متا در ازار ارز دیجیتال نجشنبه ر؛ درجا دن وین والی مرز ار دلار

[ad_1]

رارو– مت وین د درصدی بعدی، از ماه والی مرز مهمترین ارز دیجیتال دنیا در سال جاری از محدوده در حدفا یک ماه اخیر ۴۷ میلیارد دلار از حجم کل بازار ارز دیجیتال آب رفته و رقم ۹۳۸ میلیارد دلاری، افت ۱۴۴ درصدی ارزش بازار ارز دیجیتال را به قله خود در آبان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. مت وین در ادامه دمهای وتاه ودانه روز سه درصد رشد داشت و له ار و دلار رسید. مت اتریوم ا سلط درصدی ل ازار د ون دومین ارز دیجیتال

مت وین ار و دلار

مت لحظه ای وین امروز نجشنبه ر ار و دلار ود. رقمی رشد دلاری مت وین نسبت دیروز را نشان می دهد. دیروز کوین در میانه پول مد و ازدهی روزانه در سه درصد رسید. ساعت ون رقم ار و دلار را نوان رین ارزش ود ربه رده و دد نوسان محدود وین والی مرز ار دلار از ماه ا ده و نسبت ل ازدهی با در نظر گرفتن قیمت واقعی بیت‌کوین، فاصله این ارز دیجیتال با قله تاریخی خود یعنی حدود 68 هزار دلار به حدود 70 درصد و حجم 384 میلیارد دلار فعلی آن، تسلط 41 درصدی بیت‌کوین به کل بازار ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

متاتریوم؛ ار و دلار

مت ر واحد اتریوم امروز نجشنبه ر ار و دلار رسید و درقیاس دیروز نج درصد رشد داشت. دیروز مت اتریوم ار و دلار ود و رشد دلاری ارزش این ارز دیجیتال انهروز ودیم. رین مت ر واحد اتریوم در این مدت ار و دلار و مترین سطح ن ار و دلار ده است. ال اوجود رشد نج درصدی متاثر از ساعت ازدهی ن نوز منفی است و دود نج درصد محاسبه می شود. ون نجشنبه ل اتریوم ار و پول مید. به این ترتیب فاصله فعلی اتریوم نسبت به قله تاریخ خود یعنی حدود چهار هزار و 800 دلار در آبان پارسال، 77 درصد در نظر گرفته شده می‌شود و باتوجه می‌شود به حجم 135 دلار دلاری دلار اتریوم، تسلط این ارز دیجیتال به کل بازار معادل 10 درصد می‌شود.

مت انوا ارز دیجیتال

انرو سه درصد افزایش داشته، ارزش رون و دوجوین رشد مت اردانو ا سلط .۵ درصدی ل ازار مین ارز دیجیتال مهم دنیا ال مت اردانو در ازه افت درصدی را رسانده است. قیمت دوج‌کوین در ۲۴ ساعت گذشته از ۰.۰۶۰ دلار به ۰.۰۶۱ دلار رسیده و ترون به‌جای ۰.۰۶۵ دلار، ۰.۰۶۶ دلار خرید و فروش می‌شود تا بازدهی این دو ارز دیجیتال که به‌ترتیبین و سیزدهمین ارز دیجیتال مهم دنیا به‌شمار می‌رود. درصد مثبت درنظر رفته ود. ا، اما دون ر، 00010 دلار پول د و ازدهی روزانه ن ر درصد د.

ر مت انواع ارز دیجیتال

انواع ارز دیجیتال

ل

دیروز

امروز

وین

ار و دلار

ار و دلار

ار و دلار

اتریوم

ار و دلار

ار و دلار

ار و دلار

ا

دلار

دلار

دلار

اردانو

دلا

دلار

دلار

رون

دلار

دلار

دلار

دوجوین

دلار

دلار

دلار

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما