ماجرای رید دمت سربازی ا رسید

[ad_1]

رارو- میسیون لفیق وجه اخیرا ا رح رید سربازی رای مشمولین ایب از سال و یک اولویت افراد مازل اما مخالفتا و واکنشا اعث د ا رح رید سربازی از دستور ار میسیون ارج ود.

ارش رارو، دهنوی، نایب رئیس این میسیون اخطار انونی اساسی را لت ارج دن رح رید سربازی از دستور ار اهلام . او، اعضای میسیون لفیق وجه دو اشکال انون اساسی رح رفته اند امل ناقض ا دالت و اصلی

رسیان نشان می دهد در مورد اشکال اول رح، موضوع دم وانایی رداخت مطرح شده است. چرا که ارقام خرید سربازی از 250 میلیون تومان برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن شروع می شود و به 600 میلیون تومان برای آنها مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در همه رشته ها می رسد; نابراین اعظمی از افراد امعه و رداخت این مبالغ را ندارند.

اشکال دوم م ال انون اساس اشاره به وظایف و اختیارات رهبری است. الا مجلسیا میویند ر در این م ا انون اساسی در اد است.

لاوه ر این ریار دری نیز مهم است ری اشاره دارد نار رح رید دم سربازی دارد. او ستاد ارتش مسلح لی موافق رید دمت سربازی نیست و اعلام رد ا این موضوع نباید اعلام شود.

مصوبات ایگزین رح رید سربازی د؟

س از ارج دن رح رید سربازی، اعضای میسیون لفیق ار دیگر لسه دادند و این ار نه دیگری را مطرح کردند. اعلام رحیم زارع، اعلام این کمیسیون، مقرر شد که مشمولان متاهل با 30 سال سن و دارای دو فرزند، به صورت کارت معافیت رایگان از خدمت سربازی دریافت کنند.

هر رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی چند مجلس اصلی 90 مجلس هشدار داده است که اگر این مصوبه هم بدون نظرخواهی و اعمال نظر ستاد کل نیروهای مسلح باشد، باز هم همان ایراد قانون اساسی را خواهد داشت و شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

ریان نی رده این مصوبه م ر در میسیون دوام نیاورد و در نهایت م ایی نرسد.

ممترین مالف رح رید سربازی ستاد نیروهای مسلح است. بر این اساس پیشنهاد کرده است که تغییر در قانون سربازی در گام نخست خارج از لایحه بودجه و در گام دو با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و در گام سوم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

ا ر ونه رید دمت سربازی مخالف ستیم

ماجرای رید دمت سربازی ا رسیدسردار مهری، رئیس سازمان وظیفه مومی مدیریت در و رارو، : ما ا ر ونه رید دمت سربازی مخالف را این موضوع ویق ا دامن میزند. از رفی این رحا ایجاد در امعه مود.

او در مورد تصویب کارت معافیت رایگان برای سربازان متاهل با 30 سال سن و دارای دو فرزند هم اظهار داشت: این موضوع با ستاد نیروهای مسلح مرتبط است، اما ما مجری قانون هستیم و اگر این تصمیم به مرحله نهایی برسد و به ما ابلاغ شود، ن مان نحوه اجرای آنون را ریح واهیم رد.

[ad_2]

John Warren

طرفدار پرشور وب. خالق تایید شده مبشر اینترنتی آزاد. برگزارکننده برنده جایزه گیمر. زامبی مادام العمر.

تماس با ما