسط ایرانخودرو روانه ازار د. د از رانا LX، و و سمند Lx ارزانترین محصولات داخلی ایران ودرو ساب میند.

در سوی مقابل رانترین ودرو داخلی ایرانخودور دنا لاس وربو اتوماتیک است. دنا لاس وربو اتوماتیک از موتور EF7 وربو ره میبرد و مجهز به سرعت است. منین دیدترین ودرو داخلی ایرانخودرو ارا دنده دستی است و مین الا دوم رن محصول ران ران

منین رار است نسخه اتوماتیک ارا ودی وارد ازار ود. و ارس خودکار نیز ارزانترین محصول ایرانخودرو است. ن مدلهای مونتا ایرانخودور و رین مت را دارد و نار سوزوکی

متودروهای فروش ایران ودرو

ودرو مت نبه مت امروز
وانت ریسان 237 میلیون ومان 237 میلیون ومان
سمند LX 304 میلیون ومان 306 میلیون ومان
سمند EF7 355 میلیون ومان 357 میلیون ومان
سمند EF7 دوگانهسوز 409 میلیون ومان 415 میلیون ومان
سمند سورن ELX 310 میلیون ومان 310 میلیون ومان
دنا 402 میلیون ومان 402 میلیون ومان
دنا لاس دندهای وربو 492 میلیون ومان 494 میلیون ومان
دناپلاس وربو اتوماتیک 500 میلیون ومان 507 میلیون ومان
و 405 293 میلیون ومان 290 میلیون ومان
و ارس 307 میلیون ومان 307 میلیون ومان
و ارس اتوماتیک 440 میلیون ومان 440 میلیون ومان
و 207 دندهای 393 میلیون ومان 398 میلیون ومان
و 207 590 میلیون ومان 592 میلیون ومان
رانا LX 250 میلیون تومان 250 میلیون تومان
رانا لاس 300 میلیون ومان 298 میلیون ومان
آرا دنده ها 462 میلیون ومان 465 میلیون ومان
و 206 2 299 میلیون ومان 302 میلیون ومان
و 206 5 350 میلیون ومان 350 میلیون ومان
و 206 346 میلیون ومان 350 میلیون ومان
90 505 میلیون ومان 500 میلیون ومان
و 2008 میلیارد و 370 میلیون ومان میلیارد و 375 میلیون ومان
ایما S5 760 میلیون ومان 760 میلیون ومان
ایما S7 900 میلیون ومان 900 میلیون ومان
سوزوکی راندویتارا اتوماتیک میلیارد و 680 میلیون ومان میلیارد و 675 میلیون ومان
و 508 میلیارد و 900 میلیون ومان میلیارد و 900 میلیون ومان

متودروهای سایپا در ازار اد

راید ارزانترین ودرو سایپا است. راید وانت مت ری نسبت دیگر مدلهای آنواده راید دارد و راید وانت لاس نیز از وئیک دندهنا ا نوان آن راید روانه ازار د و در الاضر مدل ندوقدار این ودرو ارزانترین محصول ولی

د از اَندوقدار ساینا دندهای ارزانترین ودرو در ال ولید وسط سایپا میود. سایت نا دندهای در واقع نسخه جدید ده است. ا دو اچبک د از اَندوقدار و ساینا، ارزانترین ودرو ولید ده سایپا ستند. مه ولیدات داخلی سایپا از مله ا، ا2، ساینا، وئیک، ساینا س، ویک در رانه سان ستند. این ودروها رانه سی و دنده نجسرعته دستگاه دهاند. رانترین ودرو ولید داخل سایپا در ازار اد اهین است.

ارش رارو، آهین دیدترین ودرو ولیدی سایپا نیز مار میرود. آهین از نظر ران دارای مان موتور است رای ران وان ناکافی وربو مجهز ده است. نها ودرو رکت سایپا ا دند اتوماتیک، ویک اتومات است. وئیک اتوماتیک لاس م نها رانه ولید ده سایپانی M15 مجهز ده است. ن مدلهای مونتاژی سایپا نیز سیتروئن C3 و ا سراتو مت ری دارند.

متودروهای رفروش سایپا

ودرو مت نبه مت امروز
111 203 میلیون ومان 203 میلیون ومان
131 182 میلیون ومان 183 میلیون ومان
132 177 میلیون ومان 177 میلیون ومان
راید 151 182 میلیون ومان 183 میلیون ومان
راید 151 لاس 187 میلیون ومان 187 میلیون ومان
ا 196 میلیون ومان 197 میلیون ومان
ا 2 202 میلیون ومان 206 میلیون ومان
ا 2 لاس 210 میلیون ومان 209 میلیون ومان
ساینا 211 میلیون ومان 211 میلیون ومان
ساینا اس 215 میلیون ومان 215 میلیون ومان
ویک دندهای 211 میلیون ومان 210 میلیون ومان
ویک اتوماتیک لاس 320 میلیون ومان 320 میلیون ومان
سیتروئن C3 میلیارد و 280 میلیون ومان میلیارد و 285 میلیون ومان
CS35 630 میلیون ومان 630 میلیون ومان
وانت آمیاد 350 میلیون ومان 350 میلیون ومان
ا سراتو 2000 مونتاژی میلیارد و 190 میلیون ومان میلیارد و 180 میلیون ومان
ریو 500 میلیون ومان 500 میلیون ومان
اهین 380 میلیون ومان 370 میلیون ومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم