مال رازی: ایران وانایی ساخت مب ستهای را داردرس ورای راهبردی روا ارجی الجزیره :

ارش ارس،

وی افزود: از اظهارات سعودی مبنی ر دراز ردن دست دوستی استقبال مینیم و ماده وگو و ازگد. ایران و ربستان سعودی دو ور منطقهای مهم ستند و اختلاف بین نها نتیجه ول منطقهای واهد د.

رازی ادامه داد، از «ناتوی اورمیانه»

وی ریح رد، رژیم اسرائیل در مرحله است و مایت

رازی د رد: دف رفتن امنیت ما از ورهای مسایه ا اسخ این ورها و اسخ مستقیم اسرائیل روبرو . رزمایشای سترده‎ای ا دف دن مق اسرائیل در ورت دف رفته دن سیسات ساسمان گزارش ردهایم.

وی در ادامه : مینهای مریکایی مربوط می شود اگر انس ملی انرژی ستهای منصف و مستقل ود ل اختلافات سان ود.

من در مجمع منطقه ای منطقه ای رای ل اختلافات سیاسی اتمنیتی. نهادهای مهمی در وص وگوی مناطق ارائه رده و ما مادگی امل و رای این موضوع اعلام رده است. از وگوی منطقهای ا ورهای مهم مانند سعودی، رکیه، مصر، ر و ره رامیوانیم.

وی من اعلام می کند که ایران ا احدی در مورد رنامه موشکی و سیاست های منطقه ای ود محیط نمیند اود

رازی افزود: وگوی مستقیم ایا وجه دیوار م اعتمادی و سیاست های مریکا سخت است. رکسی وشیده نیست ما وانایی نی ساخت مب ستهای را داریم اما میم انجام نین اری نداریم. در رض ند روز نیسازی اورانیوم را از درصد درصد رساندن و راحتی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم