مارش معکوس انتشار اولین ویر رنگی لسکوپ “جیمز وب”س از ماهار انتظار امشب ساعت :۳۰ امداد وقت ران اولین ویر مام رنگی لسکوپ ایی مز وب منتشر میود

ارش ایسنا سامان ایی مریکا(ناسا) این ویر در ساعت از زمان منطقه مانی رقی(۱:۳۰ امداد سه شنبه وقت ایران) سایر اویر این مجموعه نیز ردا(سهشنبه) ساعت وقت ران منتشر میود.

لسکوپ ایی مز وب در اریخ دسامبر مصادف ا ارم دی ماه سال ا رتاب د. رصدخانه ر ا س از ماه مقصد ود در ن لاگرانژ اکنون انتظارها به پایان رسیده است و این تلسکوپ که قرار است انسان را به اولین سال‌های تشکیل جهان ببرد و اسرار کیهان را فاش کند و در دو مرحله اولین تصاویر رنگی خود را منتشر کند. اویری ناسا اشک وق مان دانش ورده است.

ناسا با مشارکت آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی کانادا اولین مجموعه تصاویر تمام رنگی و داده‌های ارزیابی وب را فردا سه‌به(۲۱ تیر) طی یک پخش زنده در ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت منطقه شرقی (۱۹:۰۰ به ایران) منتشر می‌شود. واهد رد. مام این اویر ورت مزمان در رسانه های اجتماعی و وب سایت این انس ایی نیز منتشر می کند و د.

ناسا در روز معه م وئیه(۱۸ ر)

لسکوپ ایی وب اکنون در اصل .5 ناسا ازگی ن ویر مایشی از ستارهای درخشان در س مینهای از انتشار رده و ابلیت

مز وب رای ناظم نه ود نیز اویری از ستاره درخشان. ستارهای لسکوپ مزوب از ن ویربرداری رده، «HD» نام دارد. این ستاره ر نور رای راز ردن نهای “وب” این ستاره ورشید مانند در ورت لکی دُب اکبر و در اصل ریبی سال نوری از مین رار دارد.

اکنون اآن انتظاری ولانی ودی اهد اویر اصلی و وقالعاده این رصدخانه ردان واهیم ود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم