ماجرای ایت از رکت ستنی سازی روایت بیانیه ستاد امربه معروف

[ad_1]

اسلام سیدعلی انمحمدی، ستاد امر معروف و نهی از منکر در و ا «جوان»

از مصاحبه را میوانید:

روز ری از سوی ستاد امر معروف و نهی منکر در وص اعلام رم لیه رکت [..]دلیل لیپ لیغاتی این رکت منتشر د، این اتفاق رای اولین ار رخ داده است، را ستاد امر معر

پس از انتشار کلیپ تبلیغاتی این شرکت برای تبلیغی که در آن یک خانم مورد استفاده قرار گرفت، تماس‌های متعدد مردمی با ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر شد و مردم خواستار برخورد با این آگهی شدند. این ماسها از انالهای مختلف ستاد ادامه داشت و در واستا رای خورد دید یک رکت ود.

ما در مقابل این درخواست اقدامی انجام دادیم

ما ابتدا از مدیران نکت دعوت ردیم ستاد ایند. ن ما ر لسانی ود و در لسهای ا ور رئیس رکت لبنی گزارش د، نسبت در مین لسه ویدئوی ن دهاست، مدیر رکت و مسئول لیغات از اقدام انجام ده ندلاد رئیس این لبنی در همان جلسه گفت که سالانه نزدیک به 700 میلیارد تومان آن تبلیغات هستند و ما از تبلیغات خود به زندگی اسلامی و ایرانی و حتی بحث های جمعیتی توجه می کنیم.

این لسه رای مانی وود؟

دود ا ماه .

منر در نهایت نتیجه ایت د

هر چند ول مدیر رکت، متوجه دیم نهنه ها لیپ نشده، لکه لیپ دومی م ولید و منتشر دهاست. این اقدام دهنکجی ساب میمد و ایی رای وجیه نداشت. مین دلیل ما ورت رسمی از دادستان واستیم رونده ایی ل ود. وقتی رئیس رکت ول داده و ملین نکرده و ررنگتر

ایت ا ا ادامه واهد داشت؟

ما به بخش حقوقی ستاد امر به معروف و نهی ازکر گفته‌ایم که همه حقوقی لازم است را دنبال کند و حتی اگر لازم باشد به ریاست قوه قضائیه نامه زده شود تا کار به نتیجه برسد. نونه ا لیغا در واقع اگر رخیا آمد و رای رندسازی دنبال این میروند و لاش

به عنوان برندسازی اشاره کردید و بالا می‌برد که یک شرکت برای تبلیغات می‌کند، به نظرتان همین اعلام جرم علیه آن کلیپ و شرکت سازنده باعث ایجاد مجدد و کمک به هدف تجاری آن شرکت نمی‌شود؟

میود له این ار اعث ایجاد وجه واهد د و دهای دوباره ن لیپ را ماشا واهند د ال ال ال الان در ای لیغاتی ایی ایجاد ده اگر ر وییم را نین لیغی را ساخت، میویند، ون ل از ما لختهاب. اعلام رم لیه ن رکت نبه ازدارنده دارد، مانند اری

رض نیم اعلام ا از ن رکت لبنی ا اعلام ریمه تمام می شود،

دادستانی در زمینه جرائم می‌تواند با جرائم، حکمی در نظر بگیرد که برای آن شرکت تکرار جرم را سخت و هزینه‌ها بکند، مثلاً می‌توانم یک سال ممنوعیت تبلیغات را برای آن‌ها در نظر بگیرم تا چنین قبض‌شکنی انجام دهند.

[ad_2]

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزخبرکانادابهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency channel
تماس با ما