مت ودروای ایرانخودرو و سایپا امروز سه نبه ر

[ad_1]

رارو- مت انواع راید امروز سه نبه ر دون ر نسبت روز اول ماند. پراید ۱۱۱ امروز ۲۰۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ امروز ۱۸۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ امروز ۱۷۷ میلیون تومان، سایپا ۱۵۱ امروز ۱۸۵ میلیون تومان و سایپا ۱۵۱ پلاس هم ۱۸۷ میلیون تومان به فروش رسیدند. ویک دندهای امروز میلیون ومان ود. ویک اتوماتیک لاس م میلیون ومان روش رسید.

ارش رارو، مت محصولات ایران ودرو امروز سه نبه ر دون ر نسبت روز اول ماند. و دندهای امروز میلیون ومان ود. و اتومات میلیون ومان و اناروما میلیون ومان روش رسید. و دو امروز میلیون ومان و نج مانند روز میلیون ومان روش رسید. ایما S5 وروبو امروز میلیون ومان و ایما S7 میلیون ومان روش رسید.

متودروهای ایرانخودرو در ازار اد

ارش رارو، وانت ریسان ارزانترین ودرو ولیدی ایرانخودرو در ازار اد می شود ارزانترین ودرو سواری ولید ده ایرانخودرو در ازار رانا LX است. رانا ا موتور TU5 از نظر رانه ا ودروای نج، و ارس، و و و رقابت دارد. ا وجود وقف ولید رانا، نسخه جدید ده رانا لاس وسط ایرانخودرو روانه ازار د. د از رانا LX، و و سمند Lx ارزانترین محصولات داخلی ایران ودرو ساب میند.

در سوی مقابل رانترین ودرو داخلی ایرانخودور دنا لاس وربو اتوماتیک است. دنا لاس وربو اتوماتیک از موتور EF7 وربو ره میبرد و مجهز به سرعت است. منین دیدترین ودرو داخلی ایرانخودرو ارا دنده دستی است و مین الا دوم رن محصول ران ران

منین رار است نسخه اتوماتیک ارا ودی وارد ازار ود. و ارس خودکار نیز ارزانترین محصول ایرانخودرو است. ن مدلهای مونتا ایرانخودور و رین مت را دارد و نار سوزوکی

متودروهای فروش ایران ودرو

ودرو مت دوشن مت امروز
وانت ریسان 245 میلیون ومان 245 میلیون ومان
سمند LX 306 میلیون ومان 306 میلیون ومان
سمند EF7 354 میلیون ومان 354 میلیون ومان
سمند EF7 دوگانهسوز 417 میلیون ومان 417 میلیون ومان
سمند سورن ELX 310 میلیون ومان 310 میلیون ومان
دنا 402 میلیون ومان 402 میلیون ومان
دنا لاس دندهای وربو 492 میلیون ومان 492 میلیون ومان
دناپلاس وربو اتوماتیک 508 میلیون ومان 508 میلیون ومان
و 405 292 میلیون ومان 292 میلیون ومان
و ارس 307 میلیون ومان 307 میلیون ومان
و ارس اتوماتیک 440 میلیون ومان 440 میلیون ومان
و 207 دندهای 400 میلیون ومان 400 میلیون ومان
و 207 592 میلیون ومان 592 میلیون ومان
رانا LX 250 میلیون ومان 250 میلیون ومان
رانا لاس 298 میلیون ومان 298 میلیون ومان
آرا دندهای 464 میلیون ومان 464 میلیون ومان
و 206 2 304 میلیون ومان 304 میلیون ومان
و 206 5 350 میلیون ومان 350 میلیون ومان
و 206 355 میلیون ومان 355 میلیون ومان
90 495 میلیون ومان 495 میلیون ومان
و 2008 میلیارد و 395 میلیون ومان میلیارد و 395 میلیون ومان
ایما S5 760 میلیون ومان 760 میلیون ومان
ایما S7 900 میلیون ومان 900 میلیون ومان
سوزوکی راندویتارا اتوماتیک میلیارد و 670 میلیون ومان میلیارد و 670 میلیون ومان
و 508 میلیارد و 900 میلیون ومان میلیارد و 900 میلیون ومان

متودروهای سایپا در ازار اد

راید ارزانترین ودرو سایپا است. راید وانت مت ری نسبت دیگر مدلهای آنواده راید دارد و راید وانت لاس نیز از وئیک دندهنا ا نوان آن راید روانه ازار د و در الاضر مدل ندوقدار این ودرو ارزانترین محصول ولی

د از اَندوقدار ساینا دندهای ارزانترین ودرو در ال ولید وسط سایپا میود. سایت نا دندهای در واقع نسخه جدید ده است. ا دو ا ا د از ا ندوقدار و ساینا، ارزانترین ودرو ولید ده سایپا ستند. مه ولیدات داخلی سایپا از مله ا، ا2، ساینا، وئیک، ساینا س، ویک در رانه سان ستند. این ودروها رانه سی و دنده نجسرعته دستگاه دهاند. رانترین ودرو ولید داخل سایپا در ازار اد اهین است.

ارش رارو، آهین دیدترین ودرو ولیدی سایپا نیز مار میرود. آهین از نظر ران دارای مان موتور است رای ران وان ناکافی وربو مجهز ده است. نها ودرو رکت سایپا ا دنده اتوماتیک، ویک اتومات است. وئیک اتوماتیک لاس م نها رانه ولید ده سایپانی M15 مجهز ده است. ن مدلهای مونتاژی سایپا نیز سیتروئن C3 و ا سراتو مت ری دارند.

متودروهای رفروش سایپا

ودرو مت دوشن مت امروز
111 205 میلیون ومان 205 میلیون ومان
131 183 میلیون ومان 183 میلیون ومان
132 177 میلیون ومان 177 میلیون ومان
راید 151 185 میلیون ومان 185 میلیون ومان
راید 151 لاس 187 میلیون ومان 187 میلیون ومان
ا 199 میلیون ومان 199 میلیون ومان
ا 2 207 میلیون ومان 207 میلیون ومان
ا 2 لاس 211 میلیون ومان 211 میلیون ومان
ساینا 213 میلیون ومان 213 میلیون ومان
ساینا اس 215 میلیون ومان 215 میلیون ومان
ویک دندهای 212 میلیون ومان 212 میلیون ومان
ویک اتوماتیک لاس 320 میلیون ومان 320 میلیون ومان
سیتروئن C3 میلیارد و 290 میلیون ومان میلیارد و 290 میلیون ومان
CS35 625 میلیون ومان 625 میلیون ومان
وانت آمیاد 355 میلیون ومان 355 میلیون ومان
ا سراتو 2000 مونتاژی میلیارد و 179 میلیون ومان میلیارد و 179 میلیون ومان
ریو 500 میلیون ومان 500 میلیون ومان
اهین 370 میلیون ومان 370 میلیون ومان

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما