مت مرغ در ازار در است؟

[ad_1]

رارو– مت مرغ رم ا روع مرداد در ردهوشیا ریبا لویی ار ومان است. رس اتحادیه و ماهی ارزیابی مرغ را لویی ا ردهوشیا الان مر را روشگاهای نجیرها در ستها مختلف ر

مت مرغ در ردهوشیا؛ لویی ار

ارش رارو، مت مرغ رم امروز نبه اول مرداد ریبا لویی ار ومان ود. این رقم را مرغروشیا ابت ر لو مرغ امل اعلام رند و مت اکبرجوجه لویی ار سومان رسیده است. در ردهوشیا میود مرغ منجمد را ا متری رید. مت مرغ منجمد رزیلی م ن ن .2 ا .5 لوگرم واهد ود، الان دود ار ومان رسیده است. ا از دومین ماه از آبستان امسال در ردهوشیا مت لو له مرغ ار است.

لو سینه دون استخوان مرغ را ریبا ار ومان میروشند. مت لو مغز ران مرغ ار ومان رسیده است. ابت ر لو ران مرغ ار ومان و لو ران ا وست ار ومان دریافت میند. مت ساق مرغ نیز لویی ار ومان رسیده و ال مرغ را لویی ار ومان میروشند. مرغ مزهدار ده نیز انتظار ا مت ری روخته میشود. وری در ردهوشیا سینه و ران مزدهدار ده میواند لویی

مت مرغ در ردهوشیا

انواع وشت مرغ

مت لو

مرغ امل

ار ومان

له مرغ

ار ومان

سینه مرغ

ار ومان

م ران مر

ار ومان

ران مر

ار ومان

ران مرغ ا وست

ار ومان

ساق مر

ار ومان

ال مر

ار ومان

مت مرغ در روشگاهای نجیرهای

ارش رارو، مت مرغ در روشگاهای نجیرهای و ستهای .۸ لویی مرز ار ومان رسیده است. ساق مرغ پویا در بسته‌های ۱.۸ کیلویی ۱۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود، سینه مرغ را در همین بسته‌ها ۱۸۷ هزار تومان می‌فروشند و روی بسته‌های ۱.۸ کیلویی مرغ کامل خرد شده رقم ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان به‌چشم می‌خورد. مغز ران مرغ را در مجموعه های .۸ لویی

لاوه ر ستهای .۸ لویی در روشگاهای نجیرهای امکان رید مجموعه ها .۹ لویی م وجود دارد. له مرغ در این راستها از رانترین نهها است و ارزش آن الان ار و ومان است. سینه و ران مرغ رانی را ریبا ار ومان میروشند. مت ران مرغ معمولی در ستهای .9 لویی ار و ومان رسیده است. سینه مرغ معمولی را م من م ار و ومان میروشند. ال ساده در ستهای .9 لویی ریبا ار ومان و رکیب ال و ازو را در این ستها ریبا ر ا م م

مت مرغ بسته شده در روشگاها

انواع وشت مرغ

وزن

مت

ساق مر

.8 لوگرم

ار و ومان

سینه مرغ

.8 لوگرم

ار ومان

مرغ امل

.8 لوگرم

ار و ومان

م ران مر

.8 لوگرم

ار ومان

ران دون وست

.8 لوگرم

ار ومان

له مرغ

.۹ لوگرم

ار و ومان

سینه ا ران رانی

.۹ لوگرم

ار ومان

ران مر

.۹ لوگرم

ار و ومان

سینه مرغ

.9 لوگرم

ار و ومان

ال مر

.9 لوگرم

ار ومان

ال و ازو مر

.9 لوگرم

ار و ومان

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

تماس با ما