متودروهای ایرانخودرو و سایپا امروز نجشنبه ر

[ad_1]

رارو- مت سمند LX امروز نجشنبه ر میلیون ومان رسید. سمند EF7 امروز سه میلیون ومان ایش مت میلیون ومان رسید. سمند EF7 دوگانه ا دو میلیون ومان افزایش مت میلیون ومان ود. دنا امروز دو میلیون ومان ران د و میلیون ومان رسید. ندر م امروز ا نج میلیون ومان افزایش مت میلیون ومان روش رسید. سوزوکی رندویتارا خودکار میلیون ومان افزایش مت داشت و امروز میلیون و میلیون ومان رید.

مت ا امروز نجشنبه ر یک میلیون ومان افزایش نسبت به روز میلیون ومان رسید. ا دو امروز دو میلیون ومان رانتر از دیروز ود و میلیون ومان روش رسید. ا دو لاس، اما یک میلیون ومان اهش مت امروز میلیون ومان ود. ویک دندهای امروز سه میلیون ومان ارزانتر از دیروز و میلیون ومان ود. انگان م امروز نج میلیون ومان اهش مت داشت و میلیون ومان رسید.

متودروهای ایرانخودرو در ازار اد

ارش رارو، وانت ریسان ارزانترین ودرو ولیدی ایرانخودرو در ازار اد می شود ارزانترین ودرو سواری ولید ده ایرانخودرو در ازار رانا LX است. رانا ا موتور TU5 از نظر رانه ا ودروای نج، و ارس، و و و رقابت دارد. ا وجود وقف ولید رانا، نسخه جدید ده رانا لاس وسط ایرانخودرو روانه ازار د. د از رانا LX، و و سمند Lx ارزانترین محصولات داخلی ایران ودرو ساب میند.

در سوی مقابل رانترین ودرو داخلی ایرانخودور دنا لاس وربو اتوماتیک است. دنا لاس وربو اتوماتیک از موتور EF7 وربو ره میبرد و مجهز به سرعت است. منین دیدترین ودرو داخلی ایرانخودرو ارا دنده دستی است و مین الا دوم رن محصول ران ران

منین رار است نسخه اتوماتیک ارا ودی وارد ازار ود. و ارس خودکار نیز ارزانترین محصول ایرانخودرو است. ن مدلهای مونتا ایرانخودور و رین مت را دارد و نار سوزوکی

متودروهای فروش ایران ودرو

ودرو مت ارشنبه مت امروز
وانت ریسان 240 میلیون ومان 238 میلیون ومان
سمند LX 304 میلیون ومان 305 میلیون ومان
سمند EF7 352 میلیون ومان 355 میلیون ومان
سمند EF7 دوگانهسوز 412 میلیون ومان 414 میلیون ومان
سمند سورن ELX 310 میلیون ومان 310 میلیون ومان
دنا 400 میلیون ومان 402 میلیون ومان
دنا لاس دندهای وربو 495 میلیون ومان 495 میلیون ومان
دناپلاس وربو اتوماتیک 510 میلیون ومان 509 میلیون ومان
و 405 295 میلیون ومان 293 میلیون ومان
و ارس 307 میلیون ومان 307 میلیون ومان
و ارس اتوماتیک 445 میلیون ومان 445 میلیون ومان
و 207 دندهای 402 میلیون ومان 400 میلیون ومان
و 207 590 میلیون ومان 590 میلیون ومان
رانا LX 250 میلیون ومان 250 میلیون تومان
رانا لاس 300 میلیون ومان 300 میلیون ومان
آرا دنده ها 464 میلیون ومان 464 میلیون ومان
و 206 2 301 میلیون ومان 302 میلیون ومان
و 206 5 355 میلیون ومان 355 میلیون ومان
و 206 350 میلیون ومان 350 میلیون ومان
90 490 میلیون ومان 495 میلیون ومان
و 2008 میلیارد و 390 میلیون ومان میلیارد و 380 میلیون ومان
ایما S5 770 میلیون ومان 775 میلیون ومان
ایما S7 905 میلیون ومان 905 میلیون ومان
سوزوکی راندویتارا اتوماتیک میلیارد و 630 میلیون ومان میلیارد و 640 میلیون ومان
و 508 میلیارد و 880 میلیون ومان میلیارد و 880 میلیون ومان

متودروهای سایپا در ازار اد

راید ارزانترین ودرو سایپا است. راید وانت مت ری نسبت دیگر مدلهای آنواده راید دارد و راید وانت لاس نیز از وئیک دندهنا ا نوان آن راید روانه ازار د و در الاضر مدل ندوقدار این ودرو ارزانترین محصول ولی

د از اَندوقدار ساینا دندهای ارزانترین ودرو در ال ولید وسط سایپا میود. سایت نا دندهای در واقع نسخه جدید ده است. ا دو ا ا د از ا ندوقدار و ساینا، ارزانترین ودرو ولید ده سایپا ستند. مه ولیدات داخلی سایپا از مله ا، ا2، ساینا، وئیک، ساینا س، ویک در رانه سان ستند. این ودروها رانه سی و دنده نجسرعته دستگاه دهاند. رانترین ودرو ولید داخل سایپا در ازار اد اهین است.

ارش رارو، آهین دیدترین ودرو ولیدی سایپا نیز مار میرود. آهین از نظر ران دارای مان موتور است رای ران وان ناکافی وربو مجهز ده است. نها ودرو رکت سایپا ا دند اتوماتیک، ویک اتومات است. وئیک اتوماتیک لاس م نها رانه ولید ده سایپانی M15 مجهز ده است. ن مدلهای مونتاژی سایپا نیز سیتروئن C3 و ا سراتو مت ری دارند.

متودروهای رفروش سایپا

ودرو مت ارشنبه مت امروز
111 204 میلیون ومان 204 میلیون ومان
131 183 میلیون ومان 183 میلیون ومان
132 178 میلیون ومان 178 میلیون ومان
راید 151 183 میلیون ومان 184 میلیون ومان
راید 151 لاس 187 میلیون ومان 187 میلیون ومان
ا 199 میلیون ومان 200 میلیون ومان
ا 2 205 میلیون ومان 207 میلیون ومان
ا 2 لاس 212 میلیون ومان 211 میلیون ومان
ساینا 212 میلیون ومان 212 میلیون ومان
ساینا اس 215 میلیون ومان 215 میلیون ومان
ویک دندهای 215 میلیون ومان 212 میلیون ومان
ویک اتوماتیک لاس 320 میلیون ومان 320 میلیون ومان
سیتروئن C3 میلیارد و 300 میلیون ومان میلیارد و 310 میلیون ومان
CS35 635 میلیون ومان 630 میلیون ومان
وانت آمیاد 355 میلیون ومان 350 میلیون ومان
ا سراتو 2000 مونتاژی میلیارد و 179 میلیون ومان میلیارد و 215 میلیون ومان
ریو 500 میلیون ومان 490 میلیون ومان
اهین 370 میلیون ومان 365 میلیون ومان

[ad_2]

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما